Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai

pdf
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai 2 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai 115 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai 3 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai 293
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Thông tin cá nhân - Họ và tên Ảnh hộ chiếu (4x6) - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - Quốc tịch (các quốc tịch hiện có) - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: - Nơi ở hiện nay: - Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (trường hợp là người đại diện của pháp nhân). 2. Trình độ học vấn Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm). 3. Quá trình công tác - Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay), làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính - Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại ngân hàng và các tổ chức khác. - Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ tại các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian). - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có). 4. Phần vốn góp, cổ phần dự kiến sở hữu (trường hợp cổ đông là cá nhân) hoặc dự kiến được ủy quyền, ủy thác đứng tên (trường hợp là người đại diện của pháp nhân). 5. Mối quan hệ (nếu là cổ đông sáng lập, người dự kiến được bầu, bổ nhiệm làm người quản lý, điều hành và một số chức danh khác của ngân hàng thương mại): Kê khai mối quan hệ với người có liên quan. 6. Tôi,…………………. xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này. Xác nhận của cấp có thẩm quyền của đơn vị công tác hoặc chính quyền nơi cư trú …, ngày … tháng … năm…. Người khai (Ký và ghi rõ họ và tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.