Mẫu Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình

pdf
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình 3 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình 133 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình 0 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình 57
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mẫu số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Ảnh 3x4 SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH - Tên tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình: ........................................ - Họ và tên khai sinh (chữ in): ………………………….. Nam, nữ ............ + Họ và tên thường dùng: ........................................................................... + Các bút danh: ........................................................................................... - Chức vụ dự kiến: ...................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................. - Quê quán: ................................................................................................. - Nơi ở hiện nay: ......................................................................................... - Thành phần: Gia đình …………………… bản thân ................................. - Dân tộc: ………………………………… Quốc tịch ............................... - Tôn giáo: .................................................................................................. - Đảng viên, Đoàn viên: .............................................................................. - Trình độ: + Văn hóa: .................................................................................................. + Chuyên môn (Trên đại học, Đại học) ....................................................... Trường học: ................................................................................................ Ngành học: .................................................................................................. Hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, đào tạo từ xa …): .......................... Năm tốt nghiệp: .......................................................................................... + Chính trị (cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp): ...................................... + Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A, B, C): ......................................... + Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí: .................................... - Ngày và nơi vào ngành báo chí: ................................................................ - Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ) .......... ..................................................................................................................... - Chức danh báo chí được đề nghị bổ nhiệm: .............................................. ..................................................................................................................... I- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật …) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... III- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ (Ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở cơ quan báo chí nào) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (Hình thức cao nhất) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... V- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật. Xác nhận của cơ quan chủ quản Ngày tháng năm Thủ trưởng cơ quan chủ quản (Ký tên, đóng dấu) Ngày tháng năm Người khai ký tên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.