Mẫu CV (Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm)

pdf
Số trang Mẫu CV (Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm) 3 Cỡ tệp Mẫu CV (Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm) 96 KB Lượt tải Mẫu CV (Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm) 1 Lượt đọc Mẫu CV (Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm) 28
Đánh giá Mẫu CV (Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm)
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mẫu CV - Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm A Mã số : ………………………. CURRICULUM VITAE B C Họ Tên:………………………………………………………………………………… Bằng cấp:…………………………………………………………………………… Giới tính: ……………………………………………………………………………………… CMTND, Hộ chiếu số:…………………………………………………….. Nơi cấp:……………………………….Ngày cấp:…………………………….. Ngày Tháng Năm Sinh:………………………………………………………….. Địa Chỉ
:…………………………………………………………………………………… Điện Thoại:………………………………………………………………………………… Email:……………………………………………………………………………………………… NGUYỆN VỌNG - Vị trí ứng tuyển:…………………………………………………………………………… ……………… - Đơn vị ứng tuyển:…………………………………………………………………………… ………….. MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Bằng cấp, Chứng chỉ - Thời gian học - Tên trường - Địa điểm - Thành tích) 1…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (nếu có) (Vị trí làm việc - Thời gian – Cơ quan, Đơn vị - Địa điểm - Thành tích) 1…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. KỸ NĂNG (Mô tả những kỹ năng mà bạn đã tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc Nếu có) 1…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………... SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….. NGƯỜI GIỚI THIỆU< who introduced > ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….. …………..,ngày…..tháng…...năm…….. (Ký và ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.