Mẫu đơn xin việc (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

pdf
Số trang Mẫu đơn xin việc (Tiếng Việt - Tiếng Anh) 11 Cỡ tệp Mẫu đơn xin việc (Tiếng Việt - Tiếng Anh) 91 KB Lượt tải Mẫu đơn xin việc (Tiếng Việt - Tiếng Anh) 0 Lượt đọc Mẫu đơn xin việc (Tiếng Việt - Tiếng Anh) 0
Đánh giá Mẫu đơn xin việc (Tiếng Việt - Tiếng Anh)
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 11 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m U N XIN VI C B NG TI NG VI T NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T do – H nh phúc __________ N XIN VI C Kính g i: ........................................................................................... .......................................................................................................... Tôi tên là: ..................................................................................................... Sinh ngày ....... tháng ......... n m............t i.................................................... Gi y ch ng minh nhân dân s : ..................................................................... p ngày ........ tháng ......... n m............ t i................................................... Hi n c ng t i: ............................................................................................ Trình v n hóa: ......................................................................................... Ngo i ng : + Anh:........................................................................................ + Pháp:........................................................................................ Ngh nghi p chuyên môn: ............................................................................ ..................................................................................................................... c kh e:...................................................................................................... Hi n nay ch a có vi c làm, tôi làm n này xin Nhà n c tuy n d ng và b trí công vi c làm. u c Nhà n c thâu nh n tôi xin cam oan th c hi n các công vi c c giao và th c hi n các ch tr ng chính sách ch n i quy, k lu t c a c quan xí nghi p. Kính mong c quan xí nghi p ch p nh n. .................... , ngày... tháng ....n m......... Kính n ký tên u (tên và Ngày n xin vi c a ch c a b n) Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m (Tên và a ch công ty b n g i n) Th a....... Tôi g i n này xin vào v trí (tên v trí) qu ng cáo trên báo (trên báo và ngày). Tôi ã t t nghi p i h c v i b ng (tên b ng c p) t i tr ng (tên tr ng). Tôi ã c các môn (tên môn h c) và t k t qu (chi ti t k t qu thu hút s chú ý c a ng i tuy n d ng). Hi n nay tôi ang làm (chi ti t vi c b n ang làm) (n u hi n nay b n không làm vi c, hãy trình bày các công vi c tr c kia b n ã làm). Tôi mong mu n tìm m t công vi c lâu dài và tôi có th s d ng các ki n th c tôi m i c. Tôi xin g i kèm lý l ch. Tôi r t t tin v i trình h c v n và kinh nghi m làm vi c c a mình, tôi có th th c hi n nhi m v có hi u qu và tôi có th s n sàng ph ng v n vào b t c lúc nào ti n cho ông/bà. Ông/bà có th liên l c v i tôi qua ( n tho i liên l c c a b n và a ch email n u có). Kính th , Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m CÁCH VI T Vi t N XIN VI C n xin vi c n xin vi c c a b n có th là m i liên l c u tiên cho công ty. Công ty s c n c vào n xin vi c quy t nh b n có ph i là ng c phù h p cho v trí h c n, và s m i b n t i ph ng v n. Vì v y c n ph i c n th n khi so n thông tin ph i rõ ràng và d c. n xin vi c, b n ph i so n n sao cho các n nên in n ra gi y kích c phù h p. Không nên dùng gi y t p c . C g ng so n n xin vi c m t cách chuyên nghi p b ng cách ánh máy hay b ng máy tính. B n nên ghi phai vào a m m. Cách này s giúp b n n ng ng h n khi b n so n các n xin vi c khác. n xin vi c Có r t nhi u cách vi t n xin vi c. Sau ây là m t cách. t u là a ch , s n tho i liên l c c a b n, và ngày vi t n. Tên ng i b n i n luôn ph i là ng i có tên trong qu ng cáo tuy n d ng. N u không có chi ti t tên ng i tuy n d ng, b n c n vi t l i chào cho phù h p. i dung o o o o o Vi t v công vi c, b n ã th y thông báo tuy n d ng âu và khi nào Trình bày b t c thông tin nào v công vi c b n làm tr c ây. N u b n ã ng làm vi c t ng t nh vi c ang tuy n d ng, hãy ch c ch n b n trình bày vi c này và nh n m nh v u ó gây chú ý. Cu i th , b n nên có các thông tin liên l c c a b n, g m c s n tho i liên l c, a ch email vv... Sau cùng b n nên gi i thích t i sao b n là ng c phù h p v i công vi c. Hãy làm cho ng i c có n t ng v b n. Ký tên rõ ràng và tên y c a b n d i ch ký n u b n g i th tay. Các th c g i b ng ng n t th ng không c n ký tr khi khi ph i scan. Sau khi g i th n th , b n có th ng th i g i th tay n u ng i tuy n d ng yêu c u. Nh ng ph n l n h không yêu c u u này. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m Luôn ghi nh o o o o o o o o o o o Tr c khi vi t n xin vi c, b n hãy c g ng tìm hi u v vi c làm ó càng nhi u càng t t. Hãy chu n b nh ng u b n s vi t trong n. Hãy vi t i vi t l i nhi u l n cho n khi b n b ng lòng v i n i dung n Hãy ch c ch n b n ph i vi t úng ng pháp và ki m tra chính t vì ng i ta tìm ra n u b n vi t l i. So n n b ng cách ánh máy ho c b ng ch ng trình so n th o trên máy tính, n u không b n có th vi t tay th t p. Cách trình bày trong n r t quan tr ng. Hãy dùng lo i gi y phù h p vi t n. u có th , b n g i kèm v i các th gi i thi u và b ng c p ch ng ch liên quan. Gi t t c b n g c. Nh ng n xin vi c b n ph i g i b n g c, không i b n copy. Hãy thông báo v i nh ng ng i vi t th gi i thi u là b n ang xin vi c và i công ty nào. Ng i tuy n d ng có th s liên l c v i h tr c khi quy t nh m i b n ph ng v n. Luôn gi m t b n copy n xin vi c c a b n. Phô tô vài b n lý l ch c a b n m i l n g i n xin vi c b n có th kèm t b n lý l ch. N u có th , hãy u ch nh l i lý l ch cho phù h p v i công vi c b n ang xin. Luôn c p nh t lý l ch c a b n. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m U N XIN VI C B NG TI NG ANH How to Complete a Job Application When you apply for a job you are typically asked to complete an application for employment. You may be asked to complete a job application even if you have already submitted a resume and cover letter. That way, the employer has a record of your personal and employment history, verified and signed by the applicant. It's important for your job applications to be complete, correct (no errors) and accurate. Here is the information you will need to complete an application for employment and tips and suggestions for writing applications that make a great impression. Job Application Form Details: Personal Information: • • • • • • • Name Address City, State, Zip Code Phone Number Eligibility to Work in US Felony convictions If under age, working paper certificate Education: • • • • Schools/Colleges Attended Major Degree/Diploma Graduation Dates(s) Position Applied For Information: • • Title of the job you are applying for Hours/days available to work Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m • When you can start work Employment Information: • • • • • Names, addresses, phone numbers of previous employers Supervisor's name Dates of employment Salary Reason for Leaving References • List of three references - names, job title or relationship, addresses, phone numbers Resume (if you have one) Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m VÍ D M U N XIN VI C B NG TI NG VI T i dung c a n xin vi c c n ph i th c t . Tr c khi vi t, c n ph i tìm hi u v công ty mình nh xin vi c. Trong n, nên t rõ s quan tâm, t hào, trách nhi m v i công ty và nhi t tình v i công vi c. n xin vi c t t nh t nên g i cho cá nhân, tr tr ng h p công ty quy nh là i v “Phòng Nhân s ” ho c “Phòng Tuy n d ng”. N u c thì nên g i cho ng i có toàn quy n quy t inh tuy n d ng. Ví d 1: Th a Quý Anh/Ch ng lá n xin vi c này, mong Quý Anh/Ch s tuy n d ng tôi vào làm i di n bán hàng k thu t c a Công ty. Thông tin này c ng trên Tuyendung.com ngày th hai. Tôi xin g i kèm b n lý l ch tóm t t Quý Anh/Ch s th y tôi có y thành t t công vi c ó. Quý Anh/Ch xem xét. Tôi tin t ng r ng n ng l c và ph m ch t m b o hoàn c k lý l ch tóm t t c a tôi, Quý Anh/Ch s nh n th y qua h n hai n m làm công tác bán hàng k thu t, tôi ã có kinh nghi m v v n kinh doanh mua bán. Trong kh n ng c a mình, tôi khá thành th o vi c t o d ng và tái thi t l p ng l i khách hàng, m r ng và qu n lý nh ng khu v c m i, àm phán h p ng và d ch v sau khi bán hàng. Tôi tin r ng nh ng kinh nghi m c a tôi trong nh v c này s phát huy c tác d ng trong Công ty ABC. Ngoài ra, tôi còn thông th o, hi u bi t các quá trình u th u c a các h kinh doanh và phân lo i s hi u linh ki n và s . Trong hai n m kinh doanh, tôi ã nâng c l ng tiêu th hàng hóa lên g p ôi. Tôi c coi là ng i có th bi t phân bi t và gi i quy t v n , không làm nh h ng n cá nhân, khách hàng và các i tác khác. Tôi mong r ng s có c h i c th o lu n v i Quý Anh/Ch v vi c s óng góp s c mình nh th nào i v i Công ty ABC. Mong câu tr l i c a Quý Anh/Ch . Hy v ng lúc thích h p, Quý Anh/Ch s thu x p th i gian ph ng Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m n tôi. Xin g i t i Quý Anh/Ch l i chào trân tr ng! Ký tên. Ví d 2: Th a Quý Anh/Ch Tôi xin g i kèm theo b n lý l ch tóm t t c a tôi Quý Anh/Ch xem xét theo nh qu ng cáo mà Quý Anh/Ch ng trên trang “Tuyendung.com”. Là m t tr lý phó t ng giám c và là m t chuyên gia trong l nh v c ngân hàng u t , tôi tin r ng kinh nghi m c a b n thân s áp ng c nh ng yêu c u a Quý Anh/Ch . Tôi ã làm vi c trong l nh v c ó 5 n m, công vi c này có l c coi là “ âu n ta i n ó”. u này c ng là phát tri n thêm n ng l c c a b n thân, giúp tôi có th chi n th ng i v i nh ng công vi c ph c t p. Tôi bi t cách tìm ra nh ng bi n pháp gi i quy t v n có hi u qu , song v n luôn gi tính hài c. V i kinh nghi m nhi u n m kinh doanh, qu n lý, tôi có s nh y c m i v i nh ng yêu c u c a nhân viên cao c p. Tôi có b dày kinh nghi m, thông th o v máy vi tính. M i ng i ánh giá tôi là m t ng i bi t n nói và vi t lách. Tôi tin r ng Quý Công ty s t o cho tôi không khí làm vi c phù h p và có t ng võ cho nh ng kinh nghi m phong phú c a b n thân.V v n ti n l ng, tôi có yêu c u h p lý, có th tho thu n c n c vào trách nhi m th c t và c h i th ng ti n. Xin trân tr ng kính chào! Ký tên Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m VÍ D M U N XIN VI C NG TI NG ANH t lu n là nhà tuy n d ng có yêu c u hay không, thì i kèm v i m t lo t các v n b ng, ch ng ch , r t nên thêm vào m t th xin vi c b ng ti ng Anh. Xin gi i thi u m t m u th tham kh o, nh m giúp b n vi t m t b c th có i dung, v n phong và trình bày t t. Tr c h t, ph i tuân th nguyên t c trình bày th ng i n c ngoài, ó là th t và c n ch nh các th c hi n c n trái toàn b n i dung, dùng font ch Times New Roman (13 points). Bên trên cùng, ghi tho i c a b n, sau ó n ngày vi t th , r i tên ng trình bày trong di n tích còn l i c a trang A4, nên ng ã quen thu c v i h u h t n. tránh r m rà, hãy chân ph ng, ch ng h n a ch liên l c và s n i nh n. N i dung th c n g n, rõ ràng. n phong ti ng Anh có c thù là i vào m c ích chính ngay khi m un i dung. Vì v y, b n nên “ t tên” th b ng m t dòng in nghiêng, m ub it n Reference, ví d : Re: Salesman post. (D tuy n v trí nhân viên bán hàng). Chú ý, câu này s c s p x p ngay sau a ch ng i nh n và tr c khi b t u trình bày th . ch c n i dung th có nhi u cách khác nhau và còn tu thu c vào các y u t : ki n th c cá nhân c a ng i vi t, yêu c u c a nhà tuy n d ng. Tuy nhiên, tránh lan man, ch nên gói g n l i trong 3 n, l n l t nói v nguyên nhân ng ký thi tuy n, nh ng hi u bi t v chuyên môn c a b n và m t s m m nh cá nhân (thông minh, nhanh nh n, s n sàng công tác xa...). t thúc th , hãy kh ng nh v i nhà tuy n d ng r ng b n mong mu n cg p tr c ti p h trong m t bu i intervew (I am looking forward to an intervew at your office). i ây là m t m u khá thông d ng: Nguyen Van Nam 6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi Tel: 090-260448 Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m May 10, 2001 ABCD Enterprise Attn: Human Resources Manager Re: Salesman post Dear Sir, In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to apply for the Salesman position of your office in HCMC. From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in doing business. At present, I am working for.... In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done well even under pressure or on far mission. I am looking forward to an interview at your office. Yours faithfully, Nguyen Van Nam
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.