Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 5

doc
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 5 2 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 5 75 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 5 4 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 5 205
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 5
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Phụ lục 4. Mẫu sơ yếu lý lịch (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) (áp dụng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....,ngày ... tháng ... năm ... SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Họ và tên :...................................... Nam/ Nữ ........................................................... Bí danh ( nếu có ):....................................................................................................... 2. Ngày tháng năm sinh :.............................................................................................. 3. Nơi sinh :................................................................................................................... 4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 5. Quốc tịch :................................................................................................................. 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................. 7. Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................... 8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):............................................................................... 9. Điện thoại, fax, email:............................................................................................... 10. Trình độ văn hoá:...................................................................................................... 11. Trình độ chuyên môn:............................................................................................... 12. Nghề nghiệp:.............................................................................................................  Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước  Khác 13. Thái độ chính trị:  Đảng viên  Chưa Đảng viên 14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Khen thưởng Kỷ luật 15. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí): Thời gian Nơi làm việc Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm Kết quả công tác Khen thưởng Kỷ luật 16. Chức vụ dự kiến trong Công ty quản lý quỹ: 17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: 18. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...) Họ và tên Năm sinh Số chứng mình nhân dân Địa chỉ thường trú Nghề nghiệp Chức vụ Vợ/chồng: Bố: Mẹ Con Anh/chị/em ruột: Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (chính quyền địa phương, hoặc cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đối với cá nhân là người nước ngoài) Người khai ( Ký, ghi rõ họ tên )
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.