Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2019

doc
Số trang Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2019 4 Cỡ tệp Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2019 61 KB Lượt tải Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2019 12 Lượt đọc Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2019 37
Đánh giá Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2019
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN THỊNH CHI BỘ TỔ 19 Mẫu 02 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân thịnh, ngày 05 tháng 12 năm 2019 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm 2019 Họ và Tên: Nguyễn Danh Phước Sinh ngày: 14 tháng 11 năm 1976 Chức vụ Đảng: Không Chức vụ chính quyền: Không Chức vụ đoàn thể: Không Đơn vị công tác: ………………………………………………………………… Chi bộ: Tổ 19, Đảng bộ phường Tân Thịnh. I. Ưu điểm, kết quả đạt được 1.Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng chính trị: * Lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; * Chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; * Luôn tuyên truyền vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: * Có lối sống lành mạnh, giảm dị, tiết kiệm, không quan liêu, không tham nhũng; thực hiện nói phải đi đôi với làm. * Thực hiện tốt việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; * Thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ những người xung quanh; biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. -Về ý thức tổ chức kỷ luật: * Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ...... * Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra. * Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời. - Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng. - Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm. - Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân. - Về tác phong, lề lối làm việc. * Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. * Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. - Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của cá nhân. * Luôn nâng cao tinh thần tự giác, tu dưỡng, rèn luyện bản thân. * Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể) * Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế cũng như hương ước của tổ đề ra. * Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. * Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nơi công tác. * Luôn phối kết hợp tốt với các ban ngành đoàn thể để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. * Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong tổ trong sạch, vững mạnh. - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm. Bản thân luôn ý thức và làm tốt những công việc mà chi bộ cũng như chính quyền giao phó. - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. * Phải làm đúng, làm tốt chức trách các công việc được giao. Luôn nêu cao tinh thần tự giác, phát huy sức mạnh của tinh thần tập thể. 3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với hàng xóm láng giềng và hàng xóm xung quanh. Nghiêm túc, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình để xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ Đảng. Thường xuyên soi mình trước những sai phạm (đang diễn ra ở nơi này, nơi khác) để tự răn, để tự rèn. Gắn bó, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; có trách nhiệm chăm lo, phục vụ nhân dân; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; tuyệt đối không kiêu ngạo, tự cao, tự đại, độc đoán, chuyên quyền; thực hiện tốt Quy định 76, gắn bó nơi cư trú. Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự phân công của tổ chức. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết chống mọi biểu hiện bè phái, chia rẽ nội bộ; II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên). Trong năm qua tôi thấy bản thân đã hết sức cố gắng, những ưu điểm đã đạt được song vẫn còn nhược điểm trong cuộc sống cũng như trong công tác đó là. Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang. Trong việc tham mưu đề xuất cho chi bộ chưa được nhiều. 2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. * Do công việc thường xuyên đi làm xa nên không có nhiều thời gian để tham gia đầy đủ các phong trào cũng như các hoạt động thường xuyên của chi bộ cũng như của tổ dân phố. III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (nếu có) Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân. * Cần sắp xếp thời gian khoa học hơn để tham gia được nhiều hơn nữa các hoạt động cũng như phong trào của chi bộ và tổ dân phố đề ra. IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có) Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có) ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm * Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng. * Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn các công việc được giao. * Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên. *Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn. * Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.