Mẫu CV Ngân hàng Tiếng Anh

doc
Số trang Mẫu CV Ngân hàng Tiếng Anh 13 Cỡ tệp Mẫu CV Ngân hàng Tiếng Anh 125 KB Lượt tải Mẫu CV Ngân hàng Tiếng Anh 0 Lượt đọc Mẫu CV Ngân hàng Tiếng Anh 119
Đánh giá Mẫu CV Ngân hàng Tiếng Anh
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Phụ lục số 01 của Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng Appendix 01 (Dispatch no. 324/NHNN-TTGSNH dated 18/01/2012) Mẫu Lý lịch cá nhân CV Form CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ----------- SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE 1. Về bản thân (Personal details): - Họ và tên khai sinh(Full name): Ảnh hộ chiếu (Passport photo) - Họ và tên thường gọi (Short name): - Bí danh (Nickname): (4x6) - Ngày tháng năm sinh (Date of birth): - Nơi sinh (Place of birth): - Quốc tịch: (các quốc tịch hiện có) [Nationality (current nationalities)]: - Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu (Permanent address as in family book): - Địa chỉ theo chứng minh nhân dân (Address as in ID card): - Địa chỉ cư trú hiện nay (Current address): - Số CMND/ số hộ chiếu (Passport No.): issue): Nơi cấp (Place of issue): Ngày cấp (Date of - Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân) [Legal representative, shareholding percentage in case representing a legal person]: - Địa chỉ pháp nhân (Adress): - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số (Business Registration No.): Ngày cấp (Date of issue): Nơi cấp (Place of issue): 2. Trình độ học vấn (Academic background): - Giáo dục phổ thông (Secondary education): - Học hàm, học vị [nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)]. Academic titles, degrees [please specify the name and address of schools/ universities, ology; years of schooling; qualifications (please specify the qualifications)]. Thời gian Tên, địa chỉ trường Chuyên ngành Bằng cấp Years of schooling Name, address of universities Ology Qualificati ons 3. Quá trình công tác (Working experience): - Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian). [Occupation, positions, workplaces since the age of 18 until now (temporal continuity must be ensured.)] Thời gian Nghề nghiệp Chức vụ Nơi công tác Years Occupation Positions Workplaces - Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại chính tổ chức, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác: (Current position(s) at the bank and other credit institutions). - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): [Award, penalty (if any)]: 4. Quan hệ gia đình (Family relationship): Họ và tên Full name Quan hệ Relationship Vợ (Wife) Chồng (Husband) Nă m sinh Yea r of birt h Quê quán Nghề nghiệp Native place Occupatio n Chức vụ Position Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Workplac e Current address Cha (Father) Mẹ (Mother) Con (Child) Anh (Elder brother) Chị (Elder sister) Em (Younger brother/ sister) Vợ của anh (Elder brother’s wife) Chồng của chị (Elder sister’s husband) Vợ của em (Younger brother’s wife) Chồng của em (Younger sister’s wife) 5. Cam kết trước pháp luật (Commitment): - Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng. I hereby declare that I shall commit no violations of the provisions of laws, the regulations of the State Bank of Vietnam as well as the Charter of the bank. - Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này. I hereby declare that the contents given above are true and exact. I am fully responsible for this declaration. - Tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Á Châu. I hereby declare that I shall inform the State Bank of any changes related to the contents declared above during the time the State Bank is considering the proposal of Asia Commercial Bank. …………., ngày (day)…. Tháng (month) ….. năm (year) 2012 Người khai Declarer (Ký, ghi rõ họ tên) (Sign, write full name) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng/ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc người khai đang làm việc ở tổ chức tín dụng đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai. Certified by the relevant residential authority or the employing institution or a notary republic in terms of residence, being employed or having signed the CV respectively. (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết). (In addition to the basic contents mentioned above, declarer can provide other information if deemed necessary). VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE -------------------------APPLICANT INFORMATION Position:........................ Position Code: .......................... ………………………Mã vị trí: …………………Nguyện vọng 2: PERSONAL INFORMATION: Full name:……………………………….. Date of birth:……………. Place of birth:……………………… Gender: Male Female Place of birth: …………………………. Origin: …………………………….. ID Card number:…………………………….. …………… Date of issue: Place of issue:………….. Permanent address: …………………………………………………………………………… …………….. Address:......... …………………………………………………………………………… …………………… Email:………………………………….……Telephone: ………………..Mobile:………..………………… Education (degrees, certificates including high school level) System Start End Type of trainin Rating School/ Unit Training Major Date Date training g SKILLS: Computer skills: Word  Excel Foreign Languages: English:Certificate A (Score: ………….. ) Other Skills:  PowerPoint B C Others (Please specific) TOEIC TOEFL IELTS Family Relations: (Parents, siblings, spouses, children) No. Full name Relati on Year of birth Occupation Address(City , Province) Working Experience: (Start from the most recent job) Job Working Supervisor (Full Company title/Current time name and title) From: ...../... 1. Name: Address: Assignment and responsibilities: Current salary: Still working Has ended .../........... Reason for termination: From: ...../... 1. Name: .../........... Address: To: ..../....../... Phone: ........ Assignment and responsibilities: Current salary: Still working Has ended From: ...../... 1. Name: .../........... Address: To: ..../....../... Phone: ........ Assignment and responsibilities: Current salary: Still working Has ended ACTIVITIES AND OTHER SOCIAL ACHIEVEMENTS (If any) CONTACT: (In case can not contact with applicants) No. Full name Phone number (Telephone/ Mobile) Relationship Please answer the following questions: 1.How could you know recruitment information? Vietinbank.vn Vietnamworks.com Other website (Please specific) Newspapers (Please specific) Friends Others (Please specific) 2. When could you start working at VietinBank? ………………………………… …… 3. Expected salary?  ………………………………......... ... After reading carefully recruitment information, I would like to register for taking recruitment examination in Vietnam jont stock commercial bank for trade and industry- Branch …… . Day Month Year Applicant (Sign with full name)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.