Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên

doc
Số trang Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên 14 Cỡ tệp Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên 121 KB Lượt tải Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên 12 Lượt đọc Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên 123
Đánh giá Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

MẪU 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN Tôi tên là:.............................................................. Sinh ngày:.................................. Nơi sinh : Xã.......................................Huyện:........................Tỉnh:......................... Hộ khẩu TT : Xã.................................Huyện:........................Tỉnh:......................... Chứng minh nhân dân số:.........................................Cấp ngày.................................. Tại:...................................................... Số điện thoại liên lạc................................... Trình độ văn hóa:....................................................................................................... Trình độ chuyên môn : - Tốt nghiệp trường :............................................................................................ - Hệ đào tạo (Chính quy, tại chức, chuyên tu):.................................................... - Trình độ tốt nghiệp (ĐH, CĐ,...) :..................................................................... - Ngành:.........................................................Xếp loại TN:................................. Trình độ ngoại ngữ :Tiếng ..........................................., trình độ :............................ Trình độ tin học : ...................................................................................................... Trình độ nghiệp vụ sư phạm:..................................................................................... Tôi chưa có việc làm và có nguyện vọng xin được bố trí việc làm. Nguyện vọng về nơi công tác:................................................................................... Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao, chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị. Kính mong được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tuyển dụng. ............., ngày ......tháng .... năm 201.. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của nơi cư trú UBND xã, phường, thị trấn ………………………… Xác nhận…………………………………………….… …………………………………………………………… …………, ngày ..... tháng ..... năm 201… 1 MẪU 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH I : BẢN THÂN 1. Họ và tên:....................................................................... Nam/ Nữ:.............................. 2. Sinh ngày:......tháng............năm................................................................................... 3. Nơi sinh : Xã (phường, thị trấn)....................................................Tỉnh......................... 4. Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................. 5. Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................... 6. Dân tộc.....................................................Tôn giáo........................................................ 7. Thành phần gia đình:...................................................................................................... 8. Chứng minh nhân dân số ...................Ngày cấp:…../…../……..Cấp tại:....................... 9. Trình độ: - Văn hóa:............Ngoại ngữ:...................................Tin học:...................... - Chuyên môn, nghiệp vụ:........................................................................... 10. Ngày và nơi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:............................................................... 11. Ngày và nơi vào Đảng CSVN chính thức.................................................................... 12. Thuộc diện gia đình chính sách (phải có giấy chứng nhận của các cấp có thẩm quyền). - Con liệt sĩ : - Con thương binh: 13. Đặc điểm lịch sử bản thân (khai từ 12 tuổi đến nay) Từ ngày tháng năm Đến ngày tháng năm Đi học và tốt nghiệp ở trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì ( kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bậc trong học tập, lao động) 2 II : QUAN HỆ GIA ĐÌNH * Cha : Họ và tên:.....................................................Năm sinh........................................ Từ năm 1955 đến 30/4/1975 làm gì, ở đâu ?...................................................................... ............................................................................................................................................ Từ năm 30/4/1975 đến nay làm gì, ở đâu ?....................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Nghề nghiệp hiện nay :....................................................................................................... * Mẹ : Họ và tên:.......................................................Năm sinh........................................ Từ năm 1955 đến 30/4/1975 làm gì, ở đâu ?...................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Từ năm 30/4/1975 đến nay làm gì, ở đâu ?....................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Nghề nghiệp hiện nay :....................................................................................................... * Anh, chị, em ruột ( Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, ở đâu ?) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ *Họ tên vợ hoặc chồng:.........................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:................................................................................................................... Nơi công tác:................................................................................................................... Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................... Địa chỉ liên hệ...............................................................Điện thoại................................. * Họ và tên các con (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác): ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 3 III. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó. Xác nhận của nơi cư trú ............, ngày ......tháng .... năm 201.. ……………………………………………… Người khai ký tên ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………, ngày ..... tháng ..... năm 201… (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 4 MẪU 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày… tháng …năm 201… ĐƠN XIN XÉT TUYỂN LÀM GIÁO VIÊN Kính gửi : Hội đồng xét tuyển viên chức ngạch giáo viên phổ thông năm 2017 tỉnh Đăk Lăk Tôi tên là : ................................................................................................................... Sinh ngày :............................... tháng ......................năm............................................ Quê quán: xã...............................Huyện .................................Tỉnh............................ Trú quán : xã...............................Huyện .................................Tỉnh............................ Tốt nghiệp trường : .................................................... Năm tốt nghiệp:..................... Được đào tạo làm giáo viên :..........................................Môn :…………………….. Đăng ký xét tuyển làm giáo viên môn :……….................bậc:……....… Tôi xin chấp hành sự phân công, bố trí công tác giảng dạy của tổ chức . Tuy nhiên, để tham khảo cho việc phân công, tôi có nguyện vọng công tác tại đơn vị : …………………….................................................. ………………………………. ( Ghi rõ tại 01 trường trung học phổ thông , hoặc tại Trung tâm giáo dục thường xuyên , hoặc trường PTDT nội trú nào trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo Đăk Lăk ). 1) Về kết quả học tập của tôi : a) Tốt nghiệp đạt loại : ................................................................................... b) Điểm trung bình toàn khoá học : .............................................................. 2) Diện ưu tiên của tôi là : ( ghi rõ thuộc diện ưu tiên gì) : a) Tuyển thẳng là : ......................................................................................... b) Ưu tiên 30 điểm là: .................................................................................... c) Ưu tiên 20 điểm là : ................................................................................... d) Ưu tiên 10 điểm là : ................................................................................... 3) Điểm xét tuyển của tôi là : * Điểm trung bình toàn khoá học : * Điểm ưu tiên : * Tổng cộng : Tôi xin cam kết về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Khi trúng tuyển tôi có trách nhiệm mang bản chính đến đơn vị, trường học nơi công tác để đối chiếu. Những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có điều gì gian dối trong kê khai xét tuyển tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Người làm đơn ( Ký, ghi rõ họ và tên ) 5 MẪU 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------------------------------ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi : ……………………….…………………………… Tôi tên là Ngày sinh Quê quán Trình Độ CM Địa chỉ liên lạc : Điện thoại : : : : : Nơi sinh : Ngành : DĐ : Sau khi nghiên cứu Thông báo tuyển dụng giảng viên của Trường, tôi nhận thấy mình hội đủ các tiêu chí mà Trường đã yêu cầu. Hơn nữa, trong thời gian học tập/làm việc với chuyên môn ………….. ở bậc Đại học, tôi đã có được những kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực……………………………………………………... Nay, tôi viết đơn này xin được đăng ký dự tuyển vào vị trí giảng viên chuyên ngành………………………………….…của trường và kính đề nghị Ban giám hiệu (thông qua Hội đồng tuyển dụng) xét duyệt cho tôi được vào làm việc tại Trường. Nếu được sự chấp thuận của Hội đồng tuyển dụng, tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung sau : 1. Chấp hành nghiêm túc các điều khoản trong Qui định tuyển dụng, nội qui và các qui định khác của Trường. Luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu để nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2. Nếu tôi vi phạm các điều khoản trong các Qui định trên của đơn vị, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trường và cơ quan pháp luật. Trân trọng cám ơn! …….., ngày … tháng … năm … Người làm đơn 6 MẪU 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .............. Tôi tên là: Sinh ngày: .......................... Nơi sinh : Xã Huyện: Tỉnh: Hộ khẩu TT : Xã Huyện: Tỉnh: Chứng minh nhân dân số: Cấp ngày Tại: Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn : - Tốt nghiệp trường : - Hệ đào tạo (Chính quy, tại chức, chuyên tu): - Trình độ tốt nghiệp (ĐH, CĐ,...) : - Ngành: ...................Xếp loại TN: Trình độ ngoại ngữ :Tiếng , trình độ : Trình độ tin học : Trình độ nghiệp vụ sư phạm: Tôi chưa có việc làm và có nguyện vọng xin được bố trí việc làm. Nguyện vọng về nơi công tác: Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao, chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị. Kính mong được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tuyển dụng. ........., ngày ......tháng .... năm 201.. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của nơi cư trú UBND xã, phường, thị trấn ………………………… Xác nhận…………………………………………….… …………………………………………………………… …………, ngày ..... tháng ..... năm 201 7 MẪU 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày ....... tháng ....... năm 2018 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển tốt nghiệp chuyên ngành tiểu học) Tên tôi là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Hệ đào tạo: Chuyên ngành đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoà Vang, ngạch................................... tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với bảng mô tả vị trí việc làm để tham dự xét tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013-2014. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc đã có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:................. 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn. (Ký và ghi rõ họ tên) 8 MẪU 7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày ....... tháng ....... năm 2013 ĐƠN TÌNH NGUYỆN GIẢNG DẠY TIỂU HỌC (Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển tốt nghiệp ngành: Toán, Lý, Hóa, Văn đăng ký dự tuyển ngạch giáo viên tiểu học) Tên tôi là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Hệ đào tạo: Chuyên ngành đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoà Vang, tôi thấy bản thân tôi có đủ năng lực để tham dự xét tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013-2014 và tình nguyện dạy bậc tiểu học. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc đã có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm: ........................................................................................................................................ 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn. (Ký và ghi rõ họ tên) 9 MẪU 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi : .................................... Tên tôi là: Giới tính: ............ Ngày sinh: Tại : .................... Quê quán: Hộ khẩu thường trú:. Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc Dân tộc: Tôn giáo : Trình độ văn hóa : Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Hệ : Văn Bằng : Tôi đã tốt nghiệp khoa …của trường …, hiện nay đang làm việc (giảng dạy, chưa có việc làm) tại . Bản thân tôi muốn dạy thêm để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức. Vì vậy tôi làm đơn này xin được ứng cử vào vị trí… . Nếu được giảng dạy tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà trường. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển. Tôi xin chân thành cảm ơn ! ………… ngày…. tháng…. năm……. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) 10 MẪU 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: BGH Trường…… ………………………………………………………………… Đồng kính gửi ….. …………………………………………………………………………… Tôi tên là: …………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …………………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú ……………………………………………………………………………. Hiện tạm trú tại: ………………………………………………………………………………. Số điện thoại: ……………..………………………………………………………………….. Qua thông tin trên báo/website……… tôi được biết Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với vị trí Giáo viên tiểu học. Tôi nhận thấy mình có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với vị trí nhân viên Giáo viên tiểu học nên tôi viết đơn này xin được gia nhập đội ngũ nhân viên nâng động, chuyên nghiệp của công ty. Tôi tin rằng với trình độ, kiến thức và kỹ năng sau đây, tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu công việc và văn hoá của công ty ABC: 1. Tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân, khoa quản trị kinh doanh, loại khá, năm tốt nghiệp 2003. 2. Đã có 2 năm kinh nghiệm về………….tại công ty…………. 3. Đã tham khoá học học quản lý về….năm…..và đã từng làm việc ở vị trí….tại công ty…..từ….đến…. 4. Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Point point, sử dụng internet…) thành thạo. 5. Kinh nghiệm 3 năm quản lý thành công 2 dự án về….,lợi nhuận là…., năng suất là….. 6. Kỹ năng thuyết trình và khả năng làm việc nhóm tốt. Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội , ngày 25 tháng 04 năm 2018 Người viết đơn 11
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.