Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD

doc
Số trang Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD 35 Cỡ tệp Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD 108 KB Lượt tải Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD 0 Lượt đọc Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD 0
Đánh giá Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam Sè 99/2007/N§CP Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2007 §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc NghÞ ®Þnh VÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh -----------ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. §èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn nhµ níc. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn kh¸c ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: tæng møc ®Çu t; dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng; hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng; thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn nhµ níc( bao gåm vèn ng©n s¸ch nhµ níc kÓ c¶ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ vèn ®Çu t kh¸c cña Nhµ níc). www.giaxaydung.vn §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (gäi t¾t lµ ODA), nÕu §iÒu íc quèc tÕ mµ c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn cña Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m môc tiªu, hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ trêng. 2. Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo tõng c«ng tr×nh, phï hîp víi c¸c giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c bíc thiÕt kÕ, lo¹i nguån vèn vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc. 3. Tæng møc ®Çu t, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµ phï hîp ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng møc ®Çu t lµ chi phÝ tèi ®a mµ chñ ®Çu t ®îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 4. Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh th«ng qua viÖc ban hµnh, híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 5. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn khi kÕt thóc x©y dùng ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông. Ch¬ng II Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu tr×nh 4. Néi dung tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng 1. Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ tæng møc ®Çu t) lµ chi phÝ dù tÝnh cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. Tæng møc www.giaxaydung.com2 www.giaxaydung.vn ®Çu t lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Tæng møc ®Çu t bao gåm: chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. 3. C¸c chi phÝ cña tæng møc ®Çu t ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a) Chi phÝ x©y dùng bao gåm: chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò, chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng, chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng; b) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã), chi phÝ l¾p ®Æt, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, thuÕ vµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan kh¸c; c) Chi phÝ båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c bao gåm: chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ kh¸c, chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c, chi phÝ tæ chøc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng, nÕu cã, chi phÝ ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt, nÕu cã; d) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ khi lËp dù ¸n ®Õn ®Õn khi hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vao khai th¸c sö dông; ®) Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bao gåm: chi phÝ t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng kh¸c. e) Chi phÝ kh¸c bao gåm: vèn lu ®éng trong thêi gian s¶n xuÊt thö vµ s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh, l·i vay trong thêi gian x©y dùng vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c; www.giaxaydung.com3 www.giaxaydung.vn g) Chi phÝ dù phßng bao gåm: chi phÝ dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 5. LËp tæng møc ®Çu t 1. Tæng møc ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y: a) TÝnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. Trong ®ã, chi phÝ x©y dùng ®îc tÝnh theo khèi lîng chñ yÕu tõ thiÕt kÕ c¬ së, c¸c khèi lîng kh¸c dù tÝnh vµ gi¸ x©y dùng phï hîp víi thÞ trêng; chi phÝ thiÕt bÞ ®îc tÝnh theo sè lîng, chñng lo¹i thiÕt bÞ phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ, gi¸ thiÕt bÞ trªn thÞ trêng vµ c¸c yÕu tè kh¸c, nÕu cã; chi phÝ båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c ®îc tÝnh theo khèi lîng ph¶i ®Òn bï, t¸i ®Þnh c cña dù ¸n vµ c¸c chÕ ®é cña nhµ níc cã liªn quan; chi phÝ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc t¹m tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ dù phßng ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. b) TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp theo bé phËn kÕt cÊu, theo diÖn tÝch, c«ng n¨ng sö dông (sau ®©y gäi lµ gi¸ x©y dùng tæng hîp), suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh t¬ng øng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n cã ®iÒu chØnh, bæ sung nh÷ng chi phÝ cha tÝnh trong gÝa x©y dùng tæng hîp vµ suÊt vèn ®Çu t ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t; c) TÝnh trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c dù ¸n cã chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt t¬ng tù ®· thùc hiÖn. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy ph¶i tÝnh quy ®æi c¸c sè liÖu cña dù ¸n t¬ng tù vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc chi phÝ cha x¸c ®Þnh trong tæng møc ®Çu t; d) KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c, kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. S¬ bé tæng møc ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t vµ c¸c c«ng tr×nh ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay ®îc íc tÝnh trªn c¬ së suÊt vèn ®Çu t hoÆc chi phÝ c¸c c«ng tr×nh t¬ng tù ®· thùc hiÖn vµ c¸c yÕu tè chi phÝ www.giaxaydung.com4 www.giaxaydung.vn ¶nh hëng tíi tæng møc ®Çu t theo ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. 3. Dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c) ,®iÓm d), ®iÓm ®) vµ ®iÓm e) kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ ®îc tÝnh trªn c¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng cã tÝnh ®Õn c¸c kh¶ n¨ng biÕn ®éng gi¸ trong níc vµ quèc tÕ. §iÒu 6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t 1. ThÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t lµ mét néi dung cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Néi dung thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t bao gåm: a) Sù phï hîp cña ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; b) TÝnh ®Çy ®ñ, hîp lý vµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ thÞ trêng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ trong tæng møc ®Çu t; c) C¸c tÝnh to¸n vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c yÕu tè rñi ro, ph¬ng ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn, nÕu cã; d) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t hoÆc cã thÓ thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra. LÖ phÝ thÈm ®Þnh hoÆc chi phÝ thÈm tra ®îc tÝnh vµo chi phÝ kh¸c trong tæng møc ®Çu t. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, thÈm tra . 3. Tæng møc ®Çu t ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. www.giaxaydung.com5 www.giaxaydung.vn §iÒu 7. §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t 1. Tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt chØ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh vµ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng; b) Khi quy ho¹ch ®· phª duyÖt ®îc ®iÒu chØnh cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t thay ®æi, ®iÒu chØnh quy m« c«ng tr×nh khi thÊy xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi cao h¬n . 2. ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t: a) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc: chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp tríc khi thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t; b) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ vèn ®Çu t kh¸c cña Nhµ níc: chñ ®Çu t tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t; 3. PhÇn tæng møc ®Çu t ®iÒu chØnh thay ®æi so víi tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt ph¶i ®îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng III dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 8 . Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ dù to¸n c«ng tr×nh) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ vµ lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. www.giaxaydung.com6 www.giaxaydung.vn 2. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp c¨n cø trªn c¬ së khèi lîng c¸c c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, nhiÖm vô c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cña c«ng tr×nh vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc chi phÝ tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m(%)(sau ®©y gäi lµ ®Þnh møc tû lÖ) cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn khèi lîng, nhiÖm vô c«ng viÖc ®ã. 3. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. §iÒu 9. LËp dù to¸n c«ng tr×nh 1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp nh sau: a) Chi phÝ x©y dùng ®îc lËp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng viÖc cña c«ng tr×nh cô thÓ vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n. §èi víi c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng th× chi phÝ x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc b»ng ®Þnh møc tû lÖ. Chi phÝ x©y dùng bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. b) Chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ kÓ c¶ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu cã; chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan, nÕu cã. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng, sè lîng chñng lo¹i thiÕt bÞ cÇn mua, gia c«ng vµ gi¸ mua hoÆc gia c«ng thiÕt bÞ. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan (nÕu cã) ®îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n; c) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó chñ ®Çu t tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ. www.giaxaydung.com7 www.giaxaydung.vn d) Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bao gåm chi phÝ t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng kh¸c. Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ hoÆc lËp dù to¸n. ®) Chi phÝ kh¸c bao gåm c¸c chi phÝ cha quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c) vµ ®iÓm d) kho¶n 1 §iÒu nµy vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n hoÆc ®Þnh møc tû lÖ. e) Chi phÝ dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c), ®iÓm d), vµ ®iÓm ®) kho¶n 1 §iÒu nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ ®îc tÝnh trªn c¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng. 2. §èi víi c«ng tr×nh quy m« nhá chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕkü thuËt th× tæng møc ®Çu t ®ång thêi lµ dù to¸n c«ng tr×nh. 3. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t cã thÓ x¸c ®Þnh tæng dù to¸n cña dù ¸n ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý dù ¸n. Tæng dù to¸n cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng c¸c dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. §iÒu 10. ThÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh 1. Chñ ®Çu t tæ chøc viÖc thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh tríc khi phª duyÖt. Néi dung thÈm tra bao gåm: a) KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi lîng dù to¸n chñ yÕu víi khèi lîng thiÕt kÕ; b) KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý cña viÖc ¸p dông, vËn dông ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh,®Þnh møc tû lÖ, dù to¸n chi phÝ t vÊn vµ dù to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n c«ng tr×nh; c) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh. 2. Trêng hîp Chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc thÈm tra th× ®îc phÐp thuª tæ chøc, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh. Tæ chøc c¸ nh©n t vÊn thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t vÒ kÕt qu¶ thÈm tra. www.giaxaydung.com8 www.giaxaydung.vn 3. Chñ ®Çu t phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh sau khi ®· thÈm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ thµnh x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n víi nhµ thÇu trong trêng hîp chØ ®Þnh thÇu. 4. C«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc khi khëi c«ng x©y dùng ph¶i cã thiÕt kÕ, dù to¸n ®îc phª duyÖt. §iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh 1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) C¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) C¸c trêng hîp ®îc phÐp thay ®æi, bæ sung thiÕt kÕ kh«ng tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së hoÆc thay ®æi c¬ cÊu chi phÝ trong dù to¸n nhng kh«ng vît dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc phª duyÖt, kÓ c¶ chi phÝ dù phßng. 2. Chñ ®Çu t tæ chøc thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh. Ch¬ng IV §Þnh møc x©y dùng vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 12. §Þnh møc x©y dùng 1. §Þnh møc x©y dùng bao gåm ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt vµ ®Þnh møc tû lÖ. 2. §Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt lµ c¨n cø ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ x©y dùng tæng hîp. 3. §Þnh møc tû lÖ dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cña mét sè lo¹i c«ng viÖc, chi phÝ trong ®Çu t x©y dùng bao gåm: t vÊn ®Çu t x©y dùng, c«ng tr×nh phô trî, chuÈn bÞ c«ng trêng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc vµ mét sè c«ng viÖc, chi phÝ kh¸c. www.giaxaydung.com9 www.giaxaydung.vn §iÒu 13. LËp vµ qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng 1. Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng, x©y dùng vµ c«ng bè ®Þnh møc x©y dùng. 2. C¨n cø ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc x©y dùng, c«ng bè c¸c ®Þnh møc x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh, c«ng viÖc ®Æc thï cña ngµnh, ®Þa ph¬ng. 3. §èi víi c«ng t¸c x©y dùng ®· cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®îc c«ng bè nhng cha phï hîp víi biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn thi c«ng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh th× chñ ®Çu t, nhµ thÇu, tæ chøc t vÊn ®iÒu chØnh nh÷ng ®Þnh møc ®ã cho phï hîp ®Ó ¸p dông cho c«ng tr×nh. 4. §èi víi c¸c c«ng t¸c x©y dùng míi cha cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®· ®îc c«ng bè th× chñ ®Çu t, nhµ thÇu, tæ chøc t vÊn c¨n cø theo yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc do Bé X©y dùng híng dÉn ®Ó x©y dùng ®Þnh møc cho c«ng t¸c trªn hoÆc ¸p dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng t¬ng tù ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 5. Chñ ®Çu t ®îc thuª tæ chøc t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kinh nghiÖm ®Ó híng dÉn, lËp hay ®iÒu chØnh c¸c ®Þnh møc x©y dùng quy ®Þnh ë kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy. Tæ chøc t vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña c¸c ®Þnh møc x©y dùng nµy. 6. C¸c ®Þnh møc x©y dùng míi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy khi sö dông lËp ®¬n gi¸ ®Ó thanh to¸n cho c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông. §iÒu 14. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 1. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp cho c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®îc tæng hîp tõ c¸c ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. www.giaxaydung.com10 www.giaxaydung.vn 2. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong tæng møc ®Çu t vµ dù to¸n c«ng tr×nh. §iÒu 15. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 1. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp trªn c¬ së ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt vµ c¸c yÕu tè chi phÝ sau ®©y: a) Gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt lîng vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ. Gi¸ vËt liÖu x©y dùng x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng do tæ chøc cã chøc n¨ng cung cÊp, b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, th«ng tin gi¸ cña nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ ®· ®îc ¸p dông cho c«ng tr×nh kh¸c cã tiªu chuÈn, chÊt lîng t¬ng tù. Gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; b) Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo mÆt b»ng thÞ trêng lao ®éng phæ biÕn cña tõng khu vùc, tØnh theo tõng ngµnh nghÒ cÇn sö dông. Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®îc tÝnh to¸n c¨n cø theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng bè; kh¶ n¨ng nguån vèn, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña chñ ®Çu t vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ; c) Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p do Bé X©y dùng híng dÉn. 2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ODA cã yªu cÇu sö dông lao ®éng níc ngoµi, vËt t, vËt liÖu nhËp khÈu, thiÕt bÞ thi c«ng nhËp khÈu vµ c¸c yªu cÇu ®Æc thï kh¸c th× ®¬n gi¸ x©y dùng ®îc lËp bæ sung c¸c chi phÝ theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®Æc thï cña c«ng tr×nh. §iÒu 16. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Chñ ®Çu t c¨n cø ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, yªu cÇu kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng cô thÓ cña c«ng tr×nh tæ chøc lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ x©y dùng tæng hîp lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. www.giaxaydung.com11 www.giaxaydung.vn 2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thuª tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc phÇn c«ng viÖc liªn quan tíi viÖc lËp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt trong viÖc b¶o ®¶m tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh lËp . 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó híng dÉn lËp vµ qu¶n lý gi¸ x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn. §iÒu 17. ChØ sè gi¸ x©y dùng 1. ChØ sè gi¸ x©y dùng lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é biÕn ®éng cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo thêi gian vµ lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t, qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. ChØ sè gi¸ x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i c«ng tr×nh, theo khu vùc vµ ®îc c«ng bè theo tõng thêi ®iÓm. 2. Bé X©y dùng c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng chØ sè gi¸ x©y dùng. Tæ chøc t vÊn ®Çu t x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc x¸c ®Þnh, c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng ®Ó tham kh¶o ¸p dông. §iÒu 18. T vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng 1. T vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng ph¶i cã Ýt nhÊt 3 ngêi cã chøng chØ Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng. Tæ chøc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng nh sau: a) H¹ng 1 cã Ýt nhÊt 5 Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1. b) H¹ng 2 cã Ýt nhÊt 3 Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2 hoÆc 1 Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1. www.giaxaydung.com12 www.giaxaydung.vn 3. C¸ nh©n ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng ph¶i cã chøng chØ lµ Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng chØ ®îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t vÊn trong ph¹m vi ho¹t ®éng quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng t vÊn cña m×nh. 5. Bé X©y dùng quy ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ chøc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng vµ h¹ng Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng; híng dÉn viÖc ®µo t¹o, cÊp, qu¶n lý chøng chØ Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng. Ch¬ng V hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 19. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång x©y dùng) lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu vÒ viÖc x¸c lËp, thay ®æi hoÆc chÊm døt quyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn toµn bé hay mét sè c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng lµ v¨n b¶n ph¸p lý rµng buéc quyÒn vµ nghÜa vô c¸c bªn tham gia hîp ®ång. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký kÕt cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 2. Hîp ®ång x©y dùng bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn; c¸c lo¹i b¶o l·nh; chÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt kh¸c cña c«ng viÖc; thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn; gi¸ hîp ®ång, ph¬ng thøc thanh to¸n; ®iÒu kiÖn nghiÖm thu vµ bµn giao; thêi h¹n b¶o hµnh; tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång; ®iÒu chØnh hîp ®ång; c¸c lo¹i tho¶ thuËn kh¸c theo tõng lo¹i hîp ®ång; ng«n ng÷ sö dông trong hîp ®ång. www.giaxaydung.com13 www.giaxaydung.vn 3. Hîp ®ång x©y dùng chØ ®îc ký kÕt khi bªn giao thÇu hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh vµ c¸c bªn tham gia ®· kÕt thóc qu¸ tr×nh ®µm ph¸n hîp ®ång. 4. Hîp ®ång x©y dùng bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau: a) Hîp ®ång t vÊn: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c c«ng viÖc t vÊn trong ho¹t ®éng x©y dùng; b) Hîp ®ång cung øng vËt t, thiÕt bÞ: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn viÖc cung øng vËt t, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn viÖc thi c«ng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc phÇn viÖc x©y dùng theo thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; d) Hîp ®ång thiÕt kÕ- cung øng vËt t, thiÕt bÞ –thi c«ng x©y dùng (hîp ®ång EPC): lµ hîp ®ång x©y dùng thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc tõ thiÕt kÕ, cung øng vËt t, thiÕt bÞ ®Õn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. ®) Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn trän gãi toµn bé c¸c c«ng viÖc: lËp dù ¸n; thiÕt kÕ; cung øng vËt t, thiÕt bÞ; thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 20. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng 1. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng bao gåm hîp ®ång x©y dùng vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång. 2. Tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hîp ®ång. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt c«ng viÖc, tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c tµi liÖu sau ®©y: a) Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; b) §iÒu kiÖn hîp ®ång (®iÒu kiÖn riªng vµ ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång); c) §Ò xuÊt cña nhµ thÇu; www.giaxaydung.com14 www.giaxaydung.vn d) C¸c chØ dÉn kü thuËt; §iÒu kiÖn tham chiÕu; ®) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ; e) C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n; g) B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh kho¶n tiÒn t¹m øng vµ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c, nÕu cã; h) C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. 3. C¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång tho¶ thuËn thø tù u tiªn khi ¸p dông c¸c tµi liÖu hîp ®ång nÕu gi÷a c¸c tµi liÖu nµy cã c¸c quy ®Þnh m©u thuÉn, kh¸c nhau. §iÒu 21. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng Gi¸ hîp ®ång x©y dùng lµ kho¶n kinh phÝ Bªn giao thÇu tr¶ cho Bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn khèi lîng c«ng viÖc theo yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kh¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång x©y dùng. Tuú theo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång ph¶i tho¶ thuËn gi¸ hîp ®ång x©y dùng theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: 1. Gi¸ hîp ®ång trän gãi: a) Gi¸ hîp ®ång trän gãi lµ gi¸ hîp ®ång kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång trõ c¸c trêng hîp ®îc phÐp ®iÒu chØnh cã quy ®Þnh trong hîp ®ång (nÕu cã). b) Gi¸ hîp ®ång trän gãi ¸p dông cho c¸c trêng hîp sau: - C«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu ®· x¸c ®Þnh râ vÒ khèi lîng, chÊt lîng, thêi gian thùc hiÖn hoÆc trong mét sè trêng hîp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc khèi lîng vµ Bªn nhËn thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ trän gãi vµ chÊp nhËn c¸c rñi ro liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trän gãi; - Gãi thÇu hoÆc phÇn viÖc t vÊn th«ng thêng, ®¬n gi¶n mµ gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh theo phÇn tr¨m gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc khèi lîng c«ng viÖc. www.giaxaydung.com15 www.giaxaydung.vn 2. Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh: a) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh lµ gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc t¹m tÝnh vµ ®¬n gi¸ tõng c«ng viÖc trong hîp ®ång lµ cè ®Þnh vµ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, trõ c¸c trêng hîp ®îc phÐp ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i hîp ®ång (nÕu cã). b) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi lîng nhng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ c¸c ®¬n gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ Bªn nhËn thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh cè ®Þnh vµ c¸c rñi ro liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸; c) §¬n gi¸ cè ®Þnh kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång trõ c¸c trêng hîp ®îc phÐp ®iÒu chØnh ®· ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng; 3. Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh: a) Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh lµ gi¸ hîp ®ång mµ khèi lîng c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ cho c«ng viÖc trong hîp ®ång ®îc phÐp ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i hîp ®ång. b) Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu mµ ë thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi lîng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn hoÆc c¸c yÕu tè chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc. c) Gi¸ ®iÒu chØnh sÏ ®îc ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh khèi lîng, ®¬n gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. 4. Gi¸ hîp ®ång kÕt hîp lµ gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy. Gi¸ hîp ®ång kÕt hîp ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p vµ thêi gian thùc hiÖn kÐo dµi. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu c¨n cø vµo c¸c lo¹i c«ng viÖc trong hîp ®ång ®Ó tho¶ thuËn, x¸c ®Þnh c¸c www.giaxaydung.com16 www.giaxaydung.vn lo¹i c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo gi¸ hîp ®ång trän gãi (kho¸n gän ), gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh hay gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh. §iÒu 22. §iÒu chØnh dùng ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y ViÖc ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng ph¶i ghi trong hîp ®ång x©y dùng vµ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Khi ký kÕt hîp ®ång cã sö dông c¸c ®¬n gi¸ t¹m tÝnh ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc (hoÆc khèi lîng c«ng viÖc ) mµ ë thêi ®iÓm ký hîp ®ång Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu cha ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®¬n gi¸ vµ ®ång ý ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn; 2. Khi khèi lîng ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi lîng c«ng viÖc t¬ng øng mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× xem xÐt ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cña khèi lîng ph¸t sinh ®ã; 3. C¸c ®¬n gi¸ mµ chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu ®ång ý xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i sau kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi thùc hiÖn hîp ®ång vµ ®· ®îc ghi râ trong hîp ®ång; 4. Trêng hîp gi¸ nhiªn liÖu, vËt t, thiÕt bÞ nªu trong hîp ®ång cã biÕn ®éng lín ¶nh hëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc khi nhµ níc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan th× ph¶i b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh; 5. Do c¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 23. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng 1. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng chØ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Bæ sung c¸c c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi hîp ®ång ®· ký kÕt; b) C¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh nµy; www.giaxaydung.com17 www.giaxaydung.vn c) C¸c kho¶n trît gi¸ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. C¸c c¨n cø ®Ó tÝnh trît gi¸ ®îc x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm 28 ngµy tríc ngµy nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n. 2. Trong ph¹m vi gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc phª duyÖt, viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng ph¶i ®îc Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng. 3. C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh nµy, chñ ®Çu t ®îc quyÒn phª duyÖt gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc phª duyÖt cña m×nh. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, tríc khi phª duyÖt gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. 4. Trêng hîp gi¸ hîp ®ång sau khi ®iÒu chØnh vît gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tríc khi phª duyÖt gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh. 5. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng cña dù ¸n kh«ng ®îc vît tæng møc ®Çu t trong dù ¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu 24. T¹m øng vèn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng 1. ViÖc t¹m øng vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång x©y dùng vµ thùc hiÖn ngay sau khi hîp ®ång cã hiÖu lùc. Møc t¹m øng vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi hîp ®ång t vÊn, møc t¹m øng vèn tèi thiÓu lµ 25% gi¸ hîp ®ång; b) §èi víi hîp ®ång thi c«ng x©y dùng, møc t¹m øng vèn tèi thiÓu lµ 10% gi¸ hîp ®ång ®èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 50 tû ®ång trë lªn; tèi thiÓu 15% ®èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 10 tû ®ång ®Õn 50 tû ®ång vµ tèi thiÓu 20% ®èi víi c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ díi 10 tû ®ång; www.giaxaydung.com18 www.giaxaydung.vn c) §èi víi hîp ®ång cung øng vËt t, thiÕt bÞ tuú theo gi¸ trÞ hîp ®ång nhng møc t¹m øng kh«ng thÊp h¬n 10% gi¸ hîp ®ång; d) §èi víi hîp ®ång thùc hiÖn theo h×nh thøc EPC, viÖc t¹m øng vèn ®Ó mua thiÕt bÞ ®îc c¨n cø theo tiÕn ®é cung øng trong hîp ®ång; c¸c c«ng viÖc kh¸c nh thiÕt kÕ, x©y dùng møc t¹m øng tèi thiÓu lµ 15% gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc ®ã trong hîp ®ång. 2. Vèn t¹m øng cho c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng ®îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng. 3. Bªn giao thÇu thèng nhÊt kÕ ho¹ch t¹m øng vµ thu håi vèn víi Bªn nhËn thÇu ®Ó s¶n xuÊt tríc mét sè cÊu kiÖn, b¸n thµnh phÈm trong x©y dùng cã gi¸ trÞ lín b¶o ®¶m thi c«ng hoÆc mua mét sè vËt t ph¶i dù tr÷ theo mïa. §iÒu 25. Thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng 1. ViÖc thanh to¸n hîp ®ång ph¶i phï hîp víi lo¹i hîp ®ång, gi¸ hîp ®ång vµ c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång mµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®· ký kÕt. Sè lÇn thanh to¸n, giai ®o¹n thanh to¸n vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n ph¶i ®îc ghi râ trong hîp ®ång. 2. §èi víi gi¸ hîp ®ång trän gãi: thanh to¸n theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi¸ hîp ®ång hoÆc gi¸ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh t¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thanh to¸n ®îc ghi trong hîp ®ång sau khi ®· cã hå s¬ thanh to¸n ®îc kiÓm tra, x¸c nhËn cña chñ ®Çu t. Bªn nhËn thÇu ®îc thanh to¸n toµn bé gi¸ hîp ®ång ®· ký víi Bªn giao thÇu vµ c¸c kho¶n tiÒn ®îc ®iÒu chØnh gi¸ (nÕu cã) sau khi hoµn thµnh hîp ®ång vµ ®îc nghiÖm thu. 3. §èi víi gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh:thanh to¸n trªn c¬ së khèi lîng c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh (kÓ c¶ khèi lîng ph¸t sinh, nÕu cã) ®îc nghiÖm thu trong giai ®o¹n thanh to¸n vµ ®¬n gi¸ t¬ng øng víi c¸c c«ng viÖc ®ã ®· ghi trong hîp ®ång hoÆc phô lôc bæ sung hîp ®ång; 4. §èi víi gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh: thanh to¸n trªn c¬ së khèi lîng c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh (kÓ c¶ khèi lîng ph¸t sinh (nÕu cã) ®îc nghiÖm thu trong giai ®o¹n thanh to¸n www.giaxaydung.com19 www.giaxaydung.vn vµ ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña hîp ®ång. Trêng hîp ®Õn giai ®o¹n thanh to¸n vÉn cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ th× sö dông ®¬n gi¸ t¹m tÝnh khi ký hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n vµ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ thanh to¸n khi cã ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh theo ®óng quy ®Þnh cña hîp ®ång. 5. Trêng hîp ¸p dông gi¸ hîp ®ång kÕt hîp nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy th× viÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn t¬ng øng theo c¸c quy ®Þnh thanh to¸n t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 cña §iÒu nµy. 6. Vèn t¹m øng ®îc thu håi dÇn vµo c¸c lÇn thanh to¸n. ViÖc thu håi vèn t¹m øng ®îc b¾t ®Çu ngay khi thanh to¸n lÇn ®Çu vµ kÕt thóc khi khèi lîng ®· thanh to¸n ®¹t 80% gi¸ trÞ hîp ®ång. §èi víi c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, viÖc thu håi vèn t¹m øng kÕt thóc sau khi ®· thùc hiÖn xong c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng. 7. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ, chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn cho nhµ thÇu. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n hîp lÖ cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t ph¶i hoµn thµnh c¸c thñ tôc vµ chuyÓn ®Ò nghÞ thanh to¸n tíi c¬ quan cÊp ph¸t, cho vay vèn. Trong n¨m kÕt thóc x©y dùng hoÆc n¨m ®a c«ng tr×nh vµo sö dông, chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu gi¸ trÞ c«ng viÖc hoµn thµnh trõ kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh. §iÒu 26. Hå s¬ thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng 1. C¸c tµi liÖu, chøng nhËn cÇn thiÕt trong hå s¬ thanh to¸n ph¶i ®îc ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng. Hå s¬ thanh to¸n do Bªn nhËn thÇu lËp bao gåm c¸c tµi liÖu chñ yÕu sau: a) Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng thùc hiÖn trong giai ®o¹n thanh to¸n cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn nhµ thÇu, Bªn giao thÇu vµ t vÊn gi¸m s¸t (nÕu cã); b) B¶n x¸c nhËn khèi lîng ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m so víi hîp ®ång cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn nhµ thÇu, Bªn giao thÇu vµ t vÊn gi¸m s¸t (nÕu cã); www.giaxaydung.com20 www.giaxaydung.vn c) B¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ®· ®îc x¸c nhËn vµ ®¬n gi¸ ghi trong hîp ®ång; d) §Ò nghÞ thanh to¸n cña Bªn nhËn thÇu trong ®ã nªu râ khèi lîng ®· hoµn thµnh vµ gi¸ trÞ hoµn thµnh, gi¸ trÞ t¨ng (gi¶m )so víi hîp ®ång, gi¸ trÞ ®· t¹m øng, gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trong giai ®o¹n. 2. §èi víi trêng hîp thanh to¸n hîp ®ång theo gi¸ hîp ®ång trän gãi: biªn b¶n x¸c nhËn khèi lîng t¹i ®iÓm a) kho¶n 1 §iÒu nµy lµ x¸c nhËn hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng viÖc cña c«ng tr×nh phï hîp víi thiÕt kÕ (kh«ng cÇn x¸c nhËn khèi lîng hoµn thµnh chi tiÕt). §iÒu 27. §¬n gi¸ khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x©y dùng 1. Khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x©y dùng bao gåm: a) Nh÷ng khèi lîng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc quy ®Þnh ®èi víi hîp ®ång ¸p dông ph¬ng thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi; b) Nh÷ng khèi lîng c«ng viÖc kh«ng cã ®¬n gi¸ hoÆc nh÷ng khèi lîng c«ng viÖc cã ®¬n gi¸ nhng ph¸t sinh, bæ sung thªm khèi lîng ®èi víi hîp ®ång ¸p dông ph¬ng thøc gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh vµ gi¸ ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi víi khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh nhá h¬n 20% khèi lîng c«ng viÖc t¬ng øng ghi trong hîp ®ång vµ ®· cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× sö dông dông ®¬n gi¸ ®· ghi trong hîp ®ång ®Ó thanh to¸n. 3. §èi víi khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi lîng c«ng viÖc t¬ng øng ghi trong hîp ®ång hoÆc khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh cha cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu thèng nhÊt x¸c ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ ®¬n gi¸ c¸c khèi lîng ph¸t sinh . www.giaxaydung.com21 www.giaxaydung.vn 4. §èi víi c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc quy ®Þnh cña hîp ®ång ¸p dông ph¬ng thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi th× gi¸ trÞ bæ sung sÏ ®îc lËp dù to¸n. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®µm ph¸n thèng nhÊt ký hîp ®ång bæ sung gi¸ trÞ ph¸t sinh nµy. 5. Chñ ®Çu t ®îc quyÒn phª duyÖt ®¬n gi¸ cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh, thanh to¸n khèi lîng ph¸t sinh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc phª duyÖt, thanh to¸n nµy. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tríc khi phª duyÖt ®¬n gi¸ c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh vµ thanh to¸n khèi lîng ph¸t sinh, §iÒu 28. B¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh 1. §èi tîng b¶o hiÓm, møc b¶o hiÓm, thêi gian b¶o hiÓm vµ tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cña Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ph¶i ®îc quy ®Þnh râ trong hîp ®ång x©y dùng. 2. B¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña Bªn giao thÇu sÏ do Bªn giao thÇu mua; trêng hîp phÝ b¶o hiÓm nµy ®· ®îc tÝnh vµo gi¸ tróng thÇu th× Bªn nhËn thÇu mua b¶o hiÓm. 3. Bªn nhËn thÇu ph¶i thùc hiÖn mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña chÝnh Bªn nhËn thÇu. 4. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu thèng nhÊt vµ quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ ®iÒu kiÖn, thêi h¹n b¶o hµnh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng còng nh kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh. Trêng hîp ®îc Bªn giao thÇu chÊp thuËn, Bªn nhËn thÇu cã thÓ nép b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh thay cho kho¶n tiÒn mµ Bªn giao thÇu gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh. §iÒu 29. Thëng ph¹t vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång x©y dùng 1. ViÖc thëng hîp ®ång, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång ph¶i ®îc quy ®Þnh râ trong hîp ®ång x©y dùng. www.giaxaydung.com22 www.giaxaydung.vn 2. Møc thëng kh«ng vît qu¸ 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång lµm lîi, møc ph¹t kh«ng vît qu¸ 12% gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m. 3.Tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së th¬ng lîng, hoµ gi¶i gi÷a c¸c bªn hoÆc do träng tµi hoÆc toµ ¸n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . §iÒu 30. QuyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng 1. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng trong vßng 30 ngµy sau khi bªn nhËn thÇu hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång (trõ nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh) vµ ®Ò nghÞ quyÕt to¸n hîp ®ång. 2. Bªn nhËn thÇu cã tr¸ch nhiÖm lËp quyÕt to¸n hîp ®ång göi bªn giao thÇu. QuyÕt to¸n hîp ®ång ph¶i x¸c ®Þnh râ gi¸ hîp ®ång ®· ký kÕt, gi¸ ®· thanh to¸n, gi¸ ®îc thanh to¸n vµ c¸c nghÜa vô kh¸c mµ bªn giao thÇu cÇn ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh hîp ®ång. Bªn giao thÇu cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ quyÕt to¸n víi bªn nhËn thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ trÞ hîp ®ång ®· quyÕt to¸n. 3. Ngay sau khi hoµn thµnh nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh theo c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ®· ký kÕt, bªn giao thÇu (hoÆc chñ ®Çu t ) cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh (nÕu cã) cho bªn nhËn thÇu vµ thùc hiÖn viÖc thanh lý hîp ®ång chÊm døt tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång. Ch¬ng VI Thanh to¸n, QuyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 31. Thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ thanh to¸n vµ hå s¬ hîp lÖ, c¬ quan cÊp ph¸t, cho vay vèn cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n vèn ®Çu t theo ®Ò nghÞ thanh to¸n cña chñ ®Çu t (hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t) trªn c¬ së kÕ ho¹ch vèn ®îc giao. 2. Chñ ®Çu t (hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t) chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n víi tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn. Trong qu¸ tr×nh thanh to¸n www.giaxaydung.com23 www.giaxaydung.vn vèn ®Çu t x©y dùng nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, bÊt hîp lý vÒ gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n cña chñ ®Çu t (hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t) th× c¸c tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn ®Çu t ph¶i th«ng b¸o ngay víi chñ ®Çu t ®Ó chñ ®Çu t gi¶i tr×nh, bæ sung hoµn thiÖn hå s¬. 3. Chñ ®Çu t cã quyÒn yªu cÇu båi thêng hoÆc kiÖn ra c¸c toµ ¸n hµnh chÝnh, kinh tÕ ®ßi båi thêng vÒ nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc chËm chÔ thanh to¸n cña c¸c tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn ®Çu t g©y ra cho chñ ®Çu t. Nghiªm cÊm c¸c tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn ®Çu t vµ chñ ®Çu t tù ®Æt ra c¸c quy ®Þnh tr¸i ph¸p luËt trong viÖc thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng. §iÒu 32. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Vèn ®Çu t ®îc quyÕt to¸n lµ toµn bé chi phÝ hîp ph¸p ®· thùc hiÖn cho ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Chi phÝ hîp ph¸p lµ chi phÝ ®îc thùc hiÖn trong ph¹m vi thiÕt kÕ, dù to¸n ®· ®îc phª duyÖt kÓ c¶ phÇn ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc lµ chi phÝ ®îc thùc hiÖn ®óng víi hîp ®ång ®· ký kÕt, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc th× vèn ®Çu t ®îc quyÕt to¸n ph¶i n»m trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt vµ thêi h¹n x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t cã thÓ thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc toµn bé c«ng tr×nh ngay sau khi h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo khai th¸c sö dông theo yªu cÇu cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ quyÕt to¸n vèn ®Çu t c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt chËm nhÊt lµ 12 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia vµ dù ¸n nhãm A, 9 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm B vµ 6 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm C kÓ tõ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, ®a vµo khai th¸c sö dông. Sau s¸u th¸ng kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh, chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c«ng nî, tÊt to¸n tµi kho¶n cña dù ¸n t¹i c¬ quan thanh to¸n, cho vay, cÊp ph¸t vèn ®Çu t. www.giaxaydung.com24 www.giaxaydung.vn 3. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc th× chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ tµi trî (nÕu cã). Ch¬ng VII Qu¶n lý nhµ níc vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 33. Bé X©y dùng Bé X©y dùng lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm: 1. Híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng bao gåm tæng møc ®Çu t, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ph¬ng ph¸p ®o bãc khèi lîng c«ng tr×nh, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng; 2. C«ng bè ®Þnh møc x©y dùng , suÊt vèn ®Çu t, chØ sè gi¸ x©y dùng, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng, ®é dµi thêi gian x©y dùng; híng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c néi dung kh¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; 3. Thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 34. Bé Tµi chÝnh 1. Híng dÉn viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Híng dÉn vµ ban hµnh chi phÝ b¶o hiÓm t vÊn, b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng. 3.Thanh tra, kiÓm tra viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 35. C¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. www.giaxaydung.com25 www.giaxaydung.vn 1. C¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng do Bé X©y dùng híng dÉn, tæ chøc x©y dùng vµ c«ng bè c¸c ®Þnh møc x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh, c«ng viÖc ®Æc thï cña Bé, ®Þa ph¬ng. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn. Ch¬ng VIII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 36. Xö lý chuyÓn tiÕp 1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt tríc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh nhng cha triÓn khai thùc hiÖn hoÆc ®ang thùc hiÖn th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng t¹i NghÞ ®Þnh 16//2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh , NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 16//2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. Trêng hîp cÇn thiÕt ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vµ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng lµm gi¸n ®o¹n c¸c c«ng viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· lËp, thÈm ®Þnh nhng cha ®îc phª duyÖt tríc khi NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy . 3. Tæ chøc, c¸ nh©n ®ang thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc tiÕp tôc ho¹t ®éng ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2008. KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2009, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nµy nÕu ho¹t ®éng t vÊn qu¶n www.giaxaydung.com26 www.giaxaydung.vn lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 37. §iÒu kho¶n thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 38. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 16/2005/ N§-CP ngµy 07/02/2005 vµ c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c tr¸i víi c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 3. Bé X©y dùng chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh nµy. N¬i nhËn: - Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng; - Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ; - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP; -VP BC§TW vÒ phßng chèng than nhòng; - H§ND, UBND c¸c tØnh, TP trùc thuéc TW; - V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng; - V¨n phßng Chñ tÞch níc; - Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Ban cña Quèc héi; - V¨n phßng Quèc héi; - Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao; - KiÓm to¸n nhµ níc; www.giaxaydung.com27 T.M ChÝnh phñ Thñ tíng §· ký NguyÔn TÊn Dòng www.giaxaydung.vn - UBTW mÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ; - C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng C«ng ty 91; - VPCP: BTCN, c¸c PCN, Webside ChÝnh phñ, Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng ChÝnh phñ, c¸c Vô, Cuc, ®¬n vÞ trùcthuéc, C«ng b¸o; - Lu: V¨n th, CN (5b). Hµ Môc lôc Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. §èi tîng ¸p dông §iÒu 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh §iÒu 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Ch¬ng II Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu §iÒu §iÒu §iÒu 4 . Néi dung tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 5 . LËp tæng møc ®Çu t . 6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t . 7. §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t . Ch¬ng III dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 8 . Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 9 . LËp dù to¸n c«ng tr×nh. §iÒu 10 . ThÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh §iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh. Ch¬ng IV hÖ thèng §Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 12 . HÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng . www.giaxaydung.com28 www.giaxaydung.vn §iÒu §iÒu §iÒu §iÒu §iÒu §iÒu 13 . LËp vµ qu¶n lý hÖ thèng x©y dùng. 14. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 15. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 16. Qu¶n lý ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 17 . ChØ sè gi¸ x©y dùng. 18 . T vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng . Ch¬ng V hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 19. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng §iÒu 20. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng §iÒu 21 . Gi¸ hîp ®ång x©y dùng. §iÒu 22 . §iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng. §iÒu 23 . §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng. §iÒu 24 .T¹m øng hîp ®ång x©y dùng. §iÒu 25. Thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng. §iÒu 26. Hå s¬ thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng. §iÒu 27. §¬n gi¸ khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x©y dùng §iÒu 28. B¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh. §iÒu 29. Thëng ph¹t vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång x©y dùng §iÒu 30. QuyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng. Ch¬ng VI Thanh to¸n, QuyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 31. Thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 32 . QuyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Ch¬ng VII Qu¶n lý nhµ níc vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 33. Bé X©y dùng. §iÒu 34. Bé Tµi chÝnh. §iÒu 35. C¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Ch¬ng VIII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 36. Tæ chøc thùc hiÖn . §iÒu 37 . HiÖu lùc thi hµnh. www.giaxaydung.com29 www.giaxaydung.vn www.giaxaydung.com30
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.