Nghị quyết đại hội chi đoàn lớp K17 (Nhiệm kỳ 2015-2016)

docx
Số trang Nghị quyết đại hội chi đoàn lớp K17 (Nhiệm kỳ 2015-2016) 2 Cỡ tệp Nghị quyết đại hội chi đoàn lớp K17 (Nhiệm kỳ 2015-2016) 12 KB Lượt tải Nghị quyết đại hội chi đoàn lớp K17 (Nhiệm kỳ 2015-2016) 1 Lượt đọc Nghị quyết đại hội chi đoàn lớp K17 (Nhiệm kỳ 2015-2016) 49
Đánh giá Nghị quyết đại hội chi đoàn lớp K17 (Nhiệm kỳ 2015-2016)
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỒNG ĐỨC Chi đoàn lớp K17 Thanh Hóa, ngày tháng năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP K17 NHIỆM KỲ 2015-2016 Đại hội chi đoàn lớp K17 nhiệm kỳ năm học 2015 - 2016 v ới …. ..đoàn viên đã diễn ra vào ngày ………………… Đại hội đã di ễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ. Đại hội đã nghe trình bày báo cáo sơ kết hoạt động trong thời gian qua, nội dung phương hướng nhiệm kỳ năm học 2015-2016 Trên c ơ s ở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết; QUYẾT NGHỊ 1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn k17. trình đ ại hội nhiệm kỳ 2015-2016 cùng những nội dung đã đ ược bi ểu quy ết b ằng phiếu và công bố trước đại hội. 2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016 căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, ti ếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên và giáo viên chủ nhiệm để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành. 3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016 có trách nhi ệm c ụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đ ạt kết quả cao nhất. Thư ký TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.