QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

pdf
Số trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 64 Cỡ tệp QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 317 KB Lượt tải QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 0 Lượt đọc QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 19
Đánh giá QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 64 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1. KHAÙI NIEÄM VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC : 1.1. Khaùi nieäm :  Theo Fred David : “ Chieán löôïc laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät : soaïn thaûo, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh chöùc naêng giuùp doanh nghieäp ñaït muïc tieâu ñeà ra”. ( Fred R David (2001), strategic management concept, Prentice hall, p.5) CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 2. Yeâu caàu vaø vai troø cuûa quaûn trò chieán löôïc 2.1.Yeâu caàu cuûa quaûn trò chieán löôïc  Phaûi giuùp doanh nghieäp taêng vò theá caïnh tranh.  Phaûi ñaûm baûo söï an toaøn kinh doanh.  Phaûi xaùc ñònh phaïm vi kinh doanh.  Phaûi döï baùo moâi tröôøng kinh doanh chính xaùc.  Phaûi coù chieán löôïc döï phoøng.  Phaûi xaùc ñònh ñuùng thôøi cô. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.2. Vai troø cuûa quaûn trò chieán löôïc kinh doanh  Xaùc ñònh muïc ñích vaø höôùng ñi cho doanh nghieäp ôû töông lai.  Ñöa ra quyeát ñònh kinh doanh phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh doanh.  Duy trì vaø taêng vò theá caïnh tranh cuûa coâng ty treân thò tröôøng.  Ñem laïi hieäu quaû kinh doanh cao hôn, taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 3. Qui trình quaûn trò chieán löôïc Hình thaønh chieán löôïc Thöïc hieän chieán löôïc Ñaùnh giaù chieán löôïc CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 3.1. Giai ñoaïn hình thaønh chieán löôïc  Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi nhaän dieän cô hoäi vaø nguy cô.  Phaân tích moâi tröôøng noäi boä coâng ty nhaän dieän ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu.  Thieát laäp söù maïng (nhieäm vuï kinh doanh).  Ñeà ra caùc muïc tieâu daøi haïn.  Ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc vaø löïa choïn chieán löôïc. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 3.2. Giai ñoaïn thöïc hieän chieán löôïc  Thieát laäp caùc muïc tieâu ngaén haïn haøng naêm.  Ñieàu chænh cô caáu toå chöùc phuø hôïp vôùi chieán löôïc theo ñuoåi.  Ñöa ra chính saùch höôùng daãn caùc coâng vieäc nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu.  Xaây döïng ngaân quyõ ñeå kieåm soaùt hieäu quaû taøi chính cuûa chieán löôïc.  Ñieàu chænh heä thoáng ñoäng vieân thuùc ñaåy nhaân vieân thöïc hieän muïc tieâu môùi. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 3.2. Ñaùnh giaù chieán löôïc  Xem xeùt laïi caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø beân trong laøm cô sôû cho chieán löôïc.  Ño löôøng keát quaû thöïc hieän chieán löôïc cuûa doanh nghieäp vaø caùc boä phaän.  Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñieàu chænh. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 4.Caùc caáp quaûn trò chieán löôïc Chieán löôïc caáp coâng ty COÂNG TY SBU1 SAÛN XUAÁT SBU2 TAØI CHÍNH KINH DOANH SBU3 NHAÂN SÖÏ Chieán löôïc caáp ñôn vò kinh doanh Chieán löôïc caáp chöùc naêng CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 4.1. Chieán löôïc caáp coâng ty (Corporation strategy)  Xaùc ñònh muïc ñích, caùc muïc tieâu cuûa coâng ty.  Xaùc ñònh caùc ngaønh ngheà coâng ty theo ñuoåi.  Xaùc ñònh caùc ngaønh ngheà coâng ty caàn taäp trung.  Phaân phoái nguoàn löïc giöõa caùc lónh vöïc kinh doanh. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 4.2. Chieán löôïc caáp ñôn vò kinh doanh (Business Strategy)  Löïa choïn saûn phaåm vaø thò tröôøng muïc tieâu cho SBU.  Xaùc ñònh SBU caïnh tranh baèng caùch naøo vôùi ñoái thuû.  Chieán löôïc SBU hoã trôï cho chieán löôïc caáp coâng ty.  Coâng ty coù 1 SBU, chieán löôïc coâng ty laø chieán löôïc SBU.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.