Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc

doc
Số trang Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc 5 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc 38 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc 0 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc 2
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC CHI BỘ…………. ĐẢN G CỘNG SẢN VIỆT NAM Vĩnh Lộc, ngày ….., tháng …., năm … BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM Họ và tên: …………………………………..Ngày sinh:............................................. Chức vụ Đảng:.............................................................................................................. Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...................................................................................... Đơn vị công tác:............................................................................................................ Chi bộ........................................................................................................................... I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. Về tổ chức kỷ luật: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ III. Phương hướng, biện pháp khắc phục ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng 1. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. - Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. - Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. - Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 2. Phân loại chất lượng đảng viên (Theo 1 trong 4 mức sau) - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. - Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC 1) Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tập thể .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2) Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... - Chi bộ phân loại chất lượng:.................................................................................... .................................................................................................................................... - Đảng ủy Nhà trường phân loại chất lượng:........................................................... .................................................................................................................................... Ngày …, tháng…., năm…. T/M Chi ủy Ngày …, tháng…, năm 20… T/M Đảng ủy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.