Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông

pdf
Số trang Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông 8 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông 230 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông 38 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông 181
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG UỶ XÃ PÁ LÔNG CHI BỘ TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG Pá Lông, ngày tháng 12 năm 2012 BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH Theo Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Họ và tên: Phạm Xuân Thuỷ Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường THCS Pá Lông Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24.02.2012; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12.3.2012 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27.3.2012 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh; Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 03.4.2012 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 7.5.2012 của Ban thường vụ huyện uỷ Thuận Châu về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hướng dẫn số 01-HD/BPTT ngày 15.11.2012 của Bộ phận thường trực Ban thường vụ huyện uỷ về việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với bản thân; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, tôi xin kiểm điểm tự phê bình như sau: 1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. * Ưu điểm: 1.1- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất, ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng bộ và trong Đảng. Là Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, tôi luôn nhận thức đây là trách nhiệm của người đảng viên được tổ chức phân công. Do đó, luôn nêu cao trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh uỷ; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực được phân công phụ trách. 1.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình: - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không dung túng, bỏ qua hoặc phụ hoạ những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng. Luôn có ý thức chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Luôn xác định “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” là phẩm chất đạo đức căn bản cần có của người cán bộ, đảng viên. Nhưng, những phẩm chất này không tự nhiên có, "không phải từ trên trời sa xuống. Điều đó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Do vậy tôi luôn kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít; không muốn phục vụ dân mà ngược lại, muốn dân phục vụ mình; kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình. Luôn sắn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân; luôn khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình; không có hiện tượng đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình góp ý cho mình. - Không lợi dụng quyền hạn để bản làm lợi cho cá nhân, không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che tham nhũng, lãng phí; không làm trái các quy định về quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước. - Không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua khen thưởng; không can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học trái quy định; - Luôn trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định. - Có lối sống gương mẫu, lành mạnh không xa hoa, lãng phí; không mê tín dị đoan, tổ chức việc cưới, tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới lãng phí nhằm trục lợi; không tổ chức cờ bạc, rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính. - Luôn quan tâm đến cơ quan, các bản, khi đi công tác các bản đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả không phô trương hình thức; không theo đuôi quần chúng; luôn thật thà, khiêm tốn, học tập lãng nghe ý kiến của nhân dân và nghe cấp dưới góp ý cho bản thân. * Khuyết điểm, hạn chế: - Việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, Nhà nước còn hạn chế. Việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Chi bộ chất lượng còn hạn chế, có lúc chưa kịp thời. - Việc Chỉ đạo CBGV nắm bắt tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị còn chậm; Bản thân có lúc, có việc còn nể nang, chưa kiên quyết. * Nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trên là: Do sắp xếp công việc có lúc còn chưa được khoa học. Trình độ, năng lực của bản thân trong lãnh đạo cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước còn hạn chế * Trách nhiệm: Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên bản thân xin nhận trách nhiệm. 2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. * Ưu điểm: 2.1- Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị hoặc địa phương được phân công phụ trách. 2.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình - Bản thân thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác cán bộ; không độc đoán mất dân chủ, cục bộ trong cơ quan, đơn vị - Luôn sắn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; kiên quyết đấu tranh trong những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ. * Khuyết điểm, hạn chế: - Việc lãnh đạo củng cố, kiện toàn đối với đội ngũ cán bộ giáo viên có lúc còn chậm, chất lượng còn hạn chế. - Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ có lúc chưa kịp thời, chất lượng đào tạo còn hạn chế. * Nguyên nhân của những hạn, yếu kém trên là: Do trình độ chuyên môn của bản thân có mặt còn hạn chế, lúng túng chưa đáp ứng kịp với yêu cầu đòi hỏi của công việc. Tính năng động sáng tạo, khả năng tham mưu cho cấp trên, vận dụng, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế của bản thân còn hạn chế. * Trách nhiệm: Những khuyết điểm, hạn chế trên bản thân xin nhận trách nhiệm. 3- Kiển điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. * Ưu điểm: 3.1- Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. Quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt cơ quan, bản thân luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc Điều lệ đảng, các quy định của tổ chức đảng các cấp; luôn có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định, các yêu cầu trong việc dân chủ bàn bạc, thống nhất trong tập thể trước khi tổ chức triển khai thực hiện; luôn có ý thức chấp hành tốt chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, của cơ quan đơn vị; không để xảy ra tình trạng dựa dẫm vào tập thể, hoặc khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm... 3.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình: Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” làm việc theo quy chế và các quy định hướng dẫn của cấp trên. Đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc; không né tránh, ngại va chạm, cục bộ...không có biểu hiện lấn sân, quyết định và chỉ đạo không đúng thẩm quyền. Luôn đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể, không để có tình trạng lợi dụng danh nghĩa tập thể áp đặt ý đồ cá nhân, các hiện tượng tranh công, đổ lỗi, thành tích thì gắn với cá nhân, khuyết điểm đổ lỗi cho tập thể; không có biểu hiện chuyên quyền độc đoán, gia trưởng. Luôn giữ đúng kỷ luật phát ngôn, không để lộ lọt thông tin bí mật công tác; trung thực báo cáo với cấp trên những khuyết điểm, yếu kém của mình và lĩnh vực mình được phân công trực tiếp phụ trách. * Khuyết điểm, hạn chế: - Việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác giám sát Chi bộ chất lượng, hiệu quả chưa cao. - Việc duy trì thực hiện quy chế hoạt động có lúc còn hạn chế. - Công tác kiểm tra, đôn đốc, giao việc, tham mưu, giúp việc cho cấp trên còn chậm, chưa thường xuyên. - Tính quyết đoán trong một số công việc còn hạn chế, nể nang; việc dự báo tình hình chưa thường xuyên. * Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là: Khối lượng công việc lớn. Trình độ chuyên môn có hạn; chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo của bản thân có lúc, có việc còn hạn chế. * Trách nhiệm: Các khuyết điểm, hạn chế trên bản thân xin nhận trách nhiệm. 4- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân Sau khi nghiên cứu các ý kiến góp ý, đề xuất kiến nghị đối với bản thân về những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và đề ra kế hoạch khắc phục sửa chữa cụ thể: 4.1. Các ý kiến góp ý về hạn chế, khuyết điểm: có 01 ý kiến cụ thể như sau: 4.1.1- Về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên * Ý kiến 1: Đồng chí chưa chịu khó nghiên cứu văn bản để cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ, ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao; cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. - Nội dung góp ý trên là đúng một phần. - Nguyên nhân: + Chủ quan: Chưa thực sự chịu khó trong việc học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chưa có việc làm thiết thực và đem lại hiệu quả. Ý thức phê và tự phê chưa cao. + Khách quan:. Do khối lượng công việc chuyên môn trong nhà trường còn nhiều nên việc nghiên cứu các văn bản để triển khai còn chưa được tốt và đem lại kết quả cao. - Trách nhiệm: Những tồn tại, hạn chế nêu trên Tôi xin nhận trách nhiệm, trong thời gian tới sẽ cố gắng khắc phục. - Giải pháp khắc phục Thường xuyên trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ trên các văn bản của Đảng, ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình. 4.1.2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo ngành cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện 4.1.3- Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Ý kiến 1: Cần tăng cường tham mưu cho Ban chấp hành Chi bộ trong việc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của tổ chức đảng cấp trên; công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, giáo viên, đảng viên - Nội dung góp ý trên là đúng một phần - Nguyên nhân: + Chủ quan: Do mới được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo quản lý nên kinh nhiệm lãnh đạo và kiến thức lãnh đạo chưa cao + Khách quan:. Do khối lượng công việc nhiều, chồng chéo nên việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường còn chưa được thường xuyên và có hiệu quả Chưa được tập huấn, đào tạo về công tác quản lý giáo dục nên nhân thức về việc quản lý, điều hành còn hạn chế - Trách nhiệm: Những tồn tại, hạn chế nêu trên Tôi xin nhận trách nhiệm, trong thời gian tới sẽ cố gắng khắc phục. - Giải pháp khắc phục Thường xuyên trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ trên các văn bản của Đảng, ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên tiến hành góp ý kiến tham mưu cho lãnh đạo chi bộ, nhà trường 4.2- Về các ý kiến đề xuất, kiến nghị 4.2.1- Về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. - Không có ý kiến tham gia. 4.2.2- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo ngành cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện. - Không có ý kiến tham gia. 4.2.3- Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Ý kiến 1: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết XI của TW Đảng - Ý kiến 2: Học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công tác quản lí và giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. 5- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân: 5.1- Những khuyết điểm hạn chế đã chủ động khắc phục, sửa chữa sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, qua ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân bản thân đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đó là : Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; chủ động xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt. 5.2- Nhận thức sâu sắc những nội dung và yêu cầu của nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, nhận thức sâu sắc những hạn chế, yếu kém; bản thân xin nghiêm túc khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới đó là: 1. Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương chính sách, các quy định, quyết định của Đảng. Cụ thể hoá và tổ chức triển khai kịp thời đầy đủ vào nhiệm vụ công việc được giao. 2. Sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan các cấp. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy cấp trên, thực hiện đầy đủ các quy định của khu dân cư nơi cư trú. 3. Tăng cường công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình không ngừng hoàn thiện cho bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 4- Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ một cách nghiêm túc, để tiếp tục chuyển đổi vị trí phụ trách các mạng chương trình phù hợp với chuyên môn của cán bộ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp lý để tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. 5- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách toàn diện; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 6- Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực còn hạn chế. 7- Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc của Chi bộ, kết hợp đổi mới trong sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng gắn với nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Mở rộng dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và phát hiện, xử lý nghiêm túc những tổ chức và đảng viên có sai phạm. Trên đây là bản kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, rất mong được sự tham gia ý kiến giúp bản thân tôi kịp thời khắc phục sửa chữa những mặt còn hạn chế, yếu kém, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM Phạm Xuân Thuỷ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.