Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

doc
Số trang Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định 2 Cỡ tệp Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định 16 KB Lượt tải Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định 0 Lượt đọc Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định 1
Đánh giá Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------Số: 61/2017/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 23/BCTT- KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định cụ thể một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi là Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định) như sau: 1. Mức chi tiền họp ngoài giờ làm việc đối với cuộc họp do Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định tổ chức: + Chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/người/buổi họp; + Các đại biểu khác: 70.000 đồng/người/buổi họp. 2. Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.