Mẫu CV (Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo)

pdf
Số trang Mẫu CV (Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo) 3 Cỡ tệp Mẫu CV (Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo) 90 KB Lượt tải Mẫu CV (Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo) 0 Lượt đọc Mẫu CV (Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo) 79
Đánh giá Mẫu CV (Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo)
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mẫu CV - Dành cho ứng viên là lao động phổ thông, có tay nghề, chưa qua đào tạo A B C Mã số :……………………………… CURRICULUM VITAE < Candidates for common labouring , have skills, no training> Họ Tên:………………………………………………………………………………… Bằng cấp:…………………………………………………………………………… Giới tính: ……………………………………………………………………………………… CMTND, Hộ chiếu số:…………………………………………………….. Nơi cấp:……………………………….Ngày cấp:…………………………….. Ngày Tháng Năm Sinh:………………………………………………………….. Địa Chỉ
:…………………………………………………………………………………… Điện Thoại:………………………………………………………………………………… Email:……………………………………………………………………………………………… NGUYỆN VỌNG - Vị trí ứng tuyển:…………………………………………………………………………… ………………. - Đơn vị ứng tuyển:…………………………………………………………………………… …………… MỤC ĐÍCH TÌM VIỆC < the purpose of job seekers> ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Các công việc đã trải qua - Thời gian – Đơn vị làm việc - Địa điểm) 1…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… KỸ NĂNG < skills> (Mô tả những kỹ năng mà bạn đã tích lũy được trong quá trình làm việc - Nếu có) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ...........,ngày…..tháng…...năm…….. (Ký và ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.