matlab_toan_tap_3

pdf
Số trang matlab_toan_tap_3 10 Cỡ tệp matlab_toan_tap_3 122 KB Lượt tải matlab_toan_tap_3 0 Lượt đọc matlab_toan_tap_3 8
Đánh giá matlab_toan_tap_3
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com inmem ls MATLABrc.m MATLABroot path pathdef.m pathsep pwd rmpath dir1 startup.m tempdir tempname type test what which test 21 Danh s¸ch hµm M_file, gäi ra tõ bé nhí Gièng nh− dir MATLAB chñ khëi ®éng script M_file, thùc hiÖn tr−íc khi startup.m Tr¶ ®−êng dÉn th− môc cho ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn MATLAB HiÓn thÞ hoÆc söa ®−êng dÉn cña MATLAB (MATLABpath) Hµm M_file, n¬i mµ mmatlabpath lµ ®óng Chia ®−êng dÉn cho matlabpath Gièng nh− cd Bá ®i th− môc dir1 tõ ®−êng dÉn matlabpath script M_file thùc hiÖn khi MATLAB khëi ®éng Tªn cña th− môc t¹m thêi Tªn cña file t¹m thêi HiÖn ra M_file test.m trong cöa sæ lÖnh Tr¶ l¹i danh s¸ch tÊt c¶ M_file vµ MAT_file trong th− môc hiÖn thêi HiÓn thÞ ®−êng dÉn th− môc ®Õn test.m §−êng ®Én cña MATLAB lµ danh s¸ch cña tÊt c¶ c¸c th− môc l−u tr÷ c¸c file cña MATLAB. H¬n n÷a, nÕu b¹n t¹o mét th− môc cña M_file th× ®−êng dÉn cña nã ph¶i ®−îc thªm vµo matlabpath, nÕu kh«ng th× MATLAB kh«ng thÓ truy cËp ®Õn c¸c file cña b¹n ®−îc, trõ khi file ®ã ®Æt trong th− môc hiÖn thêi. §Ó xem MATLAB sö dông matlabpath nh− thÕ nµo, h·y xem tr−êng hîp ®−îc m« t¶ trong b¶ng sau:(Kh«ng thÊy) §−êng dÉn cña MATLAB Khi b¹n gâ >> cow, MATLAB sÏ lµm nh− sau: (1) KiÓm tra nÕu cow lµ mét biÕn trong kh«ng gian lµm viÖc cña MATLAB, nÕu kh«ng th×... (2) Nã kiÓm tra nÕu cow lµ mét hµm ®−îc x©y dùng, nÕu kh«ng th×... (3) Nã kiÓm tra nÕu mét tªn M_file cow.m tån t¹i trong th− môc hiÖn thêi, nÕu kh«ng th×... (4) Nã kiÓm tra nÕu cow.m tån t¹i bÊt cø n¬i nµo trªn ®−êng dÉn cña MATLAB b»ng c¸ch t×m kiÕm ®−êng dÉn. Khi nµo sù phï hîp ®−îc t×m thÊy th× MATLAB chÊp nhËn nã. VÝ dô nh− cow tån t¹i nh− mét biÕn trong kh«ng gi¹n lµm viÖc cña MATLAB, th× MATLAB kh«ng dïng hµm hoÆc biÕn cã tªn lµ cow. V× vËy b¹n tr¸nh kh«ng nªn t¹o biÕn cã tªn trïng víi tªn hµm nh−: >> sqrt = 1.2; >> sqrt(2); Nh÷ng lÖnh trªn sÏ t¹o ra lçi, bëi v× sqrt ë ®©y kh«ng ph¶i lµ hµm tÝnh c¨n bËc hai, nã lµ biÕn cã gi¸ trÞ lµ 1.2. Thñ tôc ®−êng dÉn cßn ®−îc dïng khi lÖnh load ®−îc dïng. §Çu tiªn MATLAB t×m kiÕm trong th− môc hiÖn t¹i, sau ®ã nã t×m theo ®−êng dÉn cña MATLAB ®Õn file d÷ liÖu. Thùc tÕ thñ tôc t×m kiÕm cña MATLAB phøc t¹p h¬n lµ tr×nh bµy ë trªn rÊt nhiÒu v× MATLAB dïng rÊt nhiÒu file cã phÇn më réng lµ ‘.m’ . Hµm M_file cã thÓ chøa nhiÒu h¬n mét biÕn, th− môc trong matlabpath cã thÓ cã th− môc con gäi lµ private, vµ MATLAB cung cÊp ch−¬ng tr×nh h−íng ®èi t−îng víi c¸c to¸n tö ®Þnh nghÜa l¹i M_file ë trong th− môc con, b¾t ®Çu b»ng kÝ tù @. NÕu tÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy ®−îc céng thªm vµo b¶ng trªn th× nã sÏ ®Çy ®ñ h¬n, nh−ng sÏ rÊt khã hiÓu. NÕu b¹n muèn nghiªn cøu thªm vÒ phÇn nµy th× xem c¸c tµi liÖu cung cÊp trong ®Üa CD. NÕu b¹n cã M_file hoÆc MAT_file chøa trong th− môc kh«ng ph¶i ë trong ®−êng ®Én cña MATLAB vµ kh«ng ë trong th− môc hiÖn t¹i, MATLAB kh«ng thÓ t×m thÊy chóng. Cã hai gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy lµ: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 22 (1)_T¹o th− môc thiÕt kÕ thµnh th− môc hiÖn t¹i, dïng lÖnh cd hoÆc pwd tõ trong b¶ng tr−íc. (2)_Céng thªm th− môc thiÕt kÕ trong ®−êng dÉn cña MATLAB . Cuèi cïng nã rÊt dÔ dµng khi ta sö dông ph−¬ng ph¸p duyÖt qua c¸c ®−êng dÉn (path browser) hoÆc c¸c lÖnh trong cöa sæ lÖnh path vµ addpath. §Ó dïng path browser, ta chän set path tõ b¶ng chän file hoÆc nhÊn chuét trªn nót path browser trªn thanh c«ng cô cña cöa sæ lÖnh. Lµm nh− vËy ta sÏ ®−îc mµn h×nh gièng nh− h×nh 5.1: Gièng nh− thiÕt kÕ c¸c GUI, nã liªn quan trùc tiÕp khi ta sö dông. §−êng dÉn matlabpath ®−îc hiÓn thÞ ë bªn tr¸i, th− môc con n»m trong ®−êng dÉn ®−îc chän n»m ë bªn tr¸i, cßn c¸c nót thay ®æi ®−êng dÉn nh− thªm ®−êng dÉn míi (add to path), lo¹i bá ®êng dÉn (remove from path) ë phÝa trªn. §Ó ghi l¹i sù thay ®æi ta chän save path tõ b¶ng chän file cña cöa sæ path browser tr−íc khi ®ãng GUI. H×nh 5.1 path browser trong MATLAB 5.2 Cöa sæ path browser trong MATLAB 5.0 kh«ng kh¸c l¾m so víi MATLAB 5.2, chñ yÕu lµ c¸c nót thay ®æi ®−êng dÉn trong MATLAB 5.2 th× nã ®Æt ë trªn ®Ønh cßn ë MATLAB 5.0 nã ®−îc ®Æt ë bªn ph¶i. §Ó ghi l¹i sù thay ®æi ®−êng dÉn trong MATLAB 5.0 tríc khi ®ãng GUI ta nhÊn nót save settings. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 23 H×nh 5.2 path browser trong MATLAB to Student 5.1 MATLAB khi khëi ®éng Khi khëi ®éng MATLAB, nã t¹o ra hai script M_file lµ matlabrc.m vµ startup.m, trong ®ã atlabrc.m ®i cïng MATLAB, vµ nh×n chung lµ kh«ng ®−îc söa nã. C¸c lÖnh trong M_file t¹o mét cÊu h×nh mÆc ®Þnh vÒ kÝch cì cña cöa sæ vµ vÞ trÝ cña nã, còng nh− c¸c ®Æc ®iÓm mÆc ®Þnh kh¸c trong Windows95, WindowNT. §−êng dÉn mÆc ®Þnh ®−îc t¹o b»ng c¸ch gäi script file pathdef.m tõ matlabrc.m. Trong c¸c phÇn, c¸c lÖnh trong matlabrc.m kiÓm tra sù tån t¹i cña script M_file startup.m trong ®−êng dÉn cña MATLAB nÕu nã tån t¹i, c¸c lÖnh trong nã ®−îc thùc hiÖn. Sù lùa chän M_file startup.m chøa c¸c lÖnh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng ®èi víi MATLAB. VÝ dô nã rÊt th«ng th−êng nÕu ta thªm mét hoÆc h¬n c¸c lÖnh path hoÆc addpath trong startup.m ®Ó chÌn thªm c¸c th− môc vµo trong ®−êng dÉn cña MATLAB. Gièng nh− vËy, mÆc ®Þnh hiÓn thÞ khu«n d¹ng sè cã thÓ thay ®æi ®−îc nh− format compact. NÕu b¹n cã mµn h×nh c©n b»ng x¸m, lÖnh graymon sÏ cã Ých khi t¹o mÆc ®Þnh ®å ho¹ cho chÕ ®é nµy. H¬n n÷a, nÕu b¹n vÏ ®å thÞ cã c¸c kiÓu mÆc ®Þnh riªng th× mét sù gäi tíi colordef cã thÓ xuÊt hiÖn trong startup.m. Khi startup.m lµ mét file chuÈn trong script M_file, th× kh«ng mét lÖnh nµo cã thÓ thay thÕ ®−îc trong nã. Tuy nhiªn ta cã thÓ thay thÕ lÖnh quit trong startup.m. ----------------oOo----------------- 24 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ch−¬ng 6 c¸c phÐp to¸n víi M¶Ng TÊt c¶ mäi sù tÝnh to¸n ®Òu duy tr× mét ®iÓm lµ cã sö dông ®Õn c¸c sè ®¬n, gäi lµ scalars. PhÐp to¸n cã liªn quan ®Õn scalars lµ c¸c phÐp to¸n c¬ b¶n, nh−ng mét lóc nµo ®ã, phÐp to¸n ph¶i lÆp l¹i nhiÒu lÇn khi tÝnh trªn nhiÒu sè. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, MATLAB ®Þnh nghÜa thao t¸c trªn m¶ng d÷ liÖu. 6.1 M¶ng ®¬n Gi¶ sö ta xÐt hµm y=sin(x) trong mét nöa chu kú ( π ≥ x ≥ 0 ) trong kho¶ng nµy sè ®iÓm gi¸ trÞ cña x lµ v« tËn, nh−ng ta chØ xÐt nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau mét kho¶ng gi¸ trÞ lµ 0.1π nh− vËy sè c¸c gi¸ trÞ cña x lµ ®Õm ®−îc. Tõ ®ã ta cã m¶ng c¸c gi¸ trÞ cña x lµ x= 0, 0.1π, 0.2π,..., π NÕu ta dïng m¸y tÝnh kü thuËt ®Ó tÝnh th× ta ®−îc t−¬ng øng c¸c gi¸ trÞ cña y, tõ ®ã ta cã m¶ng cña y x y 0 0 0.1π 0.31 0.2π 0.59 0.3π 0.81 0.4π 0.95 0.5π 1.0 0.6π 0.95 0.7π 0.81 0.8π 0.59 0.9π 0.31 π 0 trong m¶ng x chøa c¸c phÇn tö x1, x2, ..., x11 trong m¶ng y chøa c¸c phÇn tö y1, y2, ..., y11 Trong MATLAB ®Ó to¹ nh÷ng m¶ng nµy rÊt ®¬n gi¶n; vÝ dô ®Ó t¹o hai m¶ng trªn ta ®¸nh c¸c lÖnh sau vµo dÊu nh¾c cña MATLAB: >> x=[0 .1*pi .2*pi .3*pi .4*pi .5*pi .6*pi .7*pi .8*pi .9*pi pi] x= Columns 1 through 7 0 0.3142 0.6283 0.9425 1.2566 1.5708 1.8850 Columns 8 through 11 2.1991 2.5133 2.8274 3.1416 >> y = sin(x) y= Columns 1 through 7 0 0.3090 0.5878 0.8090 0.9511 1.0000 0.9511 Columns 8 through 11 0.8090 0.5878 0.3090 0.0000 KÕt qu¶ trªn ta ®−îc m¶ng cña y gåm c¸c phÇn tö t−¬ng øng lµ sine cña c¸c phÇn tö cña x, ë ®©y MATLAB ngÇm hiÓu lµ ta tÝnh sine cña tõng phÇn tö cña x. §Ó t¹o m¶ng, ta ®Æt c¸c phÇn tö cña m¶ng vµo gi÷a hai dÊu ngoÆc vu«ng "[...]"; gi÷a hai phÇn tö cña m¶ng cã thÓ lµ dÊu c¸ch hoÆc dÊu phÈy "," 6.2 §Þa chØ cña m¶ng ë trªn m¶ng x cã 1 hµng, 11 cét hay cã thÓ gäi lµ vector hµng, m¶ng cã ®é dµi 11 +) §Ó truy nhËp ®Õn c¸c phÇn tö cña m¶ng ta dïng c¸c chØ sè thø tù cña phÇn tö ®ã trong m¶ng vÝ dô x(1) lµ phÇn tö thø nhÊt cña m¶ng, x(2) lµ phÇn tö thø hai cña m¶ng... >> x(2) ans= % phÇn tö thø nhÊt cña m¶ng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 25 0.3142 >> y(5) % phÇn tö thø 5 cña m¶ng ans= 0.9511 +) §Ó truy nhËp ®Õn nhiÒu phÇn tö cña m¶ng, vÝ dô ta truy nhËp tõ phÇn tö thø nhÊt ®Õn phÇn tö thø n¨m cña m¶ng x: >> x(1:5) ans= 0 0.3142 0.6283 0.9425 1.2566 Truy nhËp tõ phÇn tö thø 7 ®Õn phÇn tö cuèi cña m¶ng y: >> y(7:end) ans= 0.9511 0.8090 0.5878 0.3090 0.0000 Truy nhËp tõ phÇn tö thø ba ®Õn phÇn tö thø nhÊt cña m¶ng y: >> y(3:-1:1) ans= 0.5878 0.3090 0 ë vÝ dô trªn 3 lµ phÇn tö thø 3, 1 lµ chØ phÇn tö ®Çu tiªn, cßn -1 lµ gi¸ trÞ céng (vÞ trÝ phÇn tö sau b»ng vÞ trÝ phÇn tö tr−íc céng víi -1) Truy nhËp ®Õn c¸c phÇn tö trong kho¶ng tõ phÇn tö thø 2, ®Õn phÇn tö thø 7, vÞ trÝ cña phÇn tö sau b»ng vÞ trÝ cña phÇn tö tr−íc céng víi 2, cña m¶ng x: >> x(2:2:7) ans= 0.3142 0.9425 1.5708 T¹o m¶ng gåm c¸c phÇn tö thø 1, 2, 8, 9 cña m¶ng y: >> y([8 2 9 1]) ans= 0.8090 0.3090 0.5878 0 NÕu ta truy nhËp vµo c¸c phÇn tö cña m¶ng mµ thø tù c¸c phÇn tö t¨ng ®Òu víi 1, ta cã thÓ ®¸nh lÖnh: >> x(1:3) ans= 0 0.3142 0.6283 6.3 CÊu tróc cña m¶ng Víi m¶ng cã sè l−îng phÇn tö Ýt th× ta cã thÓ nhËp vµo trùc tiÕp, nh−ng víi m¶ng cã sè l−îng lín c¸c phÇn tö th× ta dïng mét trong hai c¸ch sau: +) T¹o mét m¶ng b¾t ®Çu lµ phÇn tö 0, sau b»ng phÇn tö tr−íc céng víi 0.1, phÇn tö cuèi lµ 1, tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña m¶ng ®−îc nh©n víi π: >> x= (0:0.1:1)*pi 26 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com x= 0 Columns 1 through 7 0.3142 0.6283 Columns 8 through 11 2.1991 2.5133 0.9425 2.8274 1.2566 1.5708 1.8850 3.1416 +) T¹o m¶ng gåm c¸c phÇn tö cña x b»ng hµm linspace. Có ph¸p cña hµm nµy nh− sau: linspace(gi¸ trÞ phÇn tö ®Çu, gi¸ trÞ phÇn tö cuèi, sè c¸c phÇn tö) vÝ dô >> x = linspace(0,pi,11) x= Columns 1 through 7 0 0.3142 0.6283 Columns 8 through 11 2.1991 2.5133 0.9425 2.8274 1.2566 1.5708 1.8850 3.1416 C¸ch thø nhÊt gióp ta t¹o m¶ng mµ chØ cÇn vµo kho¶ng c¸ch gi¸ trÞ gi÷a c¸c phÇn tö (kh«ng cÇn biÕt sè phÇn tö), cßn c¸ch thø hai ta chØ cÇn vµo sè phÇn tö cña m¶ng (kh«ng cÇn biÕt kho¶ng c¸ch gi¸ trÞ gi÷a c¸c phÇn tö). Ngoµi c¸c m¶ng trªn, MATLAB cßn cung cÊp m¶ng kh«ng gian theo logarithm b»ng hµm logspace. Có ph¸p cña hµm logspace nh− sau: logspace(sè mò ®Çu, sè mò cuèi, sè phÇn tö) vÝ dô: >> logspace(0,2,11) ans= Columns 1 through 7 1.0000 1.5849 2.5119 3.9811 6.3096 10.0000 Columns 8 though 11 25.1189 39.8107 63.0957 100.0000 15.8489 T¹o m¶ng, gi¸ trÞ b¾t ®Çu t¹i 100, gi¸ trÞ cuèi lµ 100, chøa 11 gi¸ trÞ C¸c m¶ng trªn lµ c¸c m¶ng mµ c¸c phÇn tö cña nã ®−îc t¹o lªn theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh. Nh−ng ®«i khi m¶ng ®−îc yªu cÇu, nã kh«ng thuËn tiÖn t¹o c¸c phÇn tö b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p trªn, kh«ng cã mét mÉu chuÈn nµo ®Ó t¹o c¸c m¶ng nµy. Tuy nhiªn ta cã thÓ t¹o m¶ng b»ng c¸ch vµo nhiÒu phÇn tö cïng mét lóc VÝ dô >> a = 1:5,b = 1:2:9 a= 1 2 3 4 5 b= 1 3 5 7 9 >> c = [a b] 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 ë vÝ dô trªn ta ®· t¹o hai m¶ng thµnh phÇn lµ a vµ b sau ®ã t¹o m¶ng c b»ng c¸ch ghÐp hai m¶ng a vµ b. Ta còng cã thÓ t¹o m¶ng nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com >> d=[a(1:2:5) 1 d= 1 3 5 0 27 1] 1 0 1 a lµ m¶ng gåm c¸c phÇn tö [1 3 5], m¶ng d lµ m¶ng gåm c¸c phÇn tö cña a vµ ghÐp thªm c¸c phÇn tö [1 0 1] Tãm l¹i ta cã b¶ng cÊu tróc c¸c m¶ng c¬ b¶n: x=[ 2 2*pi sqrt(2) 2-3j ] x= first : last x= first : increment : last x= linspace(fist, last, n) x= logspace(first, last, n) T¹o vector hµng x chøa c¸c phÇn tö ®Æc biÖt. T¹o vector hµng x b¾t ®Çu t¹i first, phÇn tö sau b»ng phÇn tö tr−íc céng víi 1, kÕt thóc lµ phÇn tö cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc nhá h¬n last . T¹o vector hµng x b¾t ®Çu t¹i fist, gi¸ trÞ céng lµ increment, kÕt thóc lµ phÇn tö cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc nhá h¬n last. T¹o vector hµng x b¾t ®Çu t¹i first, kÕt thóc lµ last, cã n phÇn tö. T¹o vector hµng kh«ng gian logarithm x b¾t ®Çu t¹i 10first, kÕt thóc t¹i 10last, cã n phÇn tö. 6.4 Vector hµng vµ vector cét Trong c¸c vÝ dô tr−íc, m¶ng chøa mét hµng vµ nhiÒu cét, ng−êi ta th−êng gäi lµ vector hµng. Ngoµi ra ta cßn cã m¶ng lµ vector cét, tøc lµ m¶ng cã mét cét vµ nhiÒu hµng, trong tr−êng hîp nµy tÊt c¶ mäi thao t¸c vµ tÝnh to¸n ®èi víi m¶ng nh− ë trªn lµ kh«ng thay ®æi. Tõ c¸c hµm t¹o m¶ng minh ho¹ ë phÇn tr−íc (tÊt c¶ ®Òu t¹o vector hµng), cã nhiÒu c¸ch ®Ó t¹o vector cét. Mét c¸ch trùc tiÕp ®Ó t¹o vector cét lµ vµo tõng phÇn tö cña m¶ng nh− vÝ dô sau: >> c = [1;2;3;4;5] c= 1 2 3 4 5 Kh¸c víi tr−íc lµ ta dïng dÊu c¸ch hay dÊu phÈy ®Ó ph©n c¸ch gi÷a hai cét cña vector hµng. Cßn ë vÝ dô nµy ta dïng dÊu chÊm phÈy ®Ó ph©n c¸ch gi÷a hai hµng cña vector cét. Mét c¸ch kh¸c ®Ó t¹o c¸c vector cét lµ dïng c¸c hµm linspace, logspace, hay tõ c¸c vector hµng, sau ®ã dïng ph−¬ng ph¸p chuyÓn vÞ. MATLAB dïng to¸n tö chuyÓn vÞ lµ ( ' ) ®Ó chuyÓn tõ vector hµng thµnh vector cét vµ ng−îc l¹i. VÝ dô t¹o mét vector a vµ vector b lµ chuyÓn vÞ cña vector a, vector c lµ chuyÓn vÞ cña vector b: >> a= 1:5 a= 1 2 >> b= a' b= 1 2 3 3 4 5 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 4 5 >> c= b' c= 1 2 3 4 28 5 Ngoµi ra MATLAB cßn sö dông to¸n tö chuyÓn víi dÊu chÊm ®»ng tr−íc ( .' ) ( to¸n tö chuyÓn vÞ chÊm). To¸n tö nµy chØ kh¸c víi to¸n tö chuyÓn vÞ ( ' ) khi c¸c phÇn tö cña m¶ng lµ sè phøc, tøc lµ tõ mét vector nguån víi c¸c phÇn tö lµ sè phøc, to¸n tö ( ' ) t¹o ra vector phøc liªn hîp chuyÓn vÞ, cßn to¸n tö ( .' ) chØ t¹o ra vector chuyÓn vÞ. VÝ dô sau ®©y sÏ lµm râ ®iÒu trªn: >> c = a.' % T¹o vector c tõ vector a ë trªn b»ng to¸n tö chuyÓn vÞ chÊm c= 1 2 3 4 5 >> d = a + i*a % T¹o vector sè phøc d tõ vector a d= Columns 1 though 4 1.0000+1.0000i 2.0000+2.0000i 3.0000+3.0000i 4.0000+4.0000i Columns 5 5.0000+5.0000i >> e = d.' % T¹o vector e tõ vector d b»ng to¸n tö chuyÓn vÞ chÊm ( .' ) e= 1.0000 + 1.0000i 2.0000 + 2.0000i 3.0000 + 3.0000i 4.0000 + 4.0000i 5.0000 + 5.0000i >> f = d' % T¹o ra vector f tõ vector d b»ng to¸n tö chuyÓn vÞ ( ' ) f= 1.0000 - 1.0000i 2.0000 - 2.0000i 3.0000 - 3.0000i 4.0000 - 4.0000i 5.0000 - 5.0000i ë trªn ta chØ xÐt ®Õn m¶ng cã mét hµng hay mét cét b©y giê ta xÐt tr−êng hîp cã nhiÒu hµng vµ nhiÒu cét, nã cßn ®−îc gäi lµ ma trËn. VÝ dô sau ®©y lµ ma trËn g cã hai hµng vµ bèn cét: >> g = [1 2 3 4;5 6 7 8] g= 1 2 3 4 5 6 7 8 Trong vÝ dô nµy ta dïng dÊu c¸ch ®Ó vµo c¸c phÇn tö trong hµng vµ dÊu chÊm phÈy ( ; ) ®Ó t¹o hai hµng; ngoµi ra ta còng cã thÓ t¹o ma trËn nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com >> g = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] g= 1 2 3 5 6 7 9 10 11 29 4 8 12 Chó ý: Khi nhËp vµo ma trËn th× gi÷a c¸c hµng sè phÇn tö ph¶i b»ng nhau nÕu kh«ng ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ b¸o lçi nh− vÝ dô sau: >> h = [1 2 3;4 5 6 7] Numbers of elements in each row must be the same +) PhÐp to¸n gi÷a m¶ng víi sè ®¬n. Trong vÝ dô tr−íc chóng ta ®· t¹o m¶ng x b»ng c¸ch nh©n c¸c phÇn tö cña mét m¶ng víi . C¸c phÐp to¸n ®¬n gi¶n kh¸c gi÷a m¶ng víi sè ®¬n lµ phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n, vµ phÐp chia cña m¶ng cho sè ®ã b»ng c¸ch thùc hiÖn phÐp to¸n ®èi víi tõng phÇn tö cña m¶ng. VÝ dô: >> g = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]; >> -2 % Trõ c¸c phÇn tö cña m¶ng g ®i 2 ans= -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 2*g - 1 % Nh©n tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña m¶ng g víi 2 sau ®ã trõ ®i 1 ans= 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 +) PhÐp to¸n gi÷a m¶ng víi m¶ng ThuËt to¸n thùc hiÖn phÐp to¸n gi÷a c¸c m¶ng kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n nh− trªn mµ nã cßn bÞ rµng buéc bëi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh− ®èi víi hai m¶ng kÝch cì nh− nhau th× ta cã c¸c phÐp to¸n sau: phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n, chia t¬ng øng gi÷a c¸c phÇn tö cña cña hai m¶ng. VÝ dô : >> g % Gäi l¹i m¶ng g g= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> h = [1 1 1 1; 2 2 2 2; 3 3 3 3] % T¹o mét m¶ng míi h. h= 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 >> h + g % Céng hai ma trËn g vµ h ( céng t¬ng øng tõng phÇn tö cña h víi g) ans= 2 3 4 5 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 30 7 8 9 10 12 13 14 15 >> ans - h % LÊy kÕt qu¶ tríc trõ ®i m¶ng h, ta ®îc l¹i m¶ng g. ans= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> 2*g - h % Nh©n ma trËn g víi 2 sau ®ã lÊy kÕt qu¶ trõ ®i ma trËn h. ans= 1 3 5 7 8 10 12 14 15 17 19 21 >> g.*h % Nh©n t−¬ng øng c¸c phÇn tö cña m¶ng g víi c¸c phÇn tö cña m¶ng h ans= 1 2 3 4 10 12 14 16 27 30 33 36 ë vÝ dô trªn ta ®· dïng to¸n tö chÊm_nh©n ( .* ), ngoµi ra MATLAB cßn dïng to¸n tö chÊm_chia ( ./ hoÆc .\ ) ®Ó chia t−¬ng øng c¸c phÇn tö cña hai m¶ng nh− vÝ dô d−íi ®©y: >> g./h % Chia ph¶i t−¬ng øng c¸c phÇn tö cña m¶ng g víi c¸c phÇn tö cña m¶ng h ans= 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.5000 3.0000 3.5000 4.0000 3.0000 3.3333 3.6667 4.0000 >> h.\g % Chia tr¸i t−¬ng øng c¸c phÇn tö cña m¶ng g víi c¸c phÇn tö cña m¶ng h ans= 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.5000 3.0000 3.5000 4.0000 3.0000 3.3333 3.6667 4.0000 Chó ý ta chØ cã thÓ dïng phÐp nh©n_chÊm hay phÐp chia_chÊm ®èi víi c¸c m¶ng g vµ h mµ kh«ng thÓ dïng phÐp nh©n ( * ) hay phÐp chia ( / hoÆc \ ) v× ®èi víi c¸c phÐp to¸n nµy yªu cÇu sè cét vµ sè hµng cña hai ma trËn ph¶i t−¬ng thÝch. vÝ dô: >> g*h ??? Error using ==> * Inner matrix dimensions must agree. >> g/h Warning: Rank deficient, rank = 1 tol = 503291e-15. ans= 0 0 0.8333 0 0 2.1667 0 0 3.5000 >> h/g Warning: Rank dificient, rank = 2 tol = 1.8757e-14. ans= - 0.1250 0 0.1250
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.