Ngân hàng thương mại với việc chio vau hỗ trợ sản xuất

pdf
Số trang Ngân hàng thương mại với việc chio vau hỗ trợ sản xuất 2 Cỡ tệp Ngân hàng thương mại với việc chio vau hỗ trợ sản xuất 158 KB Lượt tải Ngân hàng thương mại với việc chio vau hỗ trợ sản xuất 0 Lượt đọc Ngân hàng thương mại với việc chio vau hỗ trợ sản xuất 1
Đánh giá Ngân hàng thương mại với việc chio vau hỗ trợ sản xuất
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

• DIEN fiAN NGHIEN cuu VE TAI CHlNH TIEN TE cho vay h6 tror lai suat DOI VOI DOANH NGHIEP, TO CHQC V A CA N H A N TRI/ONG OlNH SONG C hinh sach hd trg lai suit ciia Chinh phu ddi vdi doanh nghiep, dae biet la doanh nghiep vUa va nhd tao dugc su ddng tinh va iing hp ciia cae td chirc, cac doanh nghiep, cung nhu cac td chirc chinh trj xa hdi. Cac td chire tin dung duge nha nude giao cho nhiem vu cho vay hd trg lai suit ddi vdi cac doanh nghiep, td chirc, ca nhan dd' SXKD cung don nhan va trien khai chinh sach nay ciia Chinh phii va hudng dan ciia NHNN khan truang 1 9 IHl IRWJNG IAI CHiNH IlfN If • 5612(285) • 15/6/2009 nghiem tiie, kip thdi den vdi khach hang vay vdn. Ngay ttf khi cd QO sd 131 QO/TTg ngay 23/1/2009, QO sd 143QO/TTg ngay 4/4/2009 va QO sd 497QO-TTg ngay 17/4/2009 ve cho vay ngin han, trung va dai han de md rpng SXKD, diu tu mdi de' mua sam thiet bj phuc vu san xuit ndng nghiep ndng thdn, cho vay mua vat lieu xay dung nha d eho nguOi CO thu nhap thap, tUng NHTM da soat xet, xay dung ban hanh quy trinh nghiep vu cho vay hd trg lai suit ap dung ddi voi khach hang ddng thoi cung ban hanh nhtfng quy dinh ve phuong phap thdng ke, hach toan theo ddi cac khoan cho vay hd trg lai suit bao dam cho vide cho vay hd trg lai suit thuc hien dung quy dinh eiia Chinh phii va hudng dan eiia NHNN. Oi lien vdi vide ban hanh quy trinh nghiep vu, cac NHTM da lam tdt cPng tac giao due chinh trj tu tudng, dao dife nghd nghiep eho can bd chuyen mdn nghiep vu khi thuc hien cho vay. Ve chuyen mdn, mdi NHTM da chii ddng len danh muc, ra soat cac khoan vay ciia khach hang thudc ddi tugng hd trg lai suit tu dd de' can ddi ngudn vdn, cd eac giai phap huy ddng cae ngudn vdn d6 phuc vu chuong trinh tin dung, kich eau ciia Chinh phii thong qua hd trg lai suit vay vdn ddi vdi doanh nghiep doanh nhan. Mat khac, timg don vi cung da tien hanh xem xet xir ly cae van dd vd cdng nghe, irng dung cdng nghd ngSn hang hien dai vao vide hach toan ke to^n, thdng ke theo ddi ehi tiet va tdng hgp Ceic DIEN OAN NGHIEN ciru VE TAI CHlNH TIEN TE :z canh tranh, tao cdng an viec lam cho nguoi lao dpng, dn djnh SXKD ciia DN, hp san xuit, NHTM md rpng dugc tin dung, nang cao dugc hieu qua hoat dpng ciia minh. Tuy nhien qua trinh thuc hien cae QO eiia CP ve ho trg lai suit cung ndi len mpt sd vin de cac NHTM cin quan tam de' xir ly bao dam cho HOKD giam thie'u riii ro dp la: Thu nhit: Cung mpt liic cac TCTD phai trien khai 3 co che hd trg lai suit (QO sd 131, QO sd 443 va QO sd 497) nen khdi lugng cong viec tang len rit lOn chi phdi nhieu den cPng tac quan trj va dieu hanh. Do dd, tung TCTD phai xay dung ke hoach va thuc hien quan trj didu hanh nghiem tuc, chat che tang cuong cdng tac kid'm tra giam \ (ho c/)i/cfng trinh sat noi bp. Thu hai: ca che hd trg lai suit eiia Chinh phu tao giup DN, hp gia dinh vay vdn tao co hpi cho cae TCTD mo rpng tin J""»'-- ,^'-ih*tngay31-12dung, nhu ciu vay vdn dang • tang len rit Idn, cac NH se khd khan trong viec can ddi ngudn CHiNH SACH HO TRO LAI SUAT CUA CHINH vdn cho nhu ciu, de han che riii PHU 001 VOI DOANH NGHIEP, OAC BIET LA ro mdi NH phai kiem soat chat DOANH NGHIEP VUA VA NHO TAO OU^OC SU che , can ddi ky han huy dpng vdn va sir dung vdn. OONG TiNH VA IING HO CUA CAC TO CHIJC, khoan cho vay hd trg lai suit chuan xac phuc vu eho cdng tac giam sat, thanh tra ciia cac CO quan co tham quyen khi NHTM cip bii lai suit eho DN khaeh hang vay va xet duyet cip bu cho NHTM khoan tidn da chi hd trg lai suit ddi vdi khach hang theo quy djnh eiia Chinh phii va hudng dan eua NHNN. TUng td chUc tin dung da co nhieu bien phap, cae hinh thire thich hgp de' hudng dan quy djnh vd hd trg lai suit eiia Chinh phii, didu kien, thii tue khi vay vdn tai NHTM dd duge huong chinh sach hd trg lai suit den vdi khach hang nhat la cae hd san xuit, DN nhd va vUa thdng qua cac cudc hgp vdi khaeh hang eac phuong tien thdng tin dai chiing, quang ba tren website, bang rPn vd eo che hd trg lai suit tai eac diem giao djch. Mat khac, tUng TCTD cung da lap duOng day nong de tiep nhan thPng tin giai dap, hudng dan kip thOi nhUng thic mac ciia khach hang vay vdn dugc hudng chinh sach hd trg lai suit ciia Chinh phii. va chi nhanh NHNN la 15.067,81 ty, bing 4,27%, Cong ty tai chinh 2.001,62 ty, bang 0,64%. Qua sd lieu tren cho thiy co che hd trg lai suit eiia Chinh phii cho cae td chirc kinh te, ca nhan, hp gia dinh vay vdn tai NHTM dd' phat trien SXKD la mpt chinh sach kich ciu dung din ciia Chinh phii nhan dugc su ddng tinh huong Ung va img hp ciia ca xa hpi, tao long tin ddi vdi DN va nguOi dan ve eac giai phap kich eau eiia CP nhim ngan chan suy giam kinh te. Cac NHTM da trie'n khai kjp thai, ddng bp co che hd trg lai suit ciia • 200000 " Tydong LAI SUA Hiep hpi NgSn hang Viet Nam vdi vai trd cau ndi gitfa cae Td chire hpi vien vOi Chinh phu va cac co quan quan ly nha nude, ngay tU khi eP cac QO ciia Thii tuOng Chinh phii vg CO che hd trg lai suit cho CAC DOANH NGHIEP, CUNG NHU CAC DN dugc vay vdn tai NHTM, da td chUe nhidu cupc hpp, tpa dam, gap CHirC CHiNH TRI XA HOI. mat vdi cac NHTM, CPng ty tai chinh nam bit kho khan vudng mac phat sinh khi thuc hien co che cho vay hd CP duge phd bien cong khai, rd rang, trg lai suit, tU dd da cP van ban kien nghj minh bach den tan khaeh hang. vdi Chinh phii, NHNN bd sung, hudng Ket qua thuc hien chinh sach hd trg dan va da duge Chinh phu, NHNN sira lai suit da gdp phin tang trudng tin dung ddi, bd sung tao cho chinh sach hd trg lai bing VNO cu the quy 1/2009 tang 9,4% suit eua CP di vao thuc tien tdt hon, gPp so vdi thang 12/2008, thang 4/2009 tang phin kich ciu phat trid'n SXKD, ngan 10,58% so vdi thang 12/2008, tdc dp chan suy giam kinh te. tang trudng tin dung thang sau cao hon Theo thPng tin tU NHNN tinh den ngay 28/5/2009, tdng du ng eho vay hd trg \i\ suit la 319.074,63 ty VNO so vdi eudi th^ng 2 dat 343%, trong dP NHTM Nha nuOc va Quy TDTW la 230.597,24 ty, bing 72,27% so vdi tdng sd, NHTM CP la 71.407,96 ty, bing 22,37%, NHLD thang trude, dac biet tu thang 4 tro lai day tdc dp tang trudng tin dung da gPp phin ngan chan suy giam kinh te ciia dat nude. Chinh sach hd trg lai suit ddng thOi gdp phin dn djnh lai suit thi truong, giiip DN giam ehi phi vdn vay, ha gia thanh san pham, gdp phin nang cao sifc Thu ba: do tin dung duge md rpng, du ng tin dung tang cao, kha nang ng xiu se tang len, nen cac NH phai thuc hien nghiem tiie quy dinh phan loai ng va trich lap du phPng theo quy dinh ciia NHNN tai cac QO sd 493QO/NHNN, QO sd 18/NHNN ve phan loai ng va trich lap du phong riii ro va bao dam cac ty le an toan vdn theo quy djnh tai QO sd 457QO/NHNN. TO Thu tu: thuc hien nghiem tiic cac giai phap ve quan trj dieu hanh dac biet la quan trj riii ro tin dung de' giam thidu riii ro bao dam cho NH hoat dong kmh doanh dn djnh thuc hien tdt chinh sach kich ciu ciia Chinh phii thPng qua giai phap hd tro lai suit dd gPp phin ngan chan suy giam kinh te ciia dit nude* IHl n\M(, IAI CHlNH IlfN If • 5(! 12(285) • 15/6/2009
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.