Mẫu Đơn xin nghỉ không lương

docx
Số trang Mẫu Đơn xin nghỉ không lương 1 Cỡ tệp Mẫu Đơn xin nghỉ không lương 13 KB Lượt tải Mẫu Đơn xin nghỉ không lương 2 Lượt đọc Mẫu Đơn xin nghỉ không lương 25
Đánh giá Mẫu Đơn xin nghỉ không lương
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------***------- ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty…………………………. - Trưởng phòng Nhân sự - Trưởng……………....…………………………. Tôi tên là: ……………………………………………………………………..... Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………...... Đơn vị công tác:………………………………………………………………... Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………... Số điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………………… Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng (4) ……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm….. Lý do xin nghỉ:…………………………..................................................... …………………………………………………………………………………… Tôi đã bàn giao công việc cho ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ. Các công việc được bàn giao:……………………………………………... …………………………………………………………………………………… Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn! ………, ngày …… tháng …… năm.... Giám đốc (Duyệt) Trưởng phòng Nhân sự (Xác nhận) Người quản lý (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.