Những vấn đề về hàm IF

pdf
Số trang Những vấn đề về hàm IF 2 Cỡ tệp Những vấn đề về hàm IF 81 KB Lượt tải Những vấn đề về hàm IF 1 Lượt đọc Những vấn đề về hàm IF 61
Đánh giá Những vấn đề về hàm IF
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Những vấn đề về hàm IF Chúng ta ai cũng biết hàm IF trong Excel chỉ thể hiện được 7 vòng lặp. Vậy trong những trường hợp cần thiết khác, chúng ta sẽ làm gì ? Td đơn giản nhất là : Tại B1 :Nếu A1="A", B1=1, A1="B", B1=2, A1="C", B1=3, A1="D", B1=4, A1="E", B1=5, A1="F", B1=6, A1="G", B1=7, A1="H", B1=8, A1="I", B1=9, A1="J", B1=10, A1="K", B1=11, A1="L", B1=12, A1="M", B1=13.... Tôi xin giới thiệu với các bạn vài cách thức mà tôi sưu tầm được : 1/ Đặt tên cho từng đoạn công thức. Td : MotDenSau, MotDenMuoiBa 2/ Sử dụng hàm VLOOKUP, tạo một mảng gồm 2 cột, cột thứ nhất gồm những giá trị A, B, C..., cột thứ 2 gồm những giá trị 1, 2, 3... B1=VLOOKUP(A1,DS,2,0) 3/ Sử dụng VBA 4/ Sử dụng hàm CONCATENATE() : B1=CONCATENATE(IF(A1="A",1,""),IF(A1="B",2,""),IF( A1="C",3,""),....,IF(A1="M",13,"")). Hàm này sử dụng được 30 đối số 5/ Sử dụng phép kết hợp : - Nếu kiểu dữ liệu là Text thì : B1=IF(A1="A",1,"")&IF(A1="B",2,"")&IF(A1="C",3,"") &....&IF(A1="M",13,""). Phương pháp này giới hạn 30 "&" -Nếu kiểu dữ liệu là Number thì : B1=IF(A1="A",1,0)+IF(A1="B",2,0)+IF(A1="C",3,0)+.. ..+IF(A1="M",13,0). 6/Sử dụng Boolean Multiplication : B1=(A1="A")*1+(A1="B")*2+(A1="C")*3+....+(A1="M")* 13
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.