Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty

docx
Số trang Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty 3 Cỡ tệp Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty 14 KB Lượt tải Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty 1 Lượt đọc Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty 15
Đánh giá Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- o0o --------- GIẤY ỦY QUYỀN Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 20......., tại…………........chúng tôi gồm có: I. BÊN ỦY QUYỀN Công ty:………………………………………………………. Mã số thuế:………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………. Người đại diện:………………………………………………………. II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Họ tên:.............................................................................................. Địa chỉ:................................................................................................ Số CMND:.......................Cấp ngày:....................... Nơi cấp:.......................... III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. IV. CAM KẾT - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên. - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết. BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.