Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015

doc
Số trang Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 4 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 34 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 0 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 13
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐẢNG BỘ…………… Chi bộ……………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ……., ngày..... ,tháng….., năm 20…. BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015 (Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức) Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:……………… Chức vụ Đảng:……………………………………………………………… Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… Chi bộ:………………………………………………………………………… I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 4. Về tổ chức kỷ luật: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... III. Phương hướng, biện pháp khắc phục .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng (Đánh dấu X vào một ô tương ứng) 4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN - Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ): …………………………………………………………………………………. -Chi bộ phân loại chất lượng …………………………………………………………………………………... - Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng: …………………………………………………………………………………... ………, ngày……tháng…..năm….. T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.