Quyết định 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

doc
Số trang Quyết định 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn 1 Cỡ tệp Quyết định 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn 532 KB Lượt tải Quyết định 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn 0 Lượt đọc Quyết định 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn 0
Đánh giá Quyết định 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG ĐỊA BÀN XÉT DUYỆT HỌC SINH BÁN TRÚ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND NGÀY 18/4/2013 CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2814/TTr-SGDĐT ngày 29/12/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bổ sung địa bàn xét duyệt học sinh bán trú theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí và địa bàn xét duyệt học sinh bán trú tỉnh Lạng Sơn. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3 (thực hiện); - Chính phủ; - Các Bộ: TC, KHĐT, GDĐT; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn; - PCVP UBND tỉnh, các phòng CV; - Lưu: VT, VX (LTT). Vy Văn Thành FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh sach
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.