Mẫu đơn xin việc có xác nhận

doc
Số trang Mẫu đơn xin việc có xác nhận 1 Cỡ tệp Mẫu đơn xin việc có xác nhận 21 KB Lượt tải Mẫu đơn xin việc có xác nhận 145 Lượt đọc Mẫu đơn xin việc có xác nhận 628
Đánh giá Mẫu đơn xin việc có xác nhận
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 4 x 6 ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: …………………………………………………. Tôi tên:....................................................................................Nam , Nữ  Sinh ngày…….tháng …… năm………… Tại:.............................................. Giấy chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày…../…../…… .. . Nơi cấp........................................................................................................... Hiện cư ngụ tại: ............................................................................................. ........................................................................................................................... Trình độ văn hóa:……………………………Ngoại ngữ:............................. Trình độ chuyên môn:.................................................................................... Tình trạng sức khỏe:....................................................................................... Hiện nay tôi chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm. Nếu được nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước và chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị. Kính mong phòng khám (cơ sở) chấp nhận./. XÁC NHẬN ..…………., ngày….tháng… năm… Của UBND xã, phường, thị trấn Kính đơn (hoặc Thủ trưởng đơn vị) (Ký tên, ghi rõ họ tên) ……………………………………................. ………………………………………………. ……………………………………................. ………………………………………………. ……………………………………................. ………………………………………………. ……………………………………................. ………………………………………………. Ngày ….. tháng…….năm ……….
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.