Mẫu phiếu thu

doc
Số trang Mẫu phiếu thu 7 Cỡ tệp Mẫu phiếu thu 94 KB Lượt tải Mẫu phiếu thu 0 Lượt đọc Mẫu phiếu thu 52
Đánh giá Mẫu phiếu thu
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Đơn vị: ....................... Mẫu số 01 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Địa chỉ: ...................... PHIẾU THU Quyển số: .................... Ngày.....tháng.......năm.... Số: ............................... Nợ: .............................. Có: .............................. Họ và tên người nộp tiền:.............................................................................................................. Địa chỉ:........................................................................................................................................... Lý do nộp:...................................................................................................................................... Số tiền:............................................ (Viết bằng chữ):.................................................................... ........................................................................................................................................................ Kèm theo:............................................... Chứng từ gốc: Ngày....tháng....năm... Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):............................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ:........................................................................................................................... + Số tiền quy đổi:........................................................................................................................... (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Đơn vị:................... Mẫu số 01 - TT Địa chỉ:………….. (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12./2014 của BTC) Quyển số: ................ Số: ........................... Nợ: .......................... Có: ........................... PHIẾU THU Ngày .......tháng .......năm ...... Họ và tên người nộp tiền: ............................................................................................................. Địa chỉ: .......................................................................................................................................... Lý do nộp: ..................................................................................................................................... Số tiền: .................................................. (Viết bằng chữ): ........................................................... ........................................................................................................................................................ Kèm theo: .......................................................................................................... Chứng từ gốc. Ngày .....tháng .....năm ...... Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Người nộp Người lập phiếu Thủ quỹ tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .............................................................................................. + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ........................................................................................... + Số tiền quy đổi: .......................................................................................................................... (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Mẫu 3: Phiếu thu ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Đơn vi:………... Mẫu số: 01 - TT Bộ phận:………. (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày ...tháng ...năm ... Quyển số: .............. Số: ......................... Nợ: ........................ Có: ......................... Họ và tên người nôp tiền: ......................................................................................................... Địa chỉ: ...................................................................................................................................... Lý do nộp: ................................................................................................................................. Số tiền: ...................................................... (Viết bằng chữ): ................................................... .................................................................................................................................................... Kèm theo: .......................................................................................................... Chứng từ gốc. Ngày ....... tháng ....... năm ........ Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ...................................................................................... + Số tiền quy đổi: ...................................................................................................................... Đơn vị:.................................. Địa chỉ:................................. ... Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo TT số: 200/2014/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày ........ tháng .......năm 20...... Quyển số:............................... Số:.......................................... Nợ:......................................... Có:......................................... Họ và tên người nộp tiền:..................................................................................................................... Địa chỉ:................................................................................................................................................. Lý do nộp:............................................................................................................................................ Số tiền:..................................................(Viết bằng chữ):..................................................................... .............................................................................................................................................................. Kèm theo:.................................................................................Chứng từ gốc: Ngày ............ tháng ............ năm 20......... Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..................................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.................................................................................................. + Số tiền quy đổi:................................................................................................................................. Đơn vị:.................................. Bộ phận:............................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày........tháng..........năm… Nợ:........................................ Số:................................................ Có:........................................ - Họ và tên người giao:. - Theo...................................số......................ngày...........tháng.........năm........của....................................... Nhập tại kho:...................................Địa điểm................................................................................................ ST T A Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá B Số lượng Mã số Đơn vị tính C D Theo chứng từ 1 Thực nhập 2 Đơn giá Thành tiền 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ........................................................................................................................ - Số chứng từ gốc kèm theo ........................................................................................................................... Người lập phiếu (Ký, họ tên) có nhu cầu nhập) họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Ngày.............tháng….năm 20.. Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận (Ký, Đơn vị:.................................. Mẫu số 02 – VT Bộ phận:............................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC .. ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày......tháng........năm…. Nợ:......................................... Số:............................................... Có:........................................ - Họ và tên người nhận hàng:....................................................Địa chỉ (bộ phận).......................................... - Lý do xuất kho.............................................................................................................................................. - Xuất tại kho (ngăn lô):........................................Địa điểm.......................................................................... S T T Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Số lượng Mã số Đơn vị tính A B C D Theo chứng từ 1 Thực xuất 2 Đơn giá Thành tiền 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ........................................................................................................................ - Số chứng từ gốc kèm theo ........................................................................................................................... Người lập phiếu Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày.............tháng............năm 20.. Kế toán trưởng Giám đốc (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: ................ Địa chỉ: ............... PHIẾU CHI Ngày ... tháng ... năm 20 Quyển số: ......... Số: .................. Nợ: ................ Có: ................. Mẫu số 02 - TT QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Họ tên người nhận tiền:..................................................................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. Lý do chi: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Số tiền: ..............................................................(Viết bằng chữ)....................................................... ........................................................................................................................................................... Kèm theo: ......................................................... Chứng từ gốc ........................................................ ........................................................Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) .......................................... ........................................................................................................................................................... Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhân tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): ................................. + Số tiền quy đổi: ................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.