Mẫu quyết định số 07 về xử phạt vi phạm hành chính

doc
Số trang Mẫu quyết định số 07 về xử phạt vi phạm hành chính 2 Cỡ tệp Mẫu quyết định số 07 về xử phạt vi phạm hành chính 38 KB Lượt tải Mẫu quyết định số 07 về xử phạt vi phạm hành chính 0 Lượt đọc Mẫu quyết định số 07 về xử phạt vi phạm hành chính 0
Đánh giá Mẫu quyết định số 07 về xử phạt vi phạm hành chính
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mẫu quyết định số 07 TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:....../QĐ-XPHC TP.HCM, ngày.... tháng.... năm.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 59 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Điều........... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 60...........; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do 61.......... lập hồi........ giờ......... ngày......... tháng........ năm......... tại ...........; Tôi, ...........62; Chức vụ:......................; Đơn vị...................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ông (bà)/tổ chức 63:..........; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):...........; Địa chỉ:......................; Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD...........; Cấp ngày........... tại......................; Với các hình thức sau: 1. Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là:........... đồng. (Viết bằng chữ:.....................). 2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có): 1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề:............ 2. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính gồm: ............ 3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Lý do: - Đã có hành vi vi phạm hành chính: 64........... Quy định tại điểm........ khoản....... Điều....... của Nghị định số........ ngày......... tháng........ năm........ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 65........ ................... Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ...................... Điều 2. Ông (bà)/tổ chức........ phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày........ tháng...... năm....... trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc...........66. Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức.......... cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:.......... của Kho bạc Nhà nước...........67 trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông (bà)/tổ chức ........... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày....... tháng........ năm......... 68 Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho: 1. Ông (bà)/tổ chức:........... để chấp hành; 2. Kho bạc........... để thu tiền phạt; 3....................... . Quyết định này gồm........... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Chú thích: 57. Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., huyện, thành phố thuộc tỉnh..., xã... mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 58. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 59. Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước. 60. Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước (theo chú thích số 3). 61. Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản. 62. Họ tên người ra Quyết định xử phạt. 63. Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 64. Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm. 65. Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước (theo chú thích số 3) mà cá nhân, tổ chức vi phạm. 66. Ghi rõ lý do. 67. Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc. 68. Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.