Mẫu chứng từ kế toán - Tiền tệ

doc
Số trang Mẫu chứng từ kế toán - Tiền tệ 13 Cỡ tệp Mẫu chứng từ kế toán - Tiền tệ 176 KB Lượt tải Mẫu chứng từ kế toán - Tiền tệ 0 Lượt đọc Mẫu chứng từ kế toán - Tiền tệ 39
Đánh giá Mẫu chứng từ kế toán - Tiền tệ
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TIỀN TỆ BIỂU MẪU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - TIỀN TỆ Mẫu số: C31-BB (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Địa chỉ: MST: PHIẾU CHI Ngày ...... tháng ...... năm ....... Quyển số:.............. Số:......................... Nợ: .................... Có: ....................... Họ, tên người nhận tiền: .................................................................................................. Địa chỉ: ........................................................................................................................... Lý do chi: ........................................................................................................................ Số tiền: ................................ (Viết bằng chữ): ................................................................ Kèm theo: .................... chứng từ gốc. Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ............................................................................... Thủ quỹ (Ký, họ tên) Ngày ...... tháng ...... năm ......... Người nhận tiền (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ...................................................................................................... + Số tiền quy đổi: .................................................................................................................................... (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu). Đơn vị:.................................. số 01 – TT Địa chỉ:................................. số: 15/2006/QĐ-BTC .. trưởng BTC) Mẫu (Ban hành theo QĐ ngày 20/3/2006 của Bộ PHIẾU THU Ngày ........ tháng .......năm 20...... Quy ển số:................................................... Số:.......................................... Nợ:......................................... Có:......................................... Họ và tên người nộp tiền:..................................................................................................................... Địa chỉ:................................................................................................................................................. Lý do nộp:............................................................................................................................................ Số tiền:..................................................(Viết bằng chữ): .............................................................................................................................................................. Kèm theo:.................................................................................Chứng từ gốc: Ngày ............ tháng ............ năm 20......... Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..................................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.................................................................................................. + Số tiền quy đổi:................................................................................................................................. Đơn vị:.......................................... Bộ phận:....................................... Mã đơn vị SDNS:......................... Mẫu số C11 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG Tháng.... năm......... Số:................ STT A Số tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ B Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ 1 Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Trong đó Tổng Trích vào Trừ vào số chi phí lương 2 3 4 Tổng số 5 Kinh phí công đoàn Trong đó Số phải Trích vào Trừ vào nộp CĐ chi phí lương cấp trên 6 7 8 Số được để lại chi tại đơn vị 9 32 Cộng Ngày... tháng... năm... Người lập (Ký, họ tên) Đơn vị:........................................... Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Mẫu số C12 - HD Bộ phận:........................................ Mã đơn vị SDNS:.......................... (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ Tháng..........năm........... Số:............ STT Họ và tên Đơn vị A B C Cộng x Tiền tàu xe 1 Tiền lưu trú 2 Tiền trọ 3 Cộng 4 Số tiền đã tạm ứng 5 Số tiền còn được nhận 6=4-5 D x Tổng số tiền (Viết bằng chữ):....................................................................................................................................................... (Kèm theo.... chứng từ gốc: Vé, Giấy đi đường, Hoá đơn,...) Người lập (Ký, họ tên) Ký nhận Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày....tháng....năm ... Người duyệt (Ký, họ tên) Đơn vị:................................. Bộ phận:............................... Mã đơn vị SDNS:................ Mẫu số C34 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho đồng Việt Nam) Số:............ Hôm nay, vào........ giờ.........ngày.........tháng......... năm ....... Chúng tôi gồm: - Ông/Bà:........................................đại diện kế toán - Ông/Bà:........................................đại diện thủ quĩ - Ông/Bà:........................................đại diện ............. Cùng tiến hành kiểm kê quĩ tiền mặt, kết quả như sau: Số TT Diễn giải Số lượng ( tờ ) Số tiền A I II 1 2 3 4 5 B Số dư theo sổ quỹ Số kiểm kê thực tế: - Loại ................ - Loại ............... - Loại ............... - Loại ............... - ... Cộng số tiền đã kiểm kê thực tế 1 X X ................ ................ ................ ................ ................ ................ 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... III Chênh lệch: (III = I – II) x - Lý do: + Thừa:.......................................................................................... + Thiếu:.......................................................................................... - Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .................................................................... ........................................................................................................................ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quĩ (Ký, họ tên) Người chịu trách nhiệm kiểm kê quĩ (Ký, họ tên) Đơn vị:.................................. Bộ phận:................................ Mã đơn vị SDNS:.................. Mẫu số C35 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí) Số:................ Vào ........giờ .........ngày .........tháng ..........năm.... ..... Chúng tôi gồm: - Ông/Bà:........................................đại diện kế toán - Ông/Bà:........................................đại diện thủ quĩ - Ông/Bà:........................................đại diện ............. Cùng tiến hành kiểm kê quỹ (ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí), kết quả như sau: STT Diễn giải A B I II 1 2 III Đơn vị tính C Số lượng 1 Đơn giá 2 Tính ra tiền VN Tỷ giá Tiền VN 3 4 Ghi chú D Số dư theo sổ quỹ x x Số kiểm kê thực tế x x - Loại - Loại ...... Chênh lệch x x (III = I – II) - Lý do : + Thừa : .................................................................................... + Thiếu :.................................................................................... - Kết luận sau khi kiểm kê quĩ: .................................................................. ..................................................................................................................... Thủ quĩ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người chịu trách nhiệm kiểm kê quĩ (Ký, họ tên) Đơn vị:................................ Bộ phận:.............................. Mã đơn vị SDNS:............... Mẫu số C37- HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày.......tháng........năm... Số:.............. Kính gửi:................................................ Họ và tên người đề nghị thanh toán:................................................................. Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.................................................................................... Nội dung thanh toán:........................................................................................ Số tiền:....................Viết bằng chữ:.................................................................. (Kèm theo............chứng từ gốc) Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) Đơn vị:................................... Địa chỉ:................................... Mã đơn vị SDNS:................... Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên) Mẫu số C38 - BB (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN LAI THU TIỀN Ngày .....tháng .....năm.......... Quyển số:............ Số:............. - Họ, tên người nộp:................................................................................ - Địa chỉ:................................................................................................... - Nội dung thu:......................................................................................... - Số tiền thu: ...........................(Viết bằng chữ): ..................................... ................................................................................................................... Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người thu tiền (Ký, họ tên) Đơn vị:.................................... Bộ phận:................................ Mã đơn vị SDNS:.................. Mẫu số C40a - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ HỘI THẢO, TẬP HUẤN Số:............... - Nội dung hội thảo (tập huấn):............................................................................... - Địa điểm hội thảo (tập huấn):................................................................................ - Thời gian hội thảo: ......................... ngày, từ ngày...../...../......đến ngày..../.../..... Số tiền Họ và tên người Số Chức Đơn vị Ký tham dự hội thảo, Ngày Ngày TT vụ công tác …. Tổng số nhận tập huấn ..... ...... A B C D 1 2 3 4 E Cộng x x x Tổng số người tham dự:............................................................................................. Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ):.......................................................................... Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:.................................... Bộ phận:................................ Mã đơn vị SDNS:.................. Ngày..... tháng.....năm..... Người chi tiền (Ký, họ tên) Mẫu số C40b - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ HỘI THẢO, TẬP HUẤN Số:............... - Nội dung hội thảo (tập huấn):............................................................................... - Địa điểm hội thảo (tập huấn):................................................................................ - Thời gian hội thảo ngày........tháng........năm.......... Số Họ và tên người Đơn vị Ký Chức vụ Số tiền TT tham dự hội thảo, tập huấn công tác nhận A B C D 1 E Cộng x x x Tổng số người tham dự:........................................................................................... Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ):.......................................................................... Ngày..... tháng.....năm..... Thủ trưởng đơn vị Người chi tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) Đơn vị:................................... Bộ phận:................................. Mã đơn vị SDNS:................... Mẫu số C32 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ..... tháng ..... năm ...... Số : .......................... Kính gửi :....................................................................................................... Tên tôi là :...................................................................................................... Bộ phận (hoặc địa chỉ) :................................................................................. Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng chữ)...................... ........................................................................................................................ Lý do tạm ứng :.............................................................................................. Thời hạn thanh toán :..................................................................................... Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Duyệt tạm ứng:...... (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ trách bộ phận (Ký, họ tên) Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) Đơn vị:.................................. Bộ phận:................................ Mã đơn vị SDNS:.................. Mẫu số C33 - BB (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Ngày ..... tháng ..... năm ....... Số :............... Nợ :.............. Có:............... - Họ tên người thanh toán:............................................................................. - Bộ phận (hoặc địa chỉ):................................................................................ - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Diễn giải Số tiền A 1 I - Số tiền tạm ứng 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết 2. Số tạm ứng kỳ này: - Phiếu chi số .............ngày ......... - Phiếu chi số .............ngày ......... - ... II - Số tiền đã chi 1. Chứng từ số ...........ngày................. 2. ......................................................... III - Chênh lệch 1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II ) 2. Chi quá số tạm ứng ( II - I ) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán thanh toán (Ký, họ tên) Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày....tháng..... năm 200....) - Mã số thuế:.................................................................................................................................. - Tên doanh nghiệp:....................................................................................................................... - Địa chỉ:........................................................................................................................................ - Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:............................................................. - Địa chỉ thuê:................................................................................................................................. Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp Số hóa Ngày Đơn Sản Thành đơn Tháng vị lượng tiền năm cung điện, cấp nước tiêu thụ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng Ngày Sản lượng Thành Số tháng điện, nước tiền chứng năm tiêu thụ từ - Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):.......................................................................... Ngày...... tháng...... năm 20..... Người lập bảng kê (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu) Đơn vị:...................................... Bộ phận:.................................... Mã đơn vị SDNS:...................... Mẫu số C09 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc) Số:................. Nợ:................ Có:................. 30 Họ và tên người thuê:..................................................................................................................................................... Bộ phận (Hoặc địa chỉ):................................................................................................................................................. Đã thuê những công việc sau để: ........................................ tại địa điểm................................ từ ngày..... đến ngày..... Số công Tiền Địa chỉ Số tiền Họ và tên Nội dung hoặc tên hoặc khối Đơn giá Thành thuế Ký STT hoặc số còn lại người được thuê công việc thuê lượng công thanh toán tiền khấu nhận CMT được nhận việc đã làm trừ A B C D 1 2 3 4 5 E Cộng x x x x Đề nghị............... cho thanh toán số tiền:............. Tổng số tiền (Viết bằng chữ):....................................................................................................................................................... (Kèm theo.... chứng từ kế toán khác) Ngày....tháng....năm ... Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) x Nguồn: Sưu tầm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.