Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận

doc
Số trang Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận 4 Cỡ tệp Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận 67 KB Lượt tải Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận 0 Lượt đọc Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận 32
Đánh giá Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ HUYỆN VĨNH THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vĩnh thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2015 CHI BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH THUẬN * BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Năm 2015 Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 10/10/1979 Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ chính quyền, đoàn thề: Không Đơn vị công tác: Trường THPT Vĩnh Thuận. Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THPT Vĩnh Thuận. Căn cứ vào Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW, ngày 25/09/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 27/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2015 và Kế hoạch số 05-KH/HU, ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận về chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2015, bản thân tự nhận thấy những ưu, khuyết điểm như sau: I. Về ưu điểm: a. Về tư tưởng chính trị. - Luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước. - Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống. - Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm. 1 - Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định của địa phương nơi cư trú. - Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. - Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. c. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: *Về công tác chuyên môn: + Được phân công giảng dạy môn Toán các lớp: 11/1, 11/2, 11/7 và chủ nhiệm lớp 11/7. Các lớp giảng dạy đều đạt kết quả khả quan trong các kỳ thi kiểm tra. + Hồ sơ chuyên môn đầy đủ, báo cáo kịp thời. + Tham gia đầy đủ công tác dự giờ thăm lớp, tổ chức thảo luận nội dung trọng tâm của chương trình giảng dạy và ra cấu trúc đề kiểm tra của từng chương, học kì. + Được tổ chuyên môn dự giờ xếp loại giỏi. *Về công tác chủ nhiệm: + Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp năm học 2014- 2015. + Có nhiều nổ lực trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016, xây dựng được tập thể biết tổ chức tự quản và có cố gắng học tập. - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định. -Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. -Hoàn thành tốt mọi công việc mà sở giáo dục và trường đề ra. d. Về ý thức tổ chức kỷ luật - Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức. - Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; - Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng. - Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương. 2 - Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. - Việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế đã được tập thể góp ý trong các cuộc kiểm điểm lần trước: Khắc phục được sự nóng nảy, nôn nóng trong giáo dục học sinh; tích cực hơn trong các hoạt động của tổ chuyên môn, mạnh dạn hơn trong thảo luận tổ chuyên môn. 2. Khuyết điểm, hạn chế: - Trong giải quyết một số tình huống sư phạm đôi lúc hiệu quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước. - Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất. - Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. - Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. 3. Phương hướng và biện pháp khắc phục: - Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. - Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc phải linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. - Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, dành nhiều thời gian hơn trong nghiên cứu giải quyết các tình huống sư phạm. - Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật. - Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình hoạt động của lớp, của trường để tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các công việc kịp thời. - Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. 4. Tự nhận mức phân loại chất lượng : Hoàn thành tốt nhiệm vụ. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Nguyễn Văn A 3 ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN -Nhận xét, đánh giá của Chi ủy, chi bộ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… -Chi bộ phân loại chất lượng: ………………………………………………………… -Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………… ……………………ngày ….tháng….năm….. TM CHI ỦY (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.