Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông

pdf
Số trang Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông 67 Cỡ tệp Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông 410 KB Lượt tải Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông 0 Lượt đọc Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông 2
Đánh giá Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 67 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mét sè chuyªn ®Ò vÒ tæ hîp dµnh cho häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n bËc trung häc phæ th«ng Môc lôc Lêi c¶m ¬n 1 Më ®Çu 3 Ch­¬ng 1. KiÕn thøc c¬ b¶n 6 1.1. Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3. Nguyªn lý chuång chim bå c©u (Nguyªn lý Dirichlet) . . . . 9 1.4. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5. C«ng thøc bao hµm vµ lo¹i trõ Ch­¬ng 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mét sè chuyªn ®Ò vÒ tæ hîp dµnh cho häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n bËc trung häc phæ th«ng 17 2.1. Chuyªn ®Ò 1: Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n . . . . . . . . . . 18 2.2. Chuyªn ®Ò 2: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp 2.3. Chuyªn ®Ò 3: Nguyªn lý chuång chim bå c©u . . . . . . . . . 29 2.4. Chuyªn ®Ò 4: C¸c sè Ramsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.5. Chuyªn ®Ò 5: C¸c sè Catalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.6. Chuyªn ®Ò 6: C¸c sè Stirling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.7. Chuyªn ®Ò 7: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t . . . . . . . . . . . 47 2.8. Chuyªn ®Ò 8: Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ 2.9. Chuyªn ®Ò 9: Nh÷ng sù x¸o trén vµ nh÷ng sù s¾p ®Æt tr­íc . . 54 2.10. Chuyªn ®Ò 10: §¹i l­îng bÊt biÕn Ch­¬ng 3. Mét sè bµi tËp ®Ò nghÞ . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . 57 60 2 Më ®Çu Cã thÓ nãi t­ duy vÒ tæ hîp ra ®êi tõ rÊt sím. Vµo thêi nhµ Chu, ng­êi ta ®· biÕt ®Õn c¸c h×nh vÏ cã liªn quan ®Õn nh÷ng h×nh vu«ng thÇn bÝ. Thêi cæ Hy l¹p, nhµ triÕt häc Kxenokrat, sèng ë thÕ kû thø 4 tr­íc c«ng nguyªn, ®· biÕt tÝnh sè c¸c tõ kh¸c nhau lËp tõ mét b¶ng ch÷ c¸i cho tr­íc. Nhµ to¸n häc Pitago vµ c¸c häc trß cña «ng ®· t×m ra nhiÒu con sè cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt. ViÖc t×m ra ®­îc c¸c sè nh­ vËy ®ßi hái ph¶i cã mét nghÖ thuËt tæ hîp nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, cã thÓ nãi r»ng, lý thuyÕt tæ hîp ®­îc h×nh thµnh nh­ mét ngµnh to¸n häc míi vµ qu·ng thÕ kû 17 b»ng mét lo¹t c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu nghiªm tóc cña c¸c nhµ to¸n häc xuÊt s¾c nh­ Pascal, Fermat, Leibnitz, Euler...MÆc dï vËy, trong suèt hai thÕ kû r­ìi, tæ hîp kh«ng cã vai trß nhiÒu trong viÖc nghiªn cøu tù nhiªn. §Õn nay, víi sù hç trî ®¾c lùc cña m¸y tÝnh , tæ hîp ®· chuyÓn sang lÜnh vùc to¸n øng dông víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cã nhiÒu kÕt qu¶ cã Ých cho con ng­êi. NhËn thøc ®­îc vai trß cña lý thuyÕt tæ hîp ®èi víi ®êi sèng hiÖn ®¹i. Lý thuyÕt tæ hîp ®· ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh häc phæ th«ng vµ chiÕm mét phÇn trong c¸c kú thi to¸n quèc gia vµ quèc tÕ. Tuy nhiªn, ë n­íc ta, tµi liÖu viÕt vÒ tæ hîp ch­a nhiÒu. Do ®ã, b¶n luËn v¨n nµy sÏ cung cÊp thªm mét tµi liÖu vÒ tæ hîp cho häc sinh phæ th«ng; ®Æc biÖt lµ dµnh cho nh÷ng em häc sinh cã n¨ng khiÕu m«n to¸n. Chóng t«i hi väng luËn v¨n nµy sÏ ®¸p øng ®­îc phÇn nµo lßng yªu thÝch kh¸m ph¸ to¸n häc cña c¸c em. §ång thêi ®©y còng lµ mét tµi liÖu ®Ó c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o. LuËn v¨n gåm ba ch­¬ng. Ch­¬ng mét chóng t«i tr×nh bµy mét sè kiÕn 4 thøc c¬ b¶n cña tæ hîp theo mét l«gic kh¸c so víi s¸ch phæ th«ng nh»m g©y sù míi l¹ cho häc sinh. Ch­¬ng hai lµ träng t©m cña luËn v¨n. Trong ch­¬ng nµy, häc sinh ®­îc t×m hiÓu m­êi chuyªn ®Ò: Chuyªn ®Ò 1: Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n. Chuyªn ®Ò 2: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp. Chuyªn ®Ò 3: Nguyªn lý chuång chim bå c©u. Chuyªn ®Ò 4: C¸c sè Ramsey. Chuyªn ®Ò 5: C¸c sè Catalan. Chuyªn ®Ò 6: C¸c sè Stirling. Chuyªn ®Ò 7: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t. Chuyªn ®Ò 8: Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ. Chuyªn ®Ò 9: Nh÷ng sù x¸o trén vµ nh÷ng sù s¾p ®Æt tr­íc. Chuyªn ®Ò 10: §¹i l­îng bÊt biÕn. Trong mçi chuyªn ®Ò, c¸c bµi tËp th­êng ®­îc dÉn d¾t theo nh÷ng chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Qua ®ã häc sinh tù t×m thÊy cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®­îc nªu. §ång thêi, mçi bµi ®Òu cã lêi gi¶i chi tiÕt, ng¾n gän, ®Çy s¸ng t¹o vµ bÊt ngê. C¸c lêi gi¶i nµy Ýt gÆp trong c¸c tµi liÖu vÒ tæ hîp cã trªn thÞ tr­êng. T¸c gi¶ hi väng chÝnh ®iÒu nµy kÝch thÝch sù ham hiÓu biÕt, lßng say mª cña c¸c häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n. Ch­¬ng ba cã néi dung lµ nh÷ng bµi tËp ®Ò nghÞ ®­îc chän lùa kÜ l­ìng; nh»m gióp c¸c em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc tõ hai ch­¬ng tr­íc ®Ó n©ng cao kü n¨ng gi¶i to¸n tæ hîp cña m×nh. Sau mét thêi gian nghiªn cøu luËn v¨n ®· ®­îc hoµn thµnh. Tuy nhiªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu sai sãt. KÝnh mong sù gãp ý cña quý thÇy c«, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c em häc sinh. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 5 Ch­¬ng 1 KiÕn thøc c¬ b¶n 1.1. Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n Quy t¾c céng: NÕu Ei (i = 1, ..., k) lµ k sù kiÖn tho¶ m·n: (i) Kh«ng cã hai sù kiÖn nµo trong sè chóng x¶y ra ®ång thêi (ii) Ei cã thÓ x¶y ra theo th× mét trong k ni sù kiÖn cã thÓ x¶y ra theo Mét líp häc cã VÝ dô 1.1.1 18 + 12 = 30 c¸ch 18 (n1 + n2 + ... + nk ) c¸ch. häc sinh nam vµ 12 häc sinh n÷ th× cã c¸ch chän mét häc sinh (kh«ng kÓ nam, n÷) lµm ng­êi ®¹i diÖn cho líp. VÝ dô 1.1.2 Gi¶ thiÕt E lµ sù kiÖn chän c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n lµ sù kiÖn chän c¸c sè tù nhiªn ch½n nhá h¬n Th×: E cã 4 c¸ch x¶y ra, F cã 4 tè ch½n nªn mét trong hai sù kiÖn 10. c¸ch x¶y ra. Nh­ng v× E hoÆc F 10 vµ F 2 lµ mét sè nguyªn cã thÓ x¶y ra theo 4+4−1 = 7 c¸ch. Quy t¾c nh©n: n1 c¸ch; E2 NÕu cã thÓ x¶y ra theo ra nh­ thÕ nµo); E1 vµ E2 Ei (i = 1, ..., k) E3 n2 lµ k sù kiÖn vµ E1 c¸ch (kh«ng phô thuéc ®Õn viÖc cã thÓ x¶y ra theo n3 VÝ dô 1.1.3 nk − 1) sù kiÖn tr­íc x¶y ra nh­ thÕ nµo), th× k ra ®ång thêi theo n1 .n2 .n3 ...nk Mét gi¸ s¸ch cã E1 x¶y c¸ch (kh«ng phô thuéc ®Õn viÖc x¶y ra nh­ thÕ nµo),...,Ek cã thÓ x¶y ra theo thuéc ®Õn (k cã thÓ x¶y ra theo c¸ch (kh«ng phô sù kiÖn cã thÓ x¶y c¸ch. 6 quyÓn s¸ch tiÕng Anh ®«i mét kh¸c nhau; 8 quyÓn s¸ch tiÕng Ph¸p ®«i mét kh¸c nhau vµ 10 quyÓn s¸ch tiÕng §øc ®«i mét kh¸c nhau. (i) Cã 6.8.10 = 480 c¸ch chän lÊy 3 quyÓn s¸ch trong ®ã mçi quyÓn mét 6 thø tiÕng. (ii) Cã 6 + 8 + 10 = 24 c¸ch chän lÊy 1 quyÓn s¸ch bÊt kú trong sè c¸c quyÓn s¸ch nãi trªn. NÕu mét bµi thi tr¾c nghiÖm cã VÝ dô 1.1.4 8 c©u hái mçi c©u hái cã 3 ph­¬ng ¸n tr¶ lêi (mét ph­¬ng ¸n ®óng vµ hai ph­¬ng ¸n sai). VËy sè c¸ch chän c©u tr¶ lêi cña tÊt c¶ 1.2. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp Cho X §Þnh nghÜa 1.2.1 phÇn tö vµ r lµ mét sè nguyªn kh«ng n. r-ho¸n vÞ cña X Mét lµ mét bé s¾p thø tù gåm r phÇn tö n phÇn tö cña X . Mét Sè n lµ mét tËp hîp bao gåm ©m nhá h¬n hoÆc b»ng tõ 8 c©u hái trªn lµ 38 = 6561 c¸ch. n-ho¸n vÞ cña X ®­îc gäi lµ mét ho¸n vÞ cña X. r-ho¸n vÞ cña mét tËp hîp n phÇn tö ®­îc ký hiÖu lµ P (n, r). VÝ dô 1.2.2 {2, 3, 4} vµ {2, 4, 3} lµ hai 3-ho¸n vÞ kh¸c nhau cña X = {1, 2, 3, 4, 5}. §Þnh nghÜa 1.2.3 Mét r-tæ hîp cña X lµ mét tËp con gåm r phÇn tö cña X . r-tæ hîp cña mét tËp hîp n phÇn tö ®­îc ký hiÖu lµ C(n, r). n! §Þnh lý 1.2.4 (i) P (n, r) = (n − r)! P (n, r) n! (ii) C(n, r) = = = C(n, n − r) r! r!(n − r)! Sè ë ®©y chóng ta ®­a ra hµm giai thõa: m! ≡ (1).(2)...(m) Chøng minh: tiªn trong r (i) Cã vÞ trÝ; cã n vµ 0! ≡ 1 c¸ch chän mét phÇn tö bÊt kú cña (n − 1) c¸ch X chän mét phÇn tö tõ nhãm tö cßn l¹i ®Ó chiÕm vÞ trÝ thø hai trong sè r vµo vÞ trÝ ®Çu (n − 1) phÇn vÞ trÝ. Chó ý r»ng sè c¸ch chän phÇn tö chiÕm vÞ trÝ thø hai kh«ng phô thuéc vµo c¸ch chän phÇn tö chiÕm ë vÞ trÝ thø nhÊt nh­ thÕ nµo. 7 Do ®ã theo quy t¾c nh©n, hai vÞ trÝ ®Çu tiªn cã thÓ lÊp ®Çy bëi r c¸ch...vµ tÊt c¶ n(n − 1) vÞ trÝ cã thÓ lÊp ®Çy bëi: n! (n − r)! P (n, r) = n(n − 1)...(n − r + 1) = c¸ch. (ii) §Ó ®¸nh gi¸ C(n, r), chó ý r»ng mét r-ho¸n vÞ cña tËp hîp n phÇn tö X r-tËp con nµo ®ã cña X . lµ ho¸n vÞ cña mét H¬n n÷a, nh÷ng r-tËp con ph©n biÖt sinh ra r-tæ hîp ph©n biÖt. Do ®ã, b»ng quy t¾c céng ta cã: P (n, r) = P (r, r) + P (r, r) + ... + P (r, r) Sè c¸c sè h¹ng ë vÕ ph¶i lµ sè c¸c r-tËp con cña X tøc lµ C(n, r). Do ®ã ta cã: P (n, r) = C(n, r)P (r, r) = C(n, r)r! Mçi r-tËp con cña X (n − r)-tËp con. cã mét tËp con bï duy nhÊt lµ Tõ ®ã ta cã mét quan hÖ quan träng lµ: C(n, r) = C(n, n − r) §Æc biÖt, sè ho¸n vÞ cña n phÇn tö lµ: P (n, n) = n! NhËn xÐt 1.2.5 hîp cã r- ho¸n vÞ cña mét tËp cña n phÇn tö, mét r- tæ Trong ch­¬ng tr×nh phæ th«ng, mét n phÇn tö ®­îc gäi lµ mét chØnh hîp chËp r hîp cña mét tËp hîp cã n phÇn tö ®­îc gäi lµ mét tæ hîp chËp r cña n phÇn tö ®ã. VÝ dô 1.2.6 Mét c©u l¹c bé gåm 9 häc sinh khèi 10. 4 häc sinh khèi 11; 3 12 häc sinh khèi 12; 10 häc sinh khèi 11; CÇn lËp ra mét ban ®¹i diÖn gåm: häc sinh khèi 10. 8 VËy ta cã: 4 häc sinh khèi C(12, 4) = 12; 12! = 495 4!8! c¸ch chän 4 häc sinh khèi 12; C(10, 4) = 210 c¸ch chän 4 häc sinh khèi 11; C(9, 3) = 84 c¸ch chän 3 häc sinh khèi chän ra ban ®¹i diÖn trªn lµ: 1.3. 10. B»ng quy t¾c nh©n, sè c¸ch ®Ó 495.210.84 = 8731800 c¸ch. Nguyªn lý chuång chim bå c©u (Nguyªn lý Dirichlet) Mét sè kÕt qu¶ s©u s¾c cña lý thuyÕt tæ hîp xuÊt ph¸t tõ mét mÖnh ®Ò ®¬n gi¶n: NÕu n chuång chim bå c©u lµ n¬i tró Èn cña Ýt nhÊt (n + 1) con chim bå c©u th× cã Ýt nhÊt mét chuång chim chøa tõ hai con chim bå c©u trë lªn. VÝ dô 1.3.1 Gi¶ thiÕt r»ng cã nhiÒu chiÕc tÊt ®á, nhiÒu chiÕc tÊt tr¾ng vµ nhiÒu chiÕc tÊt xanh ë trong hép. Hái ph¶i lÊy tõ hép ®ã ra Ýt nhÊt bao nhiªu chiÕc tÊt (khi lÊy kh«ng nh×n vµo bªn trong) ®Ó ch¾c ch¾n ®­îc 2 chiÕc cïng mµu. Gi¶i Mçi mét mµu ®­îc coi nh­ mét chuång chim bå c©u vËy lÊy n = 3. Do ®ã, nÕu n + 1 = 4 chiÕc tÊt th× Ýt nhÊt cã hai chiÕc tÊt cïng mµu. Mét tæng qu¸t ®¬n gi¶n cña nguyªn lý chuång chim bå c©u nh­ sau: NÕu k n chuång chim bå c©u lµ n¬i tró Èn cña kn + 1 con chim bå c©u víi lµ mét sè nguyªn d­¬ng th× Ýt nhÊt cã mét chuång chøa tõ k + 1 con chim bå c©u trë lªn. VÝ dô 1.3.2 vÉn cã T­¬ng tù nh­ vÝ dô 1.3.1 nÕu cÇn lÊy 6 chiÕc tÊt cïng mµu th× ta n = 3 vµ ®Ó ®¶m b¶o r»ng mét (hay nhiÒu h¬n) trong sè c¸c chuång ®ã chøa k+1 = 6 (hoÆc nhiÒu h¬n) con chim bå c©u th× chóng ta ph¶i lÊy kn + 1 = 16 con chim. Do ®ã ®¸p sè lµ 16 chiÕc tÊt. VÝ dô 1.3.3 Mét tñ chøa chiÕc mµu tr¾ng vµ 20 chiÕc ¸o s¬ mi trong ®ã cã 4 chiÕc mµu ®á; 7 9 chiÕc mµu xanh. Hái ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt bao nhiªu chiÕc ¸o (khi lÊy kh«ng ®­îc nh×n vµo tñ) ®Ó lÊy ®­îc 9 r = 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiÕc ¸o cïng mµu? Gi¶i ∗) Tr­êng hîp 1: r = 4 = k + 1. Suy ra k = 3. Cã 3 mµu nªn n = 3. Do ®ã, cÇn ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt kn + 1 = 3.3 + 1 = 10 chiÕc ¸o s¬ mi. ∗) Tr­êng hîp 2: r = 5 = k + 1. Suy ra k = 4. Ph©n tÝch ®¬n gi¶n nhÊt, chóng ta t­ëng t­îng r»ng nh÷ng chiÕc ¸o ®­îc lÊy ra tõ tñ mét c¸ch tuÇn tù. T×nh huèng "l·ng phÝ" sù di chuyÓn nhÊt lµ 4 chiÕc ¸o lÊy ta ®Çu tiªn cïng mµu ®á. Do ®ã c¸c chiÕc cßn l¹i ph¶i lÊy ra cã mµu xanh hoÆc mµu tr¾ng. §Ó ch¾c ch¾n r=5 chiÕc ¸o lÊy ra cã cïng mµu th× nhÊt cã mµu xanh hoÆc mµu tr¾ng cÇn lÊy ra lµ: n = 2. Sè l­îng ¸o Ýt kn + 1 = 4.2 + 1 = 9 (theo nguyªn lý chuång chim bå c©u). VËy cÇn lÊy ra Ýt nhÊt 4 + 9 = 13 chiÕc ¸o. ∗) Tr­êng hîp 3: r = 6 = k + 1. Suy ra k = 5. T­¬ng tù nh­ tr­êng hîp 2, kÕt qu¶ lµ 4 + kn + 1 = 4 + 5.2 + 1 = 15 chiÕc ¸o cÇn ph¶i lÊy ra. ∗) Tr­êng hîp 4: r = 7 = k + 1. Suy ra k = 6. T­¬ng tù kÕt qu¶ lµ 4 + kn + 1 = 4 + 6.2 + 1 = 17 chiÕc ¸o cÇn ph¶i lÊy ra. ∗) Tr­êng hîp 5: r = 8 = k + 1. Suy ra k = 7. B©y giê nÕu lÊy ra nh÷ng chiÕc ¸o mµu ®á hoÆc mµu tr¾ng th× ®Òu v« gi¸ trÞ. Do ®ã sè chiÕc ¸o cÇn lÊy ra lµ: ∗) 4 + 7 + kn + 1 = 4 + 7 + 7.1 + 1 = 19 chiÕc. Tr­êng hîp 6: r = 9 = k + 1. T­¬ng tù nh­ tr­êng hîp 5 ta cã kÕt qu¶: 4 + 7 + kn + 1 = 4 + 7 + 8.1. + 1 = 20 chiÕc ¸o cÇn ph¶i lÊy ra. Cho S lµ mét tËp hîp, t¹o thµnh bëi ®èi t­îng cã dÊu hiÖu t­îng cã dÊu hiÖu tËp con gåm vr n. 2; x3 ≥ x2 KÝ hiÖu vr x1 ®èi t­îng cã dÊu hiÖu ®èi t­îng cã dÊu hiÖu 1; x2 ≥ x1 3,..., xn ≥ xn−1 ®èi lµ sè nguyªn nhá nhÊt tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña S mµ mçi tËp con chøa Ýt nhÊt 10 r ®èi t­îng cã cïng mét dÊu hiÖu. Khi ®ã:    n(r − 1) + 1,       (n − 1)(r − 1) + 1 + x1 ,    vr = (n − 2)(r − 1) + 1 + x1 + x2 ,      ..........................................      (1)(r − 1) + 1 + x + x + ... + x , 1 2 n−1 §Þnh nghÜa 1.3.4 NÕu x r ≤ x1 x1 < r ≤ x2 x2 < r ≤ x 3 xn−1 < r ≤ xn lµ mét sè thùc th× phÇn nguyªn cña lµ sè nguyªn lín nhÊt nhá h¬n hoÆc b»ng kÝ hiÖu [x] x. n chuång th× Ýt nhÊt mét h (m − 1) i chuång chøa tõ p + 1 con trë lªn víi p = . n Chøng minh: Gi¶ sö ng­îc l¹i, tÊt c¸c chuång ®Òu chøa nhiÒu nhÊt p con m − 1 = m−1 < m chim. VËy sè chim bå c©u nhá h¬n hoÆc b»ng np ≤ n n §Þnh lý 1.3.5 NÕu nhèt m x, con chim bå c©u vµo (m©u thuÉn). VÝ dô 1.3.6 cã p= 1.4. h 25 i 7 Gi¶ sö cã 26 sinh viªn (m = 26) vµ 7 chiÕc « t« ®Ó chë hä. VËy = 3. Do ®ã cã Ýt nhÊt mét chiÕc « t« chë tõ 4 sinh viªn trë lªn. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t §Þnh nghÜa 1.4.1 NÕu X lµ mét ®a tËp gåm ph©n biÖt), bÊt kú mét sù s¾p xÕp nµo cña mét r-ho¸n vÞ tæng qu¸t cña X tæng qu¸t cña X ). VÝ dô 1.4.2 §a tËp (nÕu n vËt (kh«ng cÇn thiÕt ph¶i r ≤ n vËt tõ ®a tËp X ®­îc gäi lµ r = n chóng ta gäi ®¬n gi¶n lµ ho¸n vÞ X = {A, A, B, B, B, C, C} cã AABCBBC lµ mét ho¸n vÞ tæng qu¸t cña X. ni (i = 1, 2, ..., k), r vµ n lµ k + 2 sè nguyªn d­¬ng tho¶ m·n n1 + n2 + P (n, r) ... + nk = r ≤ n ta ®Æt P (n; n1 , n2 , ..., nk ) ≡ n1 !n2 !...nk ! NÕu 11
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.