Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp – Đề án 599

pdf
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp – Đề án 599 4 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp – Đề án 599 241 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp – Đề án 599 0 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp – Đề án 599 22
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp – Đề án 599
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

MẤU SỐ 4 (Theo Thông báo số MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH /TB-BGDĐT ngày / /2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) SƠ YẾU LÝ LỊCH ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THẠC SĨ THEO PHƢƠNG THỨC PHỐI HỢP – ĐỀ ÁN 599 Cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCC: ………………….. Số hiệu CBCC: ……………….. Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC:………………………………………………………………….. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ............................................................. Ảnh màu (4x6) 2) Tên gọi khác: ................................................................................................... 3) Sinh ngày ......... tháng ........ năm ............. Giới tính (nam, nữ) ........................ 4) Nơi sinh: Xã...................................................... Huyện ................................... Tỉnh ................................................................................................................... 5) Quê quán: Xã .................................................... Huyện .................................. Tỉnh .................................................................................................................. 6) Dân tộc: ............................................................ 7) Tôn giáo: .......................... 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:................................................................................................... (Số nhà, đƣờng phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 9) Nơi ở hiện nay: .............................................................................................................................. (Số nhà, đƣờng phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 10) Nghề nghiệp khi đƣợc tuyển dụng: ............................................................................................. 11) Ngày đƣợc tuyển dụng: ........./ ......./ .........., Cơ quan tuyển dụng: ............................................. 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ..................................................................................................... (Về chính quyền hoặc đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 13) Công việc chính đƣợc giao: ......................................................................................................... 14) Ngạch công chức (viên chức): ........................................., Mã ngạch: ........................................ Bậc lƣơng: ....... , Hệ số: ......., Ngày hƣởng: .... / .... / ......, Phụ cấp chức vụ: ........, Phụ cấp khác: ..... 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): .......................................................... 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ................................................................................................ (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sƣ, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) 15.3- Lý luận chính trị: .............................................15.4- Quản lý nhà nƣớc: ............................... (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tƣơng đƣơng) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, …) 15.5- Ngoại ngữ: .......................................................15.6- Tin học: ................................................. (Tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D…..) (Trình độ A, B, C ….) 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ........./ ..... / ............Ngày chính thức: ...... / .......... / ............ 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: ..................................................................................... (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội….. và làm việc gì trong tổ chức đó) 18) Ngày nhập ngũ: ……/…/……, Ngày xuất ngũ: …/……/……, Quân hàm cao nhất: ................ 19) Danh hiệu .................................................................................................................................... (Anh hùng lao động, anh hùng lƣợc lựng vũ trang, nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ƣu tú, … ) 20) Sở trƣờng công tác: ..................................................................................................................... 21) Khen thƣởng: ......................................................22) Kỷ luật: ................................................... (Hình thức cao nhất, năm nào) (Về đảng, chính quyền, đoàn thể, hình thức cao nhất, năm nào, …) 23) Tình trạng sức khỏe: …………, chiều cao: ……., Cân nặng: …….kg, Nhóm máu: ............ 24) Là thƣơng binh hạng: ............. / ............,Là con gia đình chính sách: ........................................ (Con thƣơng binh, con liệt sĩ, ngƣời nhiễm chất độc da cam Dioxin) 25) Số chứng minh thƣ nhân dân: ............................. Ngày cấp: …/…/……., Nơi cấp: ................ 26) Số sổ BHXH: .............................................................................................................................. 27) ĐÀO TẠO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC Tên trƣờng Chuyên ngành đào tạo, bồi dƣỡng Từ tháng, năm đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dƣỡng, …/ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sƣ, ..... 28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã đến tháng, hội), kể cả thời gian đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … năm 29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề già ? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc, …): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở ngoài nƣớc (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ? ): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ - Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, anh chị em ruột ) ở nƣớc ngoài (làm gì, địa chỉ, … ): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nƣớc); thành viên các tổ chức chính trị, xã hội, …? b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nƣớc); thành viên các tổ chức chính trị, xã hội, …? 31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Tháng/năm Mã ngạch/bậc Hệ số lƣơng 32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CBCC ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ……………….., ngày …… tháng …… năm 20…. Ngƣời khai Tôi xin cam đoan những lời Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC khai trên đây là đúng sự thật (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.