Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 4

doc
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 4 2 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 4 43 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 4 103 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 4 368
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 4
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------------    ------------ SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên:.............................................................2. Nam, nữ:....................................................................... 3. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................... 4. Thường trú số nhà:...................... đường......................................................................................................... Phường, xã :............................................................... Quận, huyện :................................................................... 5. Dân tộc:................................................................Tôn giáo:........................................................................... 6. Trình độ văn hóa : .......................................................................................................................................... Trình độ ngoại ngữ, biết đọc, nói tiếng nước ngoài:...................................................................................... 7. Ngày tham gia tổ chức ( Nông hội, Hội phụ nữ, Công đoàn ): ...................................................................... .............................................................................. tại :................................................................................... 8. Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại :............................................................................... 9. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại :....................................................................................................... 10. Quá trình bản thân ( tóm tắt từ 12 tuổi đến nay, làm gì ? ở đâu? ):................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 11. Họ và tên cha:............................................................................................ Sinh năm: ................................... Nghề nghiệp, nơi công tác hiện nay: ............................................................................................................. Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................................................. Quá trình làm việc (Ghi rõ chức vụ, công việc được giao trước và sau 30/4/75): ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 12. Họ và tên mẹ:.......................................................Sinh năm:.......................................................................... Nghề nghiệp, nơi công tác hiện nay:.............................................................................................................. Chổ ở hiện nay:............................................................................................................................................... Quá trình làm việc ( Ghi rõ chức vụ, công việc được giao trước và sau 30/4/75 ): ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 13. Họ và tên vợ hoặc chồng:....................................Sinh năm:.......................................................................... Nghề nghiệp, nơi công tác hiện nay:.............................................................................................................. Chổ ở hiện nay:............................................................................................................................................... Quá trình làm việc ( Ghi rõ chức vụ, công việc được giao trước và sau 30/4/75 ): ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 14. Họ và tên các con, tuổi, làm gì, ở đâu ? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 15. Họ và tên anh, chị em ruột, tuổi làm gì, ở đâu ? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ............., ngày .…... tháng ..... năm 20........... NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ( Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi sai ổ chỗ nào. Có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm) ............., ngày .…... tháng ..... năm 20........... UBND Xã, Phường, Thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.