Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài

pdf
Số trang Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài 2 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài 152 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài 0 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài 5
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHÚ BÀI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ trường THCS Phú Bài Phú Bài, ngày...... tháng ...... năm ...... * BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN năm............ (Kèm theo Hướng đẫn số 22-/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương) Họ và tên : ............................................. Chức vụ Đảng : ............................................. Chức vụ chính quyền, đoàn thể : ............................................. Đơn vị công tác : Trường THCS Phú Bài Chi bộ : Trường THCS Phú Bài 1. Về tư tưởng chính trị: ............................................................................................................................................. 2.Về phẩm chất đạo đức, lối sống: ............................................................................................................................................. 3. Về thực hiện, chức trách nhiệm vụ được giao: ............................................................................................................................................. 4. Về tổ chức kỷ luật: ............................................................................................................................................. 5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh: ............................................................................................................................................. 6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân: ............................................................................................................................................. 7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới: ............................................................................................................................................. 8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức: (đánh dấu X vào một ô tương ứng) 8.1. Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. 8.2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.