Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh

doc
Số trang Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh 3 Cỡ tệp Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh 22 KB Lượt tải Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh 0 Lượt đọc Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh 1
Đánh giá Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------Số: 15/2017/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm; Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; Xét Tờ trình số 1631/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chính như sau: 1. Mục tiêu tổng quát Khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để giải quyết việc làm cho người lao động; phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường lao động; khuyến khích tạo việc làm tại chỗ và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tránh lãng phí nguồn lực, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, tạo ra nhiều việc làm với thu nhập cao hơn bảo đảm và nâng cao cuộc sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. 2. Mục tiêu cụ thể a) Giai đoạn 2017 - 2020, giải quyết việc làm cho 68.000 lao động, trong đó hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động, cụ thể như sau: - Giải quyết việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội 14.750 lao động/năm. - Giải quyết việc làm thông qua chương trình vốn vay cho khoảng 2.100 lao động/năm. - Giải quyết việc làm từ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng là 150 người lao động/năm. b) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 70%. 3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện a) Nhiệm vụ - Hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; - Hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; - Phát triển thị trường lao động; - Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. b) Giải pháp thực hiện - Giải pháp tạo việc làm từ phát triển kinh tế-xã hội; - Tạo việc làm từ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; - Nâng cao hiệu quả dạy nghề và giới thiệu việc làm; - Thị trường lao động và thông tin thị trường lao động; - Công tác tuyên truyền, tăng cường và nâng cao chất lượng, năng lực quản lý nhà nước về công tác lao động việc làm. 4. Nguồn tài chính thực hiện Tổng kinh phí để thực hiện Chương trình: 165,741 tỷ đồng. Trong đó: a) Vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm: 157,741 tỷ đồng - Nguồn vốn thu hồi cho vay lại từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2015 chuyển sang: 98,020 tỷ đồng. Trong đó: + Ngân sách Trung ương 63,344 tỷ đồng, + Ngân sách Tỉnh: 34,676 tỷ đồng. - Nguồn vốn cần bổ sung từ ngân sách của tỉnh: 59,721 tỷ đồng (bình quân 14,930 tỷ đồng/năm) cho giai đoạn 2017-2020. b) Vốn sự nghiệp: 08 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách địa phương) - Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 03 tỷ đồng (bình quân 750 triệu đồng/năm). - Thu thập thông tin thị trường lao động: 3,2 tỷ đồng (bình quân 800 triệu đồng/năm). - Nâng cao năng lực, truyền thông, kiểm tra, giám sát: 1,2 tỷ đồng (bình quân 300 triệu đồng/năm). - Hỗ trợ phát triển thị trường lao động (tổ chức các sàn giao dịch việc làm): 0,6 tỷ đồng (bình quân 150 triệu đồng/năm). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này đảm bảo đúng quy định. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp; Nguyễn Thành Tâm - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Sở, ngành tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - HĐND, UBND huyện, thành phố; - Báo Tây Ninh; - Trung tâm công báo tỉnh; - Lưu: VT, VP.HĐND tỉnh.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.