Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

doc
Số trang Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 3 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 32 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 0 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 6
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm đảng viên
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Đảng bộ cơ quan ……………… sản việt nam Đảng cộng Chi bộ ……………….. …………., ngày ….. tháng ……. năm 200…. Bản tự kiểm điểm Đánh giá chất lượng đảng viên năm 200….. Tên tôi là : ……………………………… Chức vụ : …………………………………. Sinh hoạt ở Chi bộ : ……………………………………………………………. I. Đảng viên tự kiểm điểm: 1. Về tư tưởng chính trị : - Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. - Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. - Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, không và luôn chống lãng phí. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. - Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng - Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiên nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới. 3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao : - ……………………………………………………………………………………….. - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của phòng. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vi tính. - ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. Về tổ chức kỷ luật : - Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức – Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 5. Tự phân loại : Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ ……. Người làm kiểm điểm II. ý kiến nhận xét và kết quả bỏ phiếu của chi bộ: 1. ý kiến nhận xét : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… 2. Kết quả bỏ phiếu xếp loại đảng viên của chi bộ: ……………………………………………………………………………………………… ……… T/M chi bộ Bí thư Cấp uỷ cơ sơ quyết định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định (phân loại, biểu dương khen thưởng dảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật dảng viên vi phạm nếu có) ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… T/M Dảng uỷ ………………………..
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.