Mẫu đơn ứng viên ngân hàng Techcombank

doc
Số trang Mẫu đơn ứng viên ngân hàng Techcombank 4 Cỡ tệp Mẫu đơn ứng viên ngân hàng Techcombank 187 KB Lượt tải Mẫu đơn ứng viên ngân hàng Techcombank 13 Lượt đọc Mẫu đơn ứng viên ngân hàng Techcombank 35
Đánh giá Mẫu đơn ứng viên ngân hàng Techcombank
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TD.04 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN (Ứng viên cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu tờ khai này) Ảnh 3x4 MB-QTTD/05-AMC THÔNG TIN CHUNG Họ và Tên: ...............................................................................  Nam Nơi sinh: .................………….. Chiều cao: ............................ …(cm) Cân nặng: ................................... (kg) Mobile: Email: Tel (NR): Dân tộc: ......................... Tôn giáo: ......................... Tel (khác): Nữ Ngày sinh: ......./ ......./ ......... Quê quán: .................................................................................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………. ........................................ Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................................................ CMND số: Tình trạng hôn nhân: Ngày cấp: .…./ …../ ……..  Chưa có vợ/chồng Nơi cấp: .................................................................  Đã có vợ/ chồng  Chưa có con  Đã có con Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con): Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp, nơi làm việc Điện thoại Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan vợ/ chồng (nếu có): .......................................................... ................................................ Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:  Báo chí  Qua Internet  Người quen trong Cty  Khác Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .......................................................... .............................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... CÔNG VIỆC MONG MUỐN -1- TD.04 Vị trí 1: ……………………………… Ngày có thể bắt đầu:……./……../…… Mức lương mong muốn:……………… Vị trí 2: ……………………………… Ngày có thể bắt đầu:……./……../…… Mức lương mong muốn:……………… QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác (Trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề) Tên trường, Thành phố, Quốc gia (nếu không học Cao đẳng, Đại học) Từ tháng năm đến tháng năm Chuyên ngành Loại hình đầo tạo Xếp loại Từ tháng năm đến tháng năm Chuyên ngành Loại hình đầo tạo Xếp loại Từ tháng năm đến tháng năm Chuyên ngành Loại hình đầo tạo Xếp loại 2. Cao đẳng, Đại học: Tên trường, Thành phố, Quốc gia 3. Sau đại học: Tên trường, Thành phố, Quốc gia 4. Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Ngoại ngữ Nghe Tốt Khá TB Nói Yếu Tốt Khá TB Viết Yếu Tốt Khá TB Dịch Yếu Tốt Khá TB 5. Khả năng về tin học: Mức độ thành thạo Khả năng sử dụng các phần mềm Thành thạo -2- Bình thường Yếu Bằng cấp, chứng chỉ Yếu TD.04 6. Chứng chỉ, bằng khỏc (chứng chỉ hay bằng): Tên cơ sở đào tạo Từ ngày/tháng/năm Đến ngày/tháng/ năm Chuyên ngành Bằng cấp, chứng chỉ Xếp loại QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Thời gian Công ty/Địa chỉ/Người phụ trách trực tiếp/điện thoại Chức danh (của bản thân tại đó) Mô tả công việc Mức lương Lý do thôi việc Khen thưởng/ kỷ luật (nêu có) Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./…… TÓM TẮT CÁC PHẨM CHÂT KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT Hãy tóm tắt các phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích luỹ được qua quá trình làm việc hay các kinh nghiệm khác (nếu có): ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... SỨC KHỎE Anh/chị có hạn chế nào về sức khoẻ/thể lực có thể gây khó khăn trong thực hiện công việc đang ứng tuyển? Có Không Nếu có xin nêu chi tiết:…………………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………….…………………………………………… ….……………………………………………………………………………..…………………………………………………… -3- TD.04 Anh/chị đã từng có tiền án, tiền sự, nghiện hút, ma tuý, cờ bạc không?  Có  Không Nêu cụ thể nếu có: …………………………………………………………….…………………………………………………. NGUỒN THAM KHẢO Bạn hãy nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đình, họ có thể cung cấp thông tin về bạn cho chúng tôi. 1. Họ và tên: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Quan hệ: Biết bạn được mấy năm? 2. Họ và tên: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Quan hệ: Biết bạn được mấy năm? NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP Họ và tên: Quan hệ với ứng viên: Địa chỉ: Điện thoại: Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của Công ty và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình Công ty ra quyết định tuyển dụng. Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm …… NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) -4-
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.