Mẫu Sơ yếu lý lịch tổng hợp

docx
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch tổng hợp 25 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch tổng hợp 45 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch tổng hợp 12 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch tổng hợp 148
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch tổng hợp
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BIỂU MẪU MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Ảnh 4x6 SƠ YẾU LÝ LỊCH I. BẢN THÂN 1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………....Nam - Nữ …………. 2. Họ và tên thường dùng ……………………………………………...……………….. 3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...……... 4. Nơi sinh ……………………………………………………………………………… 5. Nguyên quán …………………………………………………………………...…….. 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………... ......................................................................................................................................... 7. Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………..…………... ......................................................................................................................................... 8. Điện thoại ……………………………………………………………….…..……….. 9. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………………………...………….. 10. Xuất thân từ gia đình ……………………………………………………………...... 11. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp……………………. 12. Trình độ giáo dục phổ thông ……………………………………………….............. 13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ……………………………................. Ngành học …………………..Nơi đào tạo ……………………………………...…. 14. Trình độ lý luận chính trị ………………………………………………………….... 15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……………………………………………… 16. Ngày vào Đảng …….……../……./…….. Ngày chính thức ………/……../……..… 17. Cơ quan công tác hiện nay …………………...…………………………...………... 18. Chức vụ hiện nay …………………..……………………………………................. 19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ……………. năm ………...…. 20. Khen thưởng …………………………………………………………..…………… 21. Kỷ luật …………………………………………………………………..…………. II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường hoặc cơ sở đào tạo Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …) Văn bằng chứng chỉ Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. …………ngày ………tháng ……năm……… Xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu Người khai (ký tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh mầu 4x6cm (có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch) SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT Họ và tên:.....................................................................................Nam, nữ: ........................ Sinh ngày.........tháng.........năm........................................................................................... Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: ....................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Chứng minh thư nhân dân số:............................................Nơi cấp: .................................... Ngày................tháng.........năm........................................................................................... Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ...............................Di động............................................. Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ........................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Số hiệu:................................. Ký hiệu:................................. Họ và tên: ..............................................................Bí danh:................................................ Tên thường gọi: ................................................................................................................... Sinh ngày.........tháng.........năm..................Tại:.................................................................. Nguyên quán: ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ........................................................................................ ............................................................................................................................................. Dân tộc: ......................................................Tôn giáo:......................................................... Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) ................. ............................................................................................................................................. Thành phần bản thân hiện nay: ............................................................................................ Trình độ văn hoá: ...........................................Ngoại ngữ:................................................... Trình độ chuyên môn: ...........................................Loại hình đào tạo:................................ Chuyên ngành đào tạo: ........................................................................................................ Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng...........năm ....................................... Nơi kết nạp: ......................................................................................................................... Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............tháng..........năm................................................. Nơi kết nạp: ......................................................................................................................... Tình hình sức khoẻ: ....................................Cao..........................Cân nặng:.............kg...... Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ............................................................................. Cấp bậc: ...........................................Lương chính hiện nay: .............................................. Ngày nhập ngũ: ................................Ngày xuất ngũ: .......................................................... Lý do: .................................................................................................................................. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH Họ và tên bố: ......................................................Tuổi:.........Nghề nghiệp ......................... Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .......................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Họ và tên mẹ: .....................................................Tuổi:.........Nghề nghiệp ......................... Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .......................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT (Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Họ và tên vợ hoặc chồng: ..........................................Tuổi: ................................................ Nghề nghiệp: ....................................................................................................................... Nơi làm việc: ....................................................................................................................... Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................................... Họ và tên các con: 1) .........................................................Tuổi:.............Nghề nghiệp:.................................... 2) .........................................................Tuổi:.............Nghề nghiệp:.................................... 3) .........................................................Tuổi:.............Nghề nghiệp:.................................... 4) .........................................................Tuổi:.............Nghề nghiệp:.................................... 5) .........................................................Tuổi:.............Nghề nghiệp:.................................... QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Khen thưởng: ...................................................................................................................... Kỷ luật: ............................................................................................................................... LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./. Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường ............................................................. ............................................................. ...............,ngày……tháng……năm…… Người khai ký tên ............................................................. ............................................................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Ảnh 4x6 SƠ YẾU LÝ LỊCH I. BẢN THÂN 1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………....Nam - Nữ …………. 2. Họ và tên thường dùng ……………………………………………...……………….. 3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...……... 4. Nơi sinh ……………………………………………………………………………… 5. Nguyên quán …………………………………………………………………...…….. 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………... ......................................................................................................................................... 7. Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………..…………... ......................................................................................................................................... 8. Điện thoại ……………………………………………………………….…..……….. 9. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………………………...………….. 10. Xuất thân từ gia đình ……………………………………………………………...... 11. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp……………………. 12. Trình độ giáo dục phổ thông ……………………………………………….............. 13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ……………………………................. Ngành học …………………..Nơi đào tạo ……………………………………...…. 14. Trình độ lý luận chính trị ………………………………………………………….... 15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……………………………………………… 16. Ngày vào Đảng …….……../……./…….. Ngày chính thức ………/……../……..… 17. Cơ quan công tác hiện nay …………………...…………………………...………... 18. Chức vụ hiện nay …………………..……………………………………................. 19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ……………. năm ………...…. 20. Khen thưởng …………………………………………………………..…………… 21. Kỷ luật …………………………………………………………………..…………. II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường hoặc cơ sở đào tạo Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …) Văn bằng chứng chỉ Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. …………ngày ………tháng ……năm……… Xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu Người khai (ký tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên:...............................................................2. Nam, Nữ:............................ 3. Ngày tháng năm sinh:..........................Nơi sinh:................................................... 4. Thường trú số nhà:..................................................................................đường ..................................................................................................................... …………………………………………… ................................................ Phường, xã: ..................................................................................................................... …………………………Quận, huyện: ..................................................................................................................... ………………... 5. Dân tộc:............................................Tôn giáo: ............................................................. ……………………………………………… 6. Trình độ văn hóa: ...................................................................................................................... ……………………………………………………………… Ngoại ngữ:............................................................................................................. 7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn).................................... tại:.......................................................................................................................... 8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:.............tại............................. 9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:.....................................tại............................. 10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 11. Họ tên cha: ............................................................................. ………………………................Sinh năm:........……………….. Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................... 12. Họ tên mẹ: ............................................................................. …………………………………Sinh năm:……………............................. Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................... 13. Họ tên vợ (hoặc chồng)…………………………..................................Sinh năm:.....................................................................………………... Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................... 14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngày......tháng.....năm........... Người làm đơn (ký tên) Họ tên.................................. NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm. Ngày......tháng.....năm........... UBND Phường, Xã............... Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: …… Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC …………………… SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ................................................ Ảnh màu (4 x 6 cm) 2) Tên gọi khác:...................................................................................... 3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): .................... 4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh ........................... 5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ........................... 6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ............................................... 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ............................................................................... (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 9) Nơi ở hiện nay: .......................................................................................................... (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: .......................................................................... 11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: .............................................. 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .................................................................................. (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 13) Công việc chính được giao: ..................................................................................... 14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: .......................... Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……, Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: …… 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):..................... 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:............................................................................. (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) 15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:................................ (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........) 15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ................................................. (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......) 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/…… 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ................................................................. (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó) 18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:......... 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ....................................................................... (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …) 20) Sở trường công tác: .................................................................................................. 21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: ..................................................... (Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào) 23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:…… 24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: .................................. (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin) 25) Số chứng minh nhân dân: ....................................................Ngày cấp: …/…/…… 26) Số sổ BHXH: ........................................................................................................... 27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học Văn bằng, Chuyên ngành đào Từ tháng, năm - Hình thức Tên trường chứng chỉ, tạo, bồi dưỡng đến tháng, năm đào tạo trình độ gì …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............ 28) Tóm tắt quá trình công tác Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...... 29) Đặc điểm lịch sử bản thân: - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?): ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ - Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)? ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 30) Quan hệ gia đình a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........) a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........) 31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức Tháng/năm Mã ngạch/bậc Hệ số lương 32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ………………. Ngày… tháng… năm …… Người khai Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật (Ký tên, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC (Ký tên, đóng dấu) LÝ LỊCH TỰ THUẬT Curriculum vitae (for foreigner) I – SƠ YẾU LÝ LICH: 1. Họ và tên: Full nam: 2. Giới tính: Sex: 3. Ngày, tháng, năm sinh: Date of birth: 4. Tình trạng hôn nhân: Marital status: 5. Quốc tịch gốc: Nationality of origin: 6. Quốc tịch hiện tại: Present nationality: 7. Nghề nghiệp hiện tại: Present profession: 8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: Last or present work place: II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Training Background ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM): Employment Records 9. Đã làm việc ở nước ngoài: Employment outside Vietnam .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 10. Đã làm việc ở Việt Nam: Employment in Vietnam .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... IV – LÝ LICH VỀ TƯ PHÁP: Legal Status 11. Đã vi phạm pháp luật việt Nam lần nào chưa? Have you ever violated the Vietnamese law? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 12. Đã vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm? Have you ever violated law of any other country? Level of violation? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 13. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thãt, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for their correctness. Ngày......tháng.......năm............... Date, ............................................ Người khai ký tên (Signature) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – tư do – hạnh phúc -----***----- Họ và tên………………... ……………………… ….. Sinh ngày…../…../……… Giới tính: ………………… Bộ, tỉnh………......... …………………….. Đơn vị công tác…… …………………….. LÝ LỊCH KHOA HỌC Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình đọ trên đại học, lập theo thông tư số 612 KHKT/C9 ngày 18/8/1966 của Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước Ngành học………………………….. ……………………………………… Chuyên môn………………………… ……………………………………… ……. Ảnh I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Nguyên quán …………………………………………… Nơi sinh………………………………….. …………………………………………… Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc………… …………………………………………… Dân tộc…………….Tôn giáo…………… Thành phần gia đình…………………….. Thành phần bản thân……………………. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh……………... Ngày vào Đảng CSVN………………………......... Ngày vào Đảng chính thức……………………….. Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian)………………………………... …………………………………………………….. Sức khỏe…………………………………………... II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Trung học chuyên nghiệp Chế độ học.....................................................Thời gian học: Từ…………..đến……………….. Nơi học (trường, thành phố)........................................................................................................... Ngành học....................................................................................................................................... Đại học, Cao đẳng Chế độ học: chính qui? Chuyên tu? Tại chức?.........................................................Thời gian học: Từ…………..đến………………. Nơi học (trường, thành phố) ……………………………………………………………………………….. Ngành học………………………………………………………………………………………… Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu............................................................ …………………………………………………………………………………………………… Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp.................................................................. Người hướng dẫn............................................................................................................................ Trên đại học - Thực tập khoa học kỹ thuật: từ…………………đến………………tại (trường, viện, nước) …………………………………………………………………………………………………… Nội dung thực tập............................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………. - Nghiên cứu sinh: từ………………………đến………………….tại (trường, viện, nước).......... …………………………………………………………………………………………………… Tên luận án...................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………. Ngày và nơi bảo vệ...................................................................................................................... Người hướng dẫn......................................................................................................................... - Nghiên cứu cấp II: từ…………………….đến…………………..tại (trường, viện, nước) …………………………………………………………………………………………………… Tên luận án...................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… Ngày và nơi bảo vệ......................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Người hướng dẫn......................................................................................................................... Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, Duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ.........Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp. ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................ III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học). Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác 2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........ 3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn). ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................ 4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ....................................................... 5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................. IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp. ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .................................................................. - Ngày về nước................................................................................................................................ - Ngày đến đăng ký......................................................................................................................... Ngày .....tháng.....năm 20..... Cơ quan xác nhận Ký tên đóng dấu Người khai ký tên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.