Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim Thăng Long

pdf
Số trang Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim Thăng Long 54 Cỡ tệp Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim Thăng Long 397 KB Lượt tải Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim Thăng Long 1 Lượt đọc Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim Thăng Long 17
Đánh giá Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim Thăng Long
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 54 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt n−íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. Cho ®Õn nay, chóng ta ®· thu ®−îc nh÷ng thµnh .CO M tùu ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp sau mét thêi gian ngì ngµng tr−íc c¬ chÕ thÞ tr−êng nay ®· phôc håi v−¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n−íc, c¸c doanh nghiÖp hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt, lÊy thu bï chi vµ kinh doanh ph¶i cã l·i. Tr−íc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng v−¬n lªn hoµn thiÖn mäi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: Gi¶m gi¸ OK thµnh, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô... ®Ó tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c môc tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ trong qu¶n lý kinh tÕ. Bëi nã cã BO t¸c dông rÊt lín khi ta sö dông lµm c«ng cô qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng c«ng cô mµ doanh nghiÖp sö dông ®ã lµ c«ng cô tiÒn l−¬ng. TiÒn l−¬ng lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ lîi h¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Nhµ n−íc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng cho LO phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ph¸t huy tèt nhÊt ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l−¬ng. Qua thêi gian dµi ®−îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr−êng cïng víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long. VËn dông lý thuyÕt ®· ®−îc KI häc víi kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty t«i ®· chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng, tr¶ th−ëng t¹i C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng Ch−¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tr¶ l−¬ng, tr¶ th−ëng ë C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long. §ç Duy Träng 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l−¬ng tr¶ th−ëng ë C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o NguyÔn §øc Kiªn, L·nh ®¹o gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. .CO M C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸n bé Phßng Tæ chøc lao ®éng ®· nhiÖt t×nh h−íng dÉn, KI LO BO OK Hµ Néi, th¸ng 4/2003 §ç Duy Träng 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng I c¬ së lý luËn vÒ tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ vai trß cña tiÒn l−¬ng .CO M 1.1 Kh¸i niÖm, b¶n chÊt tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng vµ tiÒn c«ng lµ mét thµnh phÇn cña thï lao lao ®éng. §ã lµ phÇn thï lao cè ®Þnh (thï lao c¬ b¶n) mµ ng−êi lao ®éng nhËn ®−îc mét c¸ch th−êng kú th«ng qua quan hÖ thuª m−ín gi÷a hä víi tæ chøc. Trong ®ã, tiÒn l−¬ng lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng khi hä thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cè ®Þnh vµ th−êng xuyªn theo mét ®¬n vÞ thêi gian, OK cã thÓ lµ l−¬ng tuÇn hay l−¬ng th¸ng. Cßn tiÒn c«ng lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng khi hä thùc hiÖn c«ng viÖc tuú thuéc vµo sè l−îng thêi gian lµm viÖc thùc tÕ hoÆc sè l−îng s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra hoÆc khèi l−îng c«ng viÖc thùc tÕ ®· thùc hiÖn . BO HiÓu mét c¸ch chung nhÊt, tiÒn l−¬ng lµ kho¶n tiÒn mµ ng−êi lao ®éng nhËn ®−îc sau khi kÕt thóc mét qu¸ tr×nh lao ®éng, hoÆc lµ hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh theo hîp ®ång lao ®éng . Theo c¸ch hiÓu nµy th× tiÒn l−¬ng vµ tiÒn c«ng gièng nhau. LO Tuy vËy, qua c¸c thêi kú kh¸c nhau th× tiÒn l−¬ng còng ®−îc hiÓu theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Tr−íc ®©y trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tiÒn l−¬ng lµ mét phÇn cña thu nhËp quèc d©n, ®−îc Nhµ n−íc ph©n phèi mét c¸ch cã kÕ ho¹ch cho ng−êi lao ®éng theo sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng. KI Hay tiÒn l−¬ng chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt ph¸t triÓn c©n ®èi, cã kÕ ho¹ch vµ chÞu sù chi phèi trùc tiÕp cña Nhµ n−íc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng b¶n chÊt cña tiÒn l−¬ng ®· thay ®æi. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng b¶n chÊt cña tiÒn l−¬ng ®· thay ®æi. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng thõa nhËn sù tån t¹i kh¸ch quan cña thÞ tr−êng søc lao ®éng, nÒn tiÒn l−¬ng kh«ng chØ thuéc ph¹m trï ph©n phèi mµ cßn lµ ph¹m trï trao ®æi, ph¹m trï gi¸ trÞ. TiÒn l−¬ng lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ søc lao ®éng, ®−îc h×nh thµnh qua tho¶ thuËn gi÷a ng−êi sö dông lao ®éng vµ §ç Duy Träng 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ng−êi lao ®éng phï hîp víi quan hÖ cung cÇu lao ®éng trªn thÞ tr−êng. Nh− vËy, tõ chç coi tiÒn l−¬ng chØ lµ yÕu tè cña ph©n phèi, th× nay ®· coi tiÒn l−¬ng lµ yÕu tè cña s¶n xuÊt. Tøc lµ chi phÝ tiÒn l−¬ng kh«ng chØ ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, mµ cßn lµ ®Çu t− cho ng−êi lao ®éng. .CO M Tãm l¹i tiÒn l−¬ng mang b¶n chÊt kinh tÕ - x· héi. Nã biÓu hiÖn quan hÖ x· héi gi÷a nh÷ng ng−êi tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ biÓu hiÖn mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a c¸c bªn. 1.2 Vai trß cña tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng cã vai trß quan träng ®èi víi c¶ ng−êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp. TiÒn l−¬ng cã t¸c dông bï ®¾p l¹i søc lao ®éng cho ng−êi lao ®éng. §ång thêi tiÒn l−¬ng còng cã t¸c dông to lín trong ®éng viªn khuyÕn khÝch OK ng−êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc. Ng−êi lao ®éng chØ cã thÓ yªn t©m dån hÕt søc m×nh cho c«ng viÖc nÕu c«ng viÖc Êy ®em l¹i cho hä mét kho¶n ®ñ ®Ó trang tr¶i cuéc sèng. Thùc tÕ hiÖn nay tiÒn l−¬ng cßn ®−îc coi nh− mét th−íc ®o chñ yÕu vÒ tr×nh ®é lµnh nghÒ vµ th©m niªn nghÒ nghiÖp. V× thÕ, ng−êi lao BO ®éng rÊt tù hµo vÒ møc l−¬ng cao, muèn ®−îc t¨ng l−¬ng mÆc dï , tiÒn l−¬ng cã thÓ chØ chiÕm mét phÇn nhá trong tæng thu nhËp cña hä. §èi víi doanh nghiÖp, tiÒn l−¬ng ®−îc coi lµ mét bé phËn cña chi phÝ LO s¶n xuÊt. V× vËy, chi cho tiÒn l−¬ng lµ chi cho ®Çu t− ph¸t triÎn. Hay tiÒn l−¬ng lµ mét ®ßn bÈy quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c tæ chøc tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp c«ng b»ng vµ hîp lý sÏ gãp phÇn duy tr×, cñng cè vµ ph¸t triÓn lùc l−îng lao ®éng cña m×nh. KI 2. C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l−¬ng C¸c doanh nghiÖp th−êng cã nh÷ng quan ®iÓm, nh÷ng môc tiªu kh¸c nhau trong hÖ thèng thï lao, nh−ng nh×n chung, môc tiªu cña hÖ thèng thï lao nh»m vµo hai vÊn ®Ò : + HÖ thèng thï lao ®Ó thu hót vµ g×n gi÷ ng−êi lao ®éng giái. + HÖ thèng thï lao t¹o ®éng l−c cho ng−êi lao ®éng §ç Duy Träng 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ó ®¹t ®−îc hai môc tiªu c¬ b¶n nµy, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng hÖ thèng thï lao hîp lý. §ã lµ sù kÕt hîp c¸c yªu cÇu ®èi víi mét hÖ thèng thï lao vµ sù tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c tr¶ l−¬ng. 2.1 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng thï lao : .CO M * TÝnh hîp ph¸p : HÖ thèng thï lao ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu luËt vÒ l−¬ng tèi thiÓu, c¸c quy ®Þnh vÒ thêi gian vµ diÒu kiÖn lao ®éng, c¸c quy ®Þnh vÒ phóc lîi x· héi nh− BHXH, èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng..... * TÝnh hÊp dÉn : thÓ hiÖn ë møc l−¬ng khëi ®iÓm . Møc l−¬ng khëi ®iÓm th−êng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n nhÊt khiÕn ng−êi lao ®éng quyÕt ®Þnh cã chÊp nhËn viÖc lµm ë doanh nghiÖp hay kh«ng. Th«ng th−êng c¸c doanh nghiÖp cµng tr¶ l−¬ng cao cµng cã kh¶ n¨ng thu hót ®−îc ng−êi lao OK ®éng giái. * T¹o ®éng lùc : ThÓ hiÖn ë c¸c møc l−¬ng sau møc l−¬ng khëi ®iÓm. C¸c møc l−¬ng nµy ph¶i cã sù ph©n biÖt t−¬ng øng víi yªu cÇu møc ®é phøc BO t¹p vµ kü n¨ng thùc hiÖn còng nh− møc ®é ®ãng gãp. * TÝnh c«ng b»ng: HÖ thèng thï lao ph¶i gióp mäi ng−êi lao ®éng c¶m thÊy sù chªnh lÖch gi÷a c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau (c«ng b»ng trong néi bé). Ngoµi ra, hÖ thèng thï lao cña doanh nghiÖp ph¶i t−¬ng quan víi thï lao cña LO c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh (c«ng b»ng so víi bªn ngoµi) * TÝnh b¶o ®¶m : HÖ thèng thï lao ph¶i gióp ng−êi lao ®éng c¶m nhËn ®−îc thï lao hµng th¸ng cña m×nh ®−îc b¶o ®¶m ë mét møc nµo ®ã vµ kh«ng KI phô thuéc vµo c¸c yÕu tè biÕn ®éng kh¸c. * TÝnh hiÖu suÊt : HÖ thèng thï lao ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp . Hay hÖ thèng thï lao ph¶i tÝnh ®Õn mét ®ång l−¬ng bá ra th× thu l¹i ®−îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 2.2 C¸c nguyªn t¾c tr¶ l−¬ng 2.2.1 Nguyªn t¾c 1: Tr¶ l−¬ng ngang nhau cho lao ®éng nh− nhau §ç Duy Träng 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m ®−îc tÝnh c«ng b»ng trong ph©n phèi tiÒn l−¬ng gi÷a nh÷ng ng−êi lao ®éng lµm viÖc nh− nhau trong doanh nghiÖp . NghÜa lµ lao ®éng cã sè l−îng vµ chÊt l−îng nh− nhau th× tiÒn l−¬ng ph¶i nh− nhau. h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n .CO M 2.2.2 Nguyªn t¾c 2 : §¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhanh T¨ng tiÒn l−¬ng vµ t¨ng NSL§ cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. T¨ng NSL§ lµ c¬ së ®Ó t¨ng tiÒn l−¬ng vµ ng−îc l¹i t¨ng tiÒn l−¬ng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch con ng−êi h¨ng say lµm viÖc ®Ó t¨ng NSL§. Trong c¸c doanh nghiÖp th−êng t¨ng tiÒn l−¬ng dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn t¨ng NSL§ l¹i lµm gi¶m chi phÝ cho tõng ®¬n vÞ s¶n OK phÈm. Mét doanh nghiÖp thùc sù kinh doanh cã hiÖu qu¶ khi chi phÝ nãi chung còng nh− chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®−îc h¹ thÊp, tøc møc gi¶m chi phÝ do t¨ng NSL§ ph¶i lín h¬n møc t¨ng chi phÝ do tiÒn l−¬ng t¨ng. Nguyªn t¾c nµy lµ cÇn thiÕt ph¶i b¶o ®¶m ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh BO cña doanh nghiÖp , n©ng cao ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng. III. C¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng , tr¶ th−ëng 1. H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian LO 1.1 Kh¸i niÖm TiÒn l−¬ng theo thêi gian lµ tiÒn l−¬ng thanh to¸n cho ng−êi c«ng nh©n c¨n cø vµo tr×nh ®é lµnh nghÒ vµ thêi gian c«ng t¸c cña hä. KI 1.2 Ph¹m vi ¸p dông H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian chñ yÕu ¸p dông ®èi vêi nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt th× h×nh thøc nµy chØ ¸p dông ë c¸c bé phËn mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· ®−îc tù ®éng ho¸, nh÷ng c«ng viÖc ch−a x©y dùng ®−îc ®Þnh møc lao ®éng, nh÷ng c«ng viÖc mµ khèi l−îng hoµn thµnh kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc hoÆc nh÷ng lo¹i c«ng viÖc cÇn thiÕt ph¶i tr¶ l−¬ng thêi gian §ç Duy Träng 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm nh− c«ng viÖc kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, c«ng viÖc söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. 1.3 H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian 1.3.1 ChÕ ®é tr¶ l−¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n .CO M Kh¸i niÖm: ChÕ ®é tr¶ l−¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n lµ chÕ ®é tr¶ l−¬ng mµ tiÒn l−¬ng cña mèi ng−êi c«ng nh©n nhËn ®−îc phô thuéc vµo bËc cao hay thÊp, thêi gian thùc tÕ lµm viÖc nhiÒu hay Ýt. Ph¹m vi ¸p dông : ChÕ ®é tr¶ l−¬ng nµy ¸p dông ë nh÷ng n¬i khã x¸c ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c, khã ®¸nh gi¸ c«ng viÖc chÝnh x¸c do ®ã h×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n th−êng ¸p dông víi nh÷ng ng−êi lµm OK c«ng t¸c qu¶n lý vµ th−êng ®−îc ¸p dông trong khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp. TiÒn l−¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc Ltt = Lcb x T BO Trong ®ã : Ltt : TiÒn l−¬ng thùc tÕ mµ ng−êi lao ®éng nhËn ®−îc Lcb : TiÒn l−¬ng cÊp bËc chÝnh theo thêi gian T : Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ: giê, ngµy LO Cã ba lo¹i l−¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n L−¬ng giê : Lµ tiÒn l−¬ng tÝnh theo møc l−¬ng cÊp bËc giê vµ sè giê lµm viÖc thùc tÕ. KI L−¬ng ngµy : TÝnh theo møc l−¬ng cÊp bËc ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ. L−¬ng th¸ng : TÝnh theo møc l−¬ng cÊp bËc th¸ng NhËn xÐt : ¦u ®iÓm : Ng−êi lao ®éng cã thÓ yªn t©m lµm viÖc v× tiÒn l−¬ng ®−îc tr¶ cè ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh §ç Duy Träng 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nghiÖp. TiÒn l−¬ng phô thuéc vµo th©m niªn c«ng t¸c. Th©m niªn cµng nhiÒu th× tiÒn l−¬ng cµng cao. Nh−îc ®iÓm : chÕ ®é tr¶ l−¬ng nµy mang tÝnh b×nh qu©n, tiÒn l−¬ng kh«ng g¾n víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc, kh«ng khuyÕn khÝch sö dông hîp lý thêi .CO M gian lµm viÖc, tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 1.3.2 ChÕ ®é tr¶ l−¬ng theo thêi gian cã th−ëng : Kh¸i niÖm: Lµ sù kÕt hîp gi÷a tr¶ l−¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n víi tiÒn th−ëng khi ®¹t ®−îc nh÷ng chØ tiªu vÒ sè l−îng hoÆc chÊt l−îng ®· quy ®Þnh. Ph¹m vi ¸p dông : ChÕ ®é tr¶ l−¬ng nµy chñ yÕu ¸p dông ®èi víi c«ng OK nh©n phô lµm c«ng viÖc phô nh− c«ng nh©n söa ch÷a, ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ... ngoµi ra, cßn ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n chÝnh lµm viÖc ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸ cao, tù ®éng ho¸ hoÆc nh÷ng c«ng viÖc tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng. BO C¸ch tÝnh l−¬ng thêi gian cã th−ëng : TLth = Ltt x Tth Trong ®ã : LO TLth : TiÒn l−¬ng cã th−ëng Ltt : TiÒn l−¬ng thùc tÕ c«ng nh©n nhËn ®−îc TTh : TiÒn th−ëng KI NhËn xÐt : ¦u ®iÓm : ChÕ ®é tr¶ l−¬ng theo thêi gian cã th−ëng cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n chÕ ®é thêi gian ®¬n gi¶n v× nã g¾n chÆt thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ng−êi ®· ®¹t ®−îc th«ng qua c¸c chØ tiªu xÐt th−ëng. H×nh thøc nµy kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh tr×nh ®é thµnh ht¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ mµ cßn khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ kÕt qu¶ cña m×nh. Do ®ã, chÕ ®é tr¶ l−¬ng nµy ngµy cµng ®−îc ¸p dông trªn quy m« réng h¬n. §ç Duy Träng 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nh− vËy, nh−îc ®iÓm chÝnh cña h×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian lµ kh«ng g¾n liÒn gi÷a chÊt l−îng vµ sè l−îng lao ®éng mµ c«ng nh©n ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nªn h×nh thøc nµy kh«ng mang l¹i cho ng−êi lao ®éng sù quan t©m ®Çy ®ñ ®èi víi thµnh qu¶ lao ®éng cña m×nh .CO M kh«ng t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng th¸i ®é sai lÖch vµ kh«ng khuyÕn khÝch hä nghiªm chØnh thùc hiÖn chÕ ®é tiÕt kiÖm thêi gian, vËt t− vµ lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. 2. H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm 2.1 Kh¸i niÖm Tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng dùa OK trùc tiÕp vµo sè l−îng vµ chÊt l−îng s¶n phÈm (dÞch vô) mµ hä ®· hoµn thµnh. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l−¬ng ®−îc ¸p dông phÇn lín trong c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp ë n−íc ta, nhÊt lµ trong c¸c doanh nghiÖp sö dông chÕ t¹o s¶n phÈm. 2.2 ý nghÜa cña tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm BO - Lµ h×nh thøc c¨n b¶n ®Ó thùc hiÖn quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng . Ai lµm nhiÒu chÊt l−îng s¶n phÈm tèt ®−îc h−ëng nhiÒu l−¬ng ai lµm Ýt chÊt l−îng s¶n phÈm xÊu th× ®−îc h−ëng Ýt l−¬ng. Nh÷ng ng−êi lµm viÖc nh− nhau th× ph¶i h−ëng l−¬ng b»ng nhau. §iÒu nµy sÏ cã t¸c dông t¨ng n¨ng suÊt lao LO ®éng cña ng−êi lao ®éng. - Tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm cã t¸c dông trùc tiÕp khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ tÝch luü kinh nghiÖm, rÌn KI luyÖn kü n¨ng, ph¸t huy s¸ng t¹o ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ n¨ng suÊt lao ®éng. - Tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm cßn cã ý nghÜa trong viÖc n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao tÝnh tù chñ vµ chñ ®éng trong lµm viÖc cña ng−êi lao ®éng. §ång thêi ®Êu tranh chèng hiÖn t−îng tiªu cùc lµm viÖc thiÕu tr¸ch nhiÖm trong c¸n bé c«ng nh©n s¶n xuÊt. §ç Duy Träng 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Cñng cè vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ thi ®ua s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa ®éng viªn thi ®ua liªn tôc vµ m¹nh mÏ ®ång thêi ¸p dông mét c¸ch ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é tiÒn l−¬ng theo s¶n phÈm sÏ kÕt hîp chÆt chÏ ®−îc hai mÆt khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt. .CO M Nh− vËy chÕ ®é tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm cã ý nghÜa kinh tÕ chÝnh trÞ quan träng. Nã ®éng viªn ng−êi lao ®éng lµm viÖc ®Ó t¨ng thªm thu nhËp va t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. 2.3 C¸c chÕ ®é tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm 2.3.1 ChÕ ®é tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n Kh¸i niÖm : Lµ chÕ ®é tiÒn l−¬ng ®−îc tr¶ theo tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm OK hoÆc chi tiÕt s¶n phÈm va theo ®¬n gi¸ nhÊt ®Þnh. Trong bÊt kú tr−êng hîp nµo c«ng nhËn hôt møc, hay v−ît møc cø mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm lµm ra ®Òu ®−îc tr¶ l−¬ng nhÊt ®Þnh gäi lµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm nh− vËy tiÒn l−¬ng sÏ t¨ng theo sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. BO Ph¹m vi ¸p dông : chÕ ®é tiÒn l−¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n ®−îc ¸p dông réng r·i ®èi víi nh÷ng ng−êi trùc tiÕp s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh lao ®éng cña hä mang tÝnh chÊt ®éc lËp t−¬ng ®èi , cã thÓ ®Þnh møc kiÓm tra , nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch riªng biÖt. LO TiÒn l−¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: L1 = §G x Q1 L1 : TiÒn l−¬ng thùc tÕ mµ c«ng nh©n nhËn ®−îc. KI DG : §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cho mét s¶n phÈm Q1 : Sè l−îng s¶n phÈm thùc tÕ hoµn thµnh TÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng : §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng lµ møc tiÒn l−¬ng tr¶ cho ng−êi lao ®éng khi hä hoµn thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Khi x¸c ®Þnh mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ng−êi ta c¨n cø vµo hai nh©n tè : ®Þnh møc lao ®éng vµ møc l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc. §ç Duy Träng 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.