Một số bài tập cho học sinh lớp 10 toán, 10 lý, 10 hóa

doc
Số trang Một số bài tập cho học sinh lớp 10 toán, 10 lý, 10 hóa 3 Cỡ tệp Một số bài tập cho học sinh lớp 10 toán, 10 lý, 10 hóa 54 KB Lượt tải Một số bài tập cho học sinh lớp 10 toán, 10 lý, 10 hóa 0 Lượt đọc Một số bài tập cho học sinh lớp 10 toán, 10 lý, 10 hóa 3
Đánh giá Một số bài tập cho học sinh lớp 10 toán, 10 lý, 10 hóa
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

GV: Phạm Thị Hương Trường THPT Chuyên MỘT SỐ BÀI TẬP CHO HS LỚP 10 TOÁN, 10 LÝ, 10 HÓA. Câu 1. Viết chương trình nhập vào số đo một cạnh và diện tích của hình chữ nhật, tính cạnh kia và chu vi của hình chữ nhật. Câu 2. Viết chương trình in lên màn hình hai câu sau : " Chao cac ban ! " " Rat vui đuoc lam quen voi cac ban ! " Câu 3. Viết chương trình nhập hai số bất kỳ x và y, tính và in lên màn hình tổng x+y, hiệu x-y và tích x*y của hai số đó. Câu 4*. Nhập vào số xe (có bốn chữ số) trong biển số xe máy của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nút. Bạn là người may mắn nếu số nút=9. Bạn có may mắn không ?. Ví du: số xe là 4546, tổng các chữ số là 4+ 5 + 4 + 6 = 19. 19 mod 10 =9. Số nút là 9, may mắn. Câu 5. Nhập họ tên (HT), mức lương tháng (ML), tạm ứng (TU) và phụ cấp (PC) của một người, tính phần còn lãnh (CL) của người đó: CL = ML -TU + PC. In HT và CL lên màn hình. Câu 6. Nhập họ tên (HT), mức lương tháng (ML) và phụ cấp (PC) của một người, tính tổng thu nhập (TTN) của người đó: TTN = ML + PC Tính qũy bảo hiểm (QBH) : QBH=15%* TTN Tính tiền được lãnh (TIEN): TIEN=TTN - QBH In họ tên, tổng thu nhập , qũy bảo hiểm và tiền được lãnh lên màn hình. Câu 7. Nhập tên ba môn học, số tín chỉ của mỗi môn học. Tính số tiền phải nộp cho tài vụ biết rằng đơn gía mỗi tín chỉ là 25000đ, lệ phí đăng ký là 2000đ. Câu 8. Nhập họ tên một chủ hộ, định mức điện hàng tháng của hộ, chỉ số điện kế tháng trước và tháng này. Hãy tính tiền điện cho hộ, biết rằng: 1 GV: Phạm Thị Hương Trường THPT Chuyên Mỗi kw trong định mức có đơn gía là 5đ, 100 kw đầu tiên trên định mức có đơn giá 8đ, Từ kw thứ 101 trên định mức trở lên có đơn gía 10đ. Câu 9. Nhập Họ tên, Chức vụ (giám đốc, trưởng phòng, phó phòng hay nhân viên - khi nhập gõ tắt là: GD, TP, PP, NV ) và Mức lương tháng của một người.Tính: Phụ cấp lương cho ngưới đó như sau : PC = 50% Mức lương tháng nếu là GD = 40% " " " TP = 30% " " " PP = 20% " " " NV Tính Tổng thu nhập tháng theo công thức : TONGTN = Mức lương + PC In Họ tên,Chức vụ, Mức lương , Phụ cấp và Tổng thu nhập lên màn hình . Câu 10. Tính tiền thuê máy cho một lớp học như sau : Nhập GBD ( giờ bắt đầu làm) : 6  GBD  20 GKT ( giờ kết thúc làm) : GBD < GKT  21 SLM ( số lượng máy ). Cho biết đơn gía : 2.5 ngàn đồng/ 1 giờ/ 1 máy, áp dụng trước 16 giờ 3 ngàn đồng/ 1 giờ/ 1 máy, áp dụng sau 16 giờ. Giải quyết bài toán trong hai trường hợp : a) GBD, GKT đều nguyên ? b) GBD, GKT không nguyên ? 2 GV: Phạm Thị Hương Trường THPT Chuyên Câu 11. Nhập Họ tên, các điểm Toán, Lý, Hóa ( kiểu nguyên ) cho một người. Tính Tổng điểm ba môn : TONG = TOAN + LY + HOA và phân loại như sau : Kém : khi TONG= 0, 1, 2, ...,14 Trung bình : khi TONG= 15, 16, ..., 20 Khá : khi TONG= 21, 22, ..., 26 Giỏi : khi TONG  27 In lên màn hình Họ tên, các điểm TOAN, LY, HOA, TONG và Phân loại. Câu 12*. Nhập độ dài ba cạnh a, b, c . Cho biết a, b, c có phải là ba cạnh của một tam giác không ; nếu là ba cạnh của một tam gíac thì cho biết đó làm tam giác gì: đều, cân, vuông cân, vuông hay tam giác thường ?. Câu 13. Nhập một số nguyên dương N. Tính : Câu 14. Nhập một số nguyên dương n . Tính : Câu 15. Nhập vào tuổi cha và tuổi con hiện nay đảm bảo sao cho tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha bằng hai lần tuổi con. Ví dụ tuổi cha là 30, tuổi con là 5, sau 20 năm tuổi cha là 50 sẽ gấp đôi tuổi con 25. 3
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.