NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH

pdf
Số trang NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH 2 Cỡ tệp NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH 62 KB Lượt tải NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH 0 Lượt đọc NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH 2
Đánh giá NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

NHỮNG VẤN ĐỀ ON TẬP, TỔNG KẾT GIAO TRÌNH PHẦN 1. NỘI DUNG ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIEN 1. X©y dùng s¬ ®å kiÕn thøc vÒ néi dung ®Þa lý ®Þa ph¬ng tØnh §iÖn Biªn. 2. S¾p xÕp c¸c ph¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó häc tËp, nghiªn cøu ®Þa lý ®Þa ph¬ng tØnh §iÖn Biªn theo thø tù t¨ng dÇn. 3. H·y ®iÒu tra sè lîng c¸c x· ë c¸c huyÖn trong tØnh §iÖn Biªn. 4. T¹i ®i¹ ph¬ng cã vËn ®éng ®øt g·y kiÕn t¹o vµ vËn ®éng dao ®éng nµo x¶y ra kh«ng? ë ®©u? 5. H·y t×m hiÓu c¸c sù kiÖn kiÕn t¹o ®Þa chÊt t¹i ®i¹ ph¬ng? 6. X¸c ®Þnh tªn vµ khu vùc ph©n bè c¸c d·y nói ë §iÖn Biªn . 7. KhÝ hËu vµ s«ng ngßi tØnh §iÖn Biªn cã ¶nh hëng nh thÕ nµo tíi tù nhiªn vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë tØnh? 8. X¸c ®Þnh c¸c hÖ thèng s«ng chÝnh vµ vai trß của c¸c hÖ thèng s«ng §iÖn Biªn 9. X©y dùng biÓu ®å khÝ hËu, biÓu ®å lu lîng dßng chÈy s«ng ngßi §iÖn Biªn. 10. Su tÇm tranh, ¶nh vÒ c¸c lo¹i SV vµ c¸c khu rõng b¶o tån cña tØnh §iÖn Biªn. 11. X©y dùng s¬ ®å nguyªn nh©n, hËu qu¶ cña viÖc chÆt ph¸, ®èt rõng ë §iÖn Biªn. 12. Nªu c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn, b¶o vÖ tµi nguyªn sinh vËt ë tØnh §iÖn Biªn. 13. Ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 14. C¸c d©n téc §iÖn Biªn vµ phong tôc tËp qu¸n sinh sèng, s¶n xuÊt cña c¸c d©n téc thiÓu sè ®iÓn h×nh. 15. X©y dùng biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ tØnh §iÖn Biªn 16. X©y dùng biÓu ®å t¨ng trëng s¶n lîng c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, du lÞch tØnh.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.