Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

pdf
Số trang Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế 6 Cỡ tệp Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế 109 KB Lượt tải Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế 0 Lượt đọc Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế 0
Đánh giá Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ng©n hµng ViÖt Nam trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ (*) NguyÔn Anh TuÊn 1. Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ ®Æc tr−ng c¬ b¶n vµ lµ xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña thêi ®¹i; thÓ hiÖn ë sù gia t¨ng vÒ quy m« vµ h×nh thøc trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, l−u chuyÓn vèn quèc tÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c quèc gia vµ khu vùc; lµm t¨ng thªm møc ®é phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña mçi quèc gia còng cã nh÷ng thay ®æi: c¸c biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« kh«ng ph¶i do ChÝnh phñ tïy ý ®Þnh ®o¹t dùa trªn lîi Ých quèc gia, mµ ph¶i ®−îc thiÕt lËp vµ thùc thi trªn c¬ së b¶o ®¶m lîi Ých vµ môc tiªu cña c¸c quèc gia, d©n téc cã liªn quan. H¬n n÷a, chÝnh s¸ch nµy còng ph¶i ®−îc thay ®æi theo thêi gian vµ t×nh h×nh thùc tÕ trong vµ ngoµi n−íc. Trong lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®· gióp c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i còng nh− c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c më réng quy m« vµ lo¹i h×nh dÞch vô nh»m thùc hiÖn viÖc ph©n bæ nguån vèn. ViÖc cho vay qua hÖ thèng ng©n hµng gi¶m ®ång thêi víi ph¸t triÓn cho vay trùc tiÕp qua thÞ tr−êng chøng kho¸n. Trong ®ã, giao dÞch qua m¹ng ®· tiÕp søc cho viÖc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng theo h−íng quèc tÕ ho¸ vµ thèng nhÊt c¸c nguyªn t¾c giao dÞch tiÒn tÖ, nhÊt thÓ ho¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn c¬ së phèi hîp x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng ng©n hµng, h×nh thµnh liªn minh tiÒn tÖ quèc tÕ vµ khu vùc. ViÖc më réng quy m« ho¹t ®éng còng ®ßi hái ph¶i më réng thÞ phÇn theo h−íng s¸p nhËp ®Ó h×nh thµnh nh÷ng ®Þnh chÕ tµi chÝnh lín, lµm xuÊt hiÖn xu h−íng m¹nh mÏ vÒ c¹nh tranh toµn cÇu gi÷a c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. Trªn toµn thÕ giíi, hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m do kim ng¹ch giao dÞch vèn lín h¬n so víi nhu cÇu vèn ®Çu t− vµ trao ®æi th−¬ng m¹i thùc tÕ, dÉn ®Õn rñi ro vµ nguy c¬ ®æ vì ng©n hµng vµ sù bÊt æn ®Þnh trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh thÕ giíi, c¸c ng©n hµng phô thuéc nhiÒu h¬n vµo tµi kho¶n dÔ thanh kho¶n. C¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ®øng tr−íc nguy c¬ biÕn ®éng m¹nh cña thÞ tr−êng tµi chÝnh, nhÊt lµ dù tr÷ ngo¹i tÖ vµ tµi s¶n tµi chÝnh do nguyªn nh©n luång tiÕt kiÖm ®Çu t− ch¶y ra n−íc ngoµi.(∗) Trong bèi c¶nh ®ã, mçi quèc gia ph¶i thùc hiÖn c¶i c¸ch cïng víi x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh vµ c¬ chÕ phßng ngõa rñi ro tµi chÝnh quèc tÕ, c«ng khai vµ minh b¹ch trong ho¹t ®éng ng©n hµng, quy ®Þnh chÆt (∗) ThS. Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng. 34 chÏ h¬n vÒ nguyªn t¾c an toµn vèn. ChÝn h s¸ch tû gi¸ ph¶i ®−îc thay ®æi b»ng chÝnh s¸ch tû gi¸ th¶ næi ®Ó tu©n theo quy luËt cung cÇu cña thÞ tr−êng. ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy, c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ ®· t¨ng c−êng c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh víi viÖc ng©n hµng trung −¬ng cña 10 n−íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t t riÓn trªn thÕ giíi ®· thµnh lËp Uû ban Basel 1975 nh»m ®−a ra nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ gi¸m s¸t ng©n hµng. Nh÷ng nguyªn t¾c nµy ®−îc ph¸t triÓn dùa trªn thùc tiÔn biÕn ®éng cña thÞ tr−êng vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i chñ yÕu t¹i c¸c quèc gia ®ã, do vËy ngÉu nhiªn trë thµnh nh÷ng chuÈn mùc trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ®èi víi nh÷ng ng©n hµng lín, cã ho¹t ®éng quèc tÕ chiÕm tû träng cao. 2. T¸c ®éng cña cam kÕt héi nhËp ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ m¹nh mÏ, viÖc chñ ®éng vµ sím tham gia vµo tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸, thùc hiÖn më cöa nÒn kinh tÕ trë thµnh mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi ViÖt Nam nÕu muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i, ®Ønh cao cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ viÖc gia nhËp vµ trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO, ViÖt Nam ph¶i ký kÕt hµng lo¹t hiÖp ®Þnh song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng víi hÇu hÕt c¸c n−íc thµnh viªn WTO theo nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ lé tr×nh më cöa ®−îc quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh chung vÒ th−¬ng m¹i dÞch vô (GATS) trong khu«n khæ WTO nh− chÕ ®é ®èi xö quèc gia (NT), quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN), tÝnh minh b¹ch cña c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i dÞch vô. HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü (VN-US Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2007 BTA) vµ HiÖp ®Þnh khung vÒ th−¬ng m¹i dÞch vô (AFAS) trong khu«n khæ ASEAN ®· chøa ®ùng nh÷ng néi dung cña GATS, chØ kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm hiÖu lùc. Theo VN-US BTA, c¸c cam kÕt më cöa dÞch vô ng©n hµng ®−îc thùc hiÖn theo lé tr×nh 9 n¨m tr−íc khi mäi h¹n chÕ ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Mü ®−îc b·i bá. Tõ thêi ®iÓm th¸ng 12/2010, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Mü cã thÓ thµnh lËp c¸c ng©n hµng con 100% vèn vµ ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nghiÖp vô t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam. Trong kho¶ng thêi gian 9 n¨m tõ n¨m 2001, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh Mü ®−îc phÐp cung cÊp 12 ph©n ngµnh dÞch vô ng©n hµng theo lé tr×nh 7 mèc. Theo lé tr×nh nµy, ViÖt Nam ph¶i lo¹i bá dÇn nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Mü, cho phÐp hä ®−îc tham gia víi møc ®é t¨ng dÇn vµo mäi ho¹t ®éng ng©n hµng trªn thÞ tr−êng. Cã nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô trïng víi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam nh− thanh to¸n quèc tÕ, ®Çu t− dù ¸n, tµi trî th−¬ng m¹i. Ngoµi ra lµ hµng lo¹t c¸c nghiÖp vô ë møc ph¸t triÓn cao hiÖn c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ch−a thùc hiÖn nh− m«i giíi tiÒn tÖ, kinh doanh c¸c s¶n phÈm ph¸i sinh, t− vÊn s¸p nhËp, mua l¹i... Nh×n chung c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Mü cã −u thÕ vÒ c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý h¬n h¼n c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. Søc Ðp c¹nh tranh ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong n−íc sÏ t¨ng lªn cïng víi viÖc níi láng c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Mü, nhÊt lµ nh÷ng rµng buéc ®−îc coi lµ hµng rµo b¶o hé hiÖn nay nh− h¹n chÕ vÒ nhËn tiÒn göi VND, ph¸t thÎ tÝn dông vµ Ng©n hµng ViÖt Nam… dÞch vô ATM. ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong n−íc sÏ gi¶m dÇn, nhÊt lµ t¹i nh÷ng thµnh phè lín, khu ®«ng d©n c−, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt... Ngoµi ra, søc Ðp c¹nh tranh lªn hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i trong n−íc sÏ tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: - ThÞ tr−êng tÝn dông (kÓ c¶ b¸n lÎ vµ b¸n bu«n). C¹nh tranh vÒ cho vay sÏ trë nªn gay g¾t h¬n khi c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi ®· hiÓu râ thÞ tr−êng ViÖt Nam vµ m«i tr−êng ph¸p lý b¶o ®¶m cho hä xö lý rñi ro ®Ó thu håi nî trong tr−êng hîp cÇn thiÕt. Trong ®ã, viÖc cho phÐp c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi tham gia t¸i cÊp vèn, t¸i chiÕt khÊu, thùc hiÖn giao dÞch SWAP, FORWARD tõ ng©n hµng trung −¬ng sÏ gióp c¸c ng©n hµng nµy bï ®¾p mét phÇn vèn huy ®éng VND cßn bÞ h¹n chÕ theo lé tr×nh; - DÞch vô thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn. §©y lµ lÜnh vùc cã −u thÕ tuyÖt ®èi vÒ c«ng nghÖ, vèn ®Çu t− cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ngoµi. - DÞch vô t− vÊn, m«i giíi kinh doanh tiÒn tÖ, hç trî ph¸t triÓn vµ phôc håi doanh nghiÖp. §©y lµ lÜnh vùc c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ngoµi cã thÕ m¹nh vÒ kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n so víi ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng ViÖt Nam ®· më ra nhiÒu c¬ héi cho hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ta: ThÞ tr−êng ph¸t triÓn vµ ®−a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®a d¹ng h¬n, tiÖn Ých h¬n, ho¹t ®éng an toµn h¬n, hiÖu qu¶ h¬n; C¬ cÊu l¹i kh¸ch hµng, n©ng cao chÊt l−îng danh môc tµi s¶n; TiÕp nhËn c«ng nghÖ ng©n 35 hµng tiªn tiÕn nhÊt cïng víi kinh nghiÖm qu¶n lý tõ bªn ngoµi; N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh tõ c¸c nguån nhµ n−íc, nhµ ®Çu t− trong n−íc vµ tõ n−íc ngoµi, n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý kinh doanh th«ng qua viÖc h×nh thµnh ®ång bé c¸c ®Þnh chÕ vµ kiÓm so¸t rñi ro, tæ chøc l¹i...; ChuyÓn sang ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c th−¬ng m¹i thËt sù, tù do ho¸, t¸ch b¹ch tÝn dông chÝnh s¸ch vµ tÝn dông th−¬ng m¹i; Tù quyÕt ®Þnh trong cho vay, gi¶m bít cho vay theo chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ; ph©n lo¹i nî, ®¸nh gi¸ rñi ro theo nguyªn t¾c thÞ tr−êng; Tû gi¸ vµ l·i suÊt ®−îc tù do ho¸; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®ang ®−îc c¶i c¸ch theo h−íng sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp; Khu vùc ng©n hµng còng ®ang ®−îc më cöa h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi tham gia. Cïng víi nh÷ng c¬ héi t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn nãi trªn, ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam cßn ph¶i ®øng tr−íc kh«ng Ýt th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay. §ã lµ thÞ phÇn kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong n−íc ®øng tr−íc nguy c¬ bÞ thu hÑp; mÊt kh¸ch hµng tèt do chÞu sù c¹nh tranh tõ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ngoµi v−ît tréi h¬n h¼n c¶ vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý. §ã lµ thÞ tr−êng lao ®éng ngµy cµng dÉn ®Õn nguy c¬ tôt hËu vÒ tr×nh ®é c¸n bé lµm viÖc trong c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. §ã lµ t×nh tr¹ng nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu yÕu kÐm, thÞ tr−êng tµi chÝnh kÐm ph¸t triÓn; c¸c yÕu tè kinh tÕ vÜ m« ch−a thËt sù bÒn v÷ng vµ cßn tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ g©y mÊt æn ®Þnh. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp, n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña kh¸ch hµng vay vèn ng©n hµng kh«ng cao, do rñi ro kh«ng 36 tr¶ ®−îc víi nî møc ®é lín cña kh¸ch hµng lu«n th−êng trùc ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. 3. §Þnh h−íng chung ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam tíi 2010 vµ tÇm nh×n 2020 ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh mét sè néi dung c¬ b¶n trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam, bao gåm c¶ chiÕn l−îc ph¸t triÓn ng©n hµng nhµ n−íc vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. §ã lµ: - C¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam theo h−íng hiÖn ®¹i, ®a n¨ng, ®¹t tr×nh ®é trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc víi cÊu tróc ®a d¹ng vÒ së h÷u, lo¹i h×nh ng©n hµng th−¬ng m¹i thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, cã quy m« ho¹t ®éng lín, tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng trong khu vùc. - Ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ho¹t ®éng an toµn, hiÖu qu¶ v÷ng ch¾c dùa trªn c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn, ¸p dông th«ng lÖ, chuÈn mùc quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng th−¬ng m¹i víi chÊt l−îng cao vµ m¹ng l−íi ph©n phèi ph¸t triÓn hîp lý nh»m cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi, thuËn tiÖn c¸c dÞch vô, tiÖn Ých ng©n hµng cho nÒn kinh tÕ. H×nh thµnh thÞ tr−êng tÝn dông c¹nh tranh lµnh m¹nh, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông, t¹o c¬ héi cho mäi tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng lµm ¨n hîp ph¸p vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn tr¶ nî ng©n hµng ®Òu ®−îc tiÕp cËn víi tÝn dông mét c¸ch thuËn lîi. - Cæ phÇn ho¸ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc g¾n liÒn víi t¨ng vèn tù cã, thùc hiÖn tû lÖ an toµn vèn Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2007 theo th«ng lÖ quèc tÕ (HiÖp ®Þnh Basel), më réng quy m« ho¹t ®éng, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn theo h−íng t¨ng c−êng n¨ng lùc tµi chÝnh vµ qu¶n lý; tiÕn hµnh gi¶i thÓ, s¸p nhËp, mua l¹i, hîp nhÊt c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn yÕu kÐm vÒ hiÖu qu¶. Ph−¬ng ch©m hµnh ®éng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ An toµn HiÖu qu¶ - Ph¸t triÓn bÒn v÷ng - Héi nhËp quèc tÕ. 4. ¸p dông c¸c chuÈn mùc quèc tÕ (HiÖp ®Þnh Basel II) vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam - T¨ng c−êng n¨ng lùc thÓ chÕ, c¬ cÊu l¹i m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo h−íng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. S¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc bé m¸y cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc tõ trung −¬ng ®Õn chi nh¸nh theo h−íng hiÖu qu¶, phï hîp víi xu h−íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ, chiÕn l−îc kinh doanh cña ng©n hµng. ChuyÓn m« h×nh tæ chøc theo chøc n¨ng vµ ®Þa giíi hµnh chÝnh sang m« h×nh tæ chøc theo nhãm kh¸ch hµng kÕt hîp víi nhãm dÞch vô. §æi míi bé m¸y ë héi së chÝnh phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ: ph©n biÖt râ rµng chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban ®iÒu hµnh, theo h−íng: Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan th−êng trùc cã quyÒn lùc quan träng nhÊt, cã thùc quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u cña ng©n hµng, cã nhiÖm vô gi¸m s¸t toµn diÖn ho¹t ®éng ng©n hµng vµ Ban ®iÒu hµnh, ®ång thêi chÞu Ng©n hµng ViÖt Nam… 37 rñi ro cuèi cïng vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Thµnh lËp Héi ®ång hoÆc Uû ban qu¶n lý rñi ro trùc thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ. chiÕn l−îc kinh doanh, HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý néi bé (MIS), Ban Qu¶n lý tµi s¶n , HÖ thèng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé. X©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh theo chuÈn mùc quèc tÕ, bao gåm chiÕn l−îc s¶n phÈm, chiÕn l−îc tµi chÝnh vµ chiÕn l−îc thÞ tr−êng. N©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ chiÕn l−îc cña bé m¸y l·nh ®¹o c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. - T¨ng c−êng n¨ng lùc tµi chÝnh. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng g¾n víi n©ng cao chÊt l−îng vµ tiÖn Ých cña s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. TËp trung ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm huy ®éng vèn, tÝn dông vµ dÞch vô phi tÝn dông. H¹n chÕ tËp trung rñi ro vµo ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng vµ s¶n phÈm, dÞch vô. §Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n phÈm míi trªn c¬ së c«ng nghÖ tiªn tiÕn. ChuÈn ho¸ c¸c quy tr×nh, thñ tôc qu¶n lý vµ t¸c nghiÖp theo h−íng ®ång bé, hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ vµ tÝch hîp tËp trung. Më réng quy m« ho¹t ®éng ®i ®«i víi t¨ng c−êng n¨ng lùc kiÓm tra, qu¶n lý rñi ro, b¶o ®¶m an toµn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin tËp trung vµ qu¶n lý rñi ro ®éc lËp, tËp trung toµn hÖ thèng ®Ó t¨ng c−êng vai trß ®iÒu hµnh kinh doanh, kiÓm so¸t vµ qu¶n lý rñi ro cña Héi së chÝnh c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. T¸ch b¹ch ho¹t ®éng qu¶n lý rñi ro víi ho¹t ®éng giao dÞch, kinh doanh cña ng©n hµng. Ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng v÷ng ch¾c: Qu¶n lý rñi ro, Qu¶n lý tÝn dông, Qu¶n lý tµi s¶n, Qu¶n lý tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ chi tiªu néi bé, Qu¶n lý nh©n lùc, Qu¶n lý thanh to¸n vµ bï trõ, Qu¶n lý c«ng nghÖ, Qu¶n lý T¨ng vèn tù cã cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i b»ng lîi nhuËn ®Ó l¹i; ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu; s¸p nhËp; hîp nhÊt; mua l¹i. B¶o ®¶m duy tr× vèn tù cã cña c¸c tæ chøc tÝn dông phï hîp víi quy m« tµi s¶n cã vµ møc ®é rñi ro cña tµi s¶n trªn c¬ së thùc hiÖn tû lÖ b¶o ®¶m an toµn vèn tèi thiÓu 8%. N©ng cao chÊt l−îng tµi s¶n cã vµ kh¶ n¨ng sinh lêi; gi¶m tû träng tµi s¶n cã rñi ro trong tæng tµi s¶n cã. Xö lý døt ®iÓm nî tån ®äng vµ lµm s¹ch b¶ng c©n ®èi cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. X©y dùng c¬ chÕ ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn sím vµ quy tr×nh xö lý nî xÊu. - N©ng cao kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¶ xö lý giao dÞch lÉn qu¶n lý, ®iÒu hµnh. Thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng c«ng nghÖ ng©n hµng theo nh÷ng b−íc ®i tuÇn tù kÕt hîp nh¶y vät, ®i th¼ng vµo c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i. TiÕp cËn nhanh, vËn hµnh cã hiÖu qu¶ vµ lµm chñ ®−îc c¸c øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng tiªn tiÕn trong lÜnh vùc thanh to¸n, qu¶n trÞ rñi ro, qu¶n trÞ kinh doanh, ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng, kÕ to¸n - tµi chÝnh, thanh tra - gi¸m s¸t vµ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng c¬ b¶n. T×m kiÕm c¸c nguån tµi chÝnh hç trî dµi h¹n gióp c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng trªn c¬ së øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, truyÒn th«ng vµ kü thuËt sè ®Ó 38 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2007 n©ng cao møc ®é tù ®éng ho¸ vµ tiÖn Ých c¸c dÞch vô ng©n hµng. Ph¸t triÓn hÖ thèng giao dÞch tù ®éng, m¹ng kÕt nèi trùc tuyÕn, giao dÞch mét cöa. tranh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong xu thÕ héi nhËp. H.: Lý luËn chÝnh trÞ, 2005. VÒ chÝnh thøc, ChÝnh phñ ViÖt Nam ch−a tuyªn bè sÏ ¸p dông HiÖp ®Þnh Basel II. Tuy nhiªn, Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam hiÖn ®ang thùc hiÖn nghiªn cøu cô thÓ, chi tiÕt c¸c néi dung trong HiÖp ®Þnh Basel II, trªn c¬ së ®ã tr×nh ChÝnh phñ mét lé tr×nh ¸p dông tõng b−íc, tõng néi dung cã chän läc, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam. B¸o c¸o kÝnh göi Ban Kinh tÕ Trung −¬ng vÒ c¸c yÕu tè vµ c¬ chÕ t¹o kh¶ n¨ng thÝch øng c¸c ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam khi gia nhËp WTO. H.: 2005. 2. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng n¨m 2005 vµ ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2006. H.: 2006. 3. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam. B¸o c¸o th−êng niªn Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam 2004. H.: 2005. 4. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam. KÕ ho¹ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam, QuyÕt ®Þnh 663/Q§-NHNN ngµy 26-62003, Hµ Néi, 2003. 5. NguyÔn ThÞ Quy. N¨ng lùc c¹nh 6. NguyÔn V¨n TiÕn. Qu¶n trÞ rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng. H.: Thèng kª, 2005. 7. David Cox. NghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 1997. 8. Peter S.Rose. Qu¶n trÞ ng©n hµng th−¬ng m¹i. §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. H.: Tµi chÝnh, 2001. 9. Edward W. Reed. Ng©n hµng th−¬ng m¹i. H.: Thèng kª, 2004. 10. Basel Committee on Banking Supervision: The History of the Basel Committee and its Memberships. Basel, 2005. 11. Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Stadards, A Revised Framework. Basel, 2004. 12. Basel Committee on Banking Supervision: Principles for Credit Risk Management. Basel, 2000. 13. Basel Committee on Banking Supervision: Implementation of the new capital adequacy framework in non-Basel Committee member countries. Basel, 2004. 14. www.vnexpress.net 15. www.vneconomy.com.vn 16. www.sbv.gov.vn 17. www.mof.gov.vn 18. www.bai.org
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.