Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Thọ

doc
Số trang Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Thọ 2 Cỡ tệp Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Thọ 18 KB Lượt tải Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Thọ 0 Lượt đọc Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Thọ 7
Đánh giá Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Thọ
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------Số: 06/2017/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Phú Thọ, ngày 14 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xét Tờ trình số 2635/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định một số mức chi cụ thể đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ (Sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ), như sau: 1. Cuộc họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ tổ chức ngoài giờ làm việc: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 100.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi. 2. Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng. 3. Chi hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 4. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các văn bản pháp luật khác có liên quan. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Cổng TTĐT Chính phủ; - TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - TAND, VKSND tỉnh; Cục THADS tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Các đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị; - CVP, các PCVP; - TPP, CV; - Lưu: VT, CT. HĐND. Hoàng Dân Mạc
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.