MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

xls
Số trang MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1 Cỡ tệp MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 18 KB Lượt tải MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 0 Lượt đọc MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 0
Đánh giá MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SOÅ THEO DOÕI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH Ñeán 31/9/2004 STT CHÆ TIEÂU Nhaø cöûa, vaät kieán truùc Maùy moùc thieát bò PTvaän taûi, duïng cuï quaûn lyù Caây laâu naêm Toång Khaùc I Nguyeân giaù TSCÑ 1 Soá dö ñaàu kyø 2 Soá taêng trong kyø 0 trng ñoù: - Mua saém môùi 0 - Xaây döïngmôùi 0 3 #REF! #REF! #REF! Soá giaûm trong kyø 0 trong ñoù: - Thanh lyù 0 - Nhöông baùn 4 Soá dö cuoái kyø II 0 0 #REF! #REF! 0 0 Trong ñoù: - Chöa söû duïng heát 0 - Ñaõ khaáu hao heát 0 - Chôø thanh lyù 0 Giaù trò ñaõ hao moøn 0 Ñaàu kyø Taêng trong kyø 59,609,055 36,734,555 96,343,610 #REF! #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 Giaûm trong kyø Soá dö cuoái kyø III #REF! #REF! Giaù trò coøn laïi Ñaàu kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.