Nghị định về thương mại điện tử

pdf
Số trang Nghị định về thương mại điện tử 5 Cỡ tệp Nghị định về thương mại điện tử 197 KB Lượt tải Nghị định về thương mại điện tử 0 Lượt đọc Nghị định về thương mại điện tử 0
Đánh giá Nghị định về thương mại điện tử
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Nghị định về thương mại điện tử Nguồn: Chungta.com Ngày 9/6/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT). Theo đó, quy định một số nội dung về TMĐT như sau: 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng a. Đối tượng áp dụng - Thương nhân sử dụng chứng từ điện tử (CTĐT) trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại. - Tổ chức, cá nhân khác sử dụng CTĐT trong hoạt động có liên quan đến thương mại. b. Phạm vi áp dụng - Sử dụng CTĐT trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Sử dụng CTĐT trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật Thương mại và Nghị định này. - Không áp dụng đối với việc sử dụng CTĐT là hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hoá đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền nào đó. 2. Giá trị pháp lý của CTĐT a. Giá trị pháp lý Chứng từ không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì chứng từ đó là CTĐT. b. Giá trị pháp lý như văn bản CTĐT có giá trị pháp lý như văn bản nếu thông tin chứa trong CTĐT đó có thể truy cập được để sử dụng khi cần thiết. c. Giá trị pháp lý như bản gốc - CTĐT có giá trị pháp lý như bản gốc nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau: Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong CTĐT từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là CTĐT hay dạng khác; Thông tin chứa trong CTĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. - Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị CTĐT. - Tiêu chuẩn về sự tin cậy được xem xét phù hợp với mục đích thông tin được tạo ra và mọi bối cảnh liên quan. d. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử CTĐT được coi là có chữ ký của một bên nếu: Đã sử dụng một phương pháp để xác nhận được bên ký CTĐT và xác nhận sự chấp thuận của bên đó đối với thông tin chứa trong CTĐT được ký; Phương pháp nói trên đủ tin cậy cho mục đích tạo ra và trao đổi CTĐT xét tới mọi bối cảnh và thỏa thuận liên quan. 3. CTĐT trong hoạt động thương mại a. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận CTĐT - Thời điểm gửi một CTĐT là thời điểm CTĐT đó rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo. Trong trường hợp CTĐT không rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo, thời điểm gửi là thời điểm nhận được CTĐT. - Thời điểm nhận một CTĐT là thời điểm người nhận có thể truy cập được CTĐT đó tại một địa chỉ điện tử đo người nhận chỉ ra. Thời điểm nhận một CTĐT ở địa chỉ điện tử khác của người nhận là thời điểm người nhận có thể truy cập được CTĐT tại địa chỉ này và người nhận biết rõ chứng từ điện tử đã được gửi tới địa chỉ này. Người nhận được coi là có thể truy cập được một CTĐT khi CTĐT đó tới được địa chỉ điện tử của người nhận. - Địa điểm kinh doanh của người khởi tạo được coi là địa điểm gửi CTĐT và địa điểm kinh doanh của người nhận được coi là địa điểm nhận CTĐT. b. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng Một thông báo bằng CTĐT về đề nghị giao kết hợp đồng mà không có bên nhận cụ thể thì chưa được coi là đề nghị giao kết hợp đồng, trừ khi bên thông báo chỉ rõ trong thông báo đó trách nhiệm của mình trong trường hợp nhận được trả lời chấp nhận. c. Sử dụng hệ thống thông tin tự động Hợp đồng được giao kết từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động và một cá nhân, hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau, không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay hợp đồng được giao kết. d. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng Trong trường hợp thông qua các hệ thống thông tin, một bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng và bên được đề nghị có thể tiếp cận được đề nghị đó thì trong khoảng thời gian hợp lý bên đưa ra đề nghị phải cung cấp cho bên được đề nghị CTĐT hoặc các chứng từ liên quan khác chứa những nội dung của hợp đồng. Các chứng từ này phải thỏa mãn điêu kiện lưu trữ và sử dụng được. e. Lỗi nhập thông tin trong CTĐT - Trường hợp một cá nhân mắc phải lỗi nhập thông tin trong một CTĐT được sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động của bên khác nhưng hệ thống thông tin tự động này không hỗ trợ cho cá nhân đó sửa lại lỗi thì cá nhân đó hoặc người đại diện của mình có quyền rút bỏ phần CTĐT có lỗi nếu tuân thủ hai điều kiện sau: + Ngay khi biết có lỗi, cá nhân hoặc đại diện của cá nhân đó thông báo cho bên kia về lỗi và nêu rõ mình đã mắc phải lỗi trong CTĐT này. + Cá nhân hoặc đại diện của cá nhân đó vẫn chưa sử dụng hoặc có được bất kỳ lợi ích vật chất hay giá trị nào từ hàng hóa hay dịch vụ nhận được từ bên kia. - Quyền rút bỏ phần CTĐT có lỗi không ảnh hưởng tới việc áp dụng pháp luật quy định về hậu quả các lỗi phát sinh ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này. 4. Xử lý vi phạm a. Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại điện tử - Ngăn cản, hạn chế khả năng của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng CTĐT. - Ngăn cản, hạn chế khả năng của tổ chúc, cá nhân trong việc lựa chọn công nghệ, phương tiện điện tử để tiến hành hoạt động thương mại. - Thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép, giả mạo, chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ CTĐT. - Xâm phạm, phá hoại hệ thống thông tin sử dụng cho hoạt động thương mại điện tử. - Khởi tạo, gửi, truyền, nhận, xử lý các CTĐT nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. - Các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan tới sử dụng CTĐT theo quy định của pháp luật. b. Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử - Thương nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng chứng từ điện tử trong hoạt động thương mại thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. - Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng CTĐT trong hoạt động thương mại thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.