Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

doc
Số trang Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum 3 Cỡ tệp Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum 26 KB Lượt tải Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum 0 Lượt đọc Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum 4
Đánh giá Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2017/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015: Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum. b) Đối tượng áp dụng: - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) và cơ quan được giao nhiệm vụ Thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện) và cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện); - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 2. Mức chi: a) Chi tiền họp ngoài giờ làm việc: - Cuộc họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 100.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi. - Cuộc họp do Ban chỉ đạo 389 cấp huyện tổ chức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 70.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 50.000 đồng/người/buổi. b) Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/ 24h và 7 ngày/tuần): - Ban chỉ đạo 389 tỉnh: 1.000.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng. - Ban chỉ đạo 389 cấp huyện: 700.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng. c) Chi hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định về công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum. d) Chi tiền thưởng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. d) Chi mua sắm tài sản, máy móc thiết bị: Thực hiện theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum. e) Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và Tổ (Đoàn) công tác liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chi tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị... trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu quốc hội; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật); - Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế); - Bộ Công thương (Vụ Pháp chế); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố. - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Báo Kon Tum; - Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ. Nguyễn Văn Hùng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.