Phiếu thu - Phiếu nhập kho - Phiếu chi

pdf
Số trang Phiếu thu - Phiếu nhập kho - Phiếu chi 4 Cỡ tệp Phiếu thu - Phiếu nhập kho - Phiếu chi 101 KB Lượt tải Phiếu thu - Phiếu nhập kho - Phiếu chi 1 Lượt đọc Phiếu thu - Phiếu nhập kho - Phiếu chi 14
Đánh giá Phiếu thu - Phiếu nhập kho - Phiếu chi
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Đơn vị:............................... Địa chỉ:.............................. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày ...... . tháng ..... năm 20...... Quyển số:................... Số:............................... Nợ:.............................. Có:.............................. Họ và tên người nộp tiền:.......................................................................................................... Địa chỉ:....................................................................................................................................... Lý do nộp:.................................................................................................................................. Số tiền:........................................... (Viết bằng chữ):................................................................. .................................................................................................................................................... Kèm theo:.........................................................................Chứng từ gốc: Ngày ............ tháng ............ năm 20......... Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):........................................................................................ + Số tiền quy đổi:....................................................................................................................... Đơn vị:............................... Bộ phận:............................ Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày....... tháng.........năm… Số:........................................ Nợ:................................... Có:.................................... - Họ và tên người giao:........................................................................................................................ - Theo................................số.................... ngày......... tháng........năm....... của.................................... Nhập tại kho:...............................Địa điểm.......................................................................................... S T T A Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá B Số lượng Mã số C Đơn Theo vị tính chứng từ D 1 Thực nhập 2 Đơn giá Thành tiền 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................ - Số chứng từ gốc kèm theo ................................................................................................................ Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Ngày......... tháng...........năm 20.. Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Đơn vị:............................... Bộ phận:............................ Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày..... tháng...... năm…. Số:....................................... Nợ:................................... Có:.................................... - Họ và tên người nhận hàng:............................................. Địa chỉ (bộ phận)..................................... - Lý do xuất kho................................................................................................................................... - Xuất tại kho (ngăn lô):..................................Địa điểm..................................................................... S Tên nhãn hiệu, quy cách T phẩm chất vật tư, dụng T cụ, sản phẩm, hàng hoá A B Số lượng Mã số C Đơn Theo vị tính chứng từ D 1 Thực xuất 2 Đơn giá Thành tiền 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................ - Số chứng từ gốc kèm theo ................................................................................................................ Người lập phiếu Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày......... tháng...........năm 20.. Kế toán trưởng Giám đốc (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: ................ Địa chỉ: ............... PHIẾU CHI Ngày ... tháng ... năm 20 Quyển số: ......... Số: .................. Nợ: ................ Có: ................. Mẫu số 02 - TT QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Họ tên người nhận tiền:..................................................................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. Lý do chi: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Số tiền: ..............................................................(Viết bằng chữ)....................................................... ........................................................................................................................................................... Kèm theo: ......................................................... Chứng từ gốc ........................................................ ........................................................ Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) ......................................... ........................................................................................................................................................... Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhân tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): ................................. + Số tiền quy đổi: ................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.