Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm

doc
Số trang Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm 2 Cỡ tệp Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm 54 KB Lượt tải Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm 0 Lượt đọc Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm 26
Đánh giá Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ A ROÀNG CHI BỘ 5 A ROÀNG 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM A Roàng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Họ và tên: BLÚP HẦM. Sinh ngày: 18 / 04 / 1985 Quê quán: A Roàng 1, A Roàng, A Lưới, Thừa thiên Huế Ngày vào Đảng: 19 / 05 / 2013. Chính thức: 19 / 05 / 2014 Chức vụ hiện nay: Đảng viên. Nơi sinh hoạt: Chi Bộ 5 A Roàng 1 I. Ưu điểm và kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị: Luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác. Bản thân luôn trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc luôn theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Luôn thường xuyên tự chỉnh đốn và có ý thức trách nhiệm chăm lo đời sống của nhân dân và có thái độ đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Bản thân luôn có ý thức cao phẩm chất đạo đức, luôn thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn có ý thức giữ gìn đạo đức tốt, lối sống giản dị, lanh mạnh, có mối quan hệ tốt với mọi quần chúng nhân dân, đùm bọc thương yêu và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong thôn bản và nơi cư trú. Giữ gìn tốt khối đại đoàn kết trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, tôn trọng nhân dân, lắng nghe dân nói và lấy dân làm gốc. 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Trong công việc bản thân luôn tận tụy, nhiệt tình cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao hiểu biết về mọi mặt. Bản thân làm tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được Đảng giao phó và phối hợp công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. 4. Về tổ chức kỷ luật: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc tự phê và phê bình. Có ý thức kỷ luạt cao, bản thân tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức. Bản thân thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định về điều lệ của Đảng. II. Về khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân: 1. Về khuyết điểm: Công tác tự phê và phê bình còn hạn chế. Kinh tế gia đình phát triển chậm. Ít tiếp xúc với quần chúng. 2. Về hạn chế và nguyên nhân: Bản thân ít nói, kỷ năng ứng xử và giao tiếp còn chậm. Tham gia các hoạt động của thôn còn hạn chế. Năng lực và mô hình làm kinh tế còn kém. III. Phương hướng, biện pháp khắc phục: Bản thân cần phát huy những mặt đã làm được và khắc phục những điểm hạn chế và tiếp tục nâng cao năng lực công tác của bản thân. Trên đầy là toàn bộ bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên trong năm 2015 và bản thân rất mong được góp ý xây dựng của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ để bản thân có hướng khắc phục tốt hơn. IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. ( Xếp loại B ). NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Blúp Hầm Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên: - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. - Chi bộ phân loại chất lượng: …………………………….…………………………………... …..………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. - Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: …………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………... …………………………………………………………………….. ( Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ, tên và thời điểm )
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.