Luận văn thiết kế mạch Logic

pdf
Số trang Luận văn thiết kế mạch Logic 47 Cỡ tệp Luận văn thiết kế mạch Logic 1 MB Lượt tải Luận văn thiết kế mạch Logic 1 Lượt đọc Luận văn thiết kế mạch Logic 9
Đánh giá Luận văn thiết kế mạch Logic
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 47 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

§å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu……………………………………………………………………2 Ch−¬ng 1-C¬ së lü thuyÕt – S¬ ®å khèi…………………………… 3 I.Tæng quan 3 II.Chøc n¨ng tõng khèi 6 Ch−¬ng 2 – Mét sè ph−¬ng b¸n thùc hiÖn m¹ch………… … 7 I. M¹ch quang b¸o dïng EEPROM 7 II. M¹ch quang b¸o dïng Vi §iÒu KhiÓn 10 Ch−¬ng 3 – M¹ch quang b¸o dïng PIC16F88…………………… I. Nguyªn lý lµm viÖc m¹ch quang b¸o 14 14 I.1 Gíi thiÖu vÒ b¶ng ®Ìn LED ma trËn 14 I.2 Nguyªn t¾c lµm s¸ng LED trªn b¶ng LED 8x8 17 I.3 Nguyªn t¾c quÐt b¶ng ma trËn LED 18 I.4 Ph−¬ng ph¸p t¹o hiÖu øng ch÷ ch¹y… 19 II. Nguyªn lý lµm viÖc m¹ch quang b¸o 19 III. S¬ ®å nguyªn lý 21 IV. Linh kiÖn sö dông trong m¹ch 22 V. M· nguån ch−¬ng tr×nh 22 Ch−¬ng 4 – Giíi thiÖu c¸c IC liªn quan ®Õn m¹ch…………… 28 I. Vi ®iÒu khiÓn PIC16F88 28 II. IC 74154 35 III. IC 74HC595 37 IV. IC MAX232 39 V. IC KA7805 40 Ch−¬ng 5 - KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN 41 43 §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nhÊt lµ trong lÜnh vùc §iÖn tö - Tin häc – ViÔn th«ng, viÖc ®−a th«ng tin qu¶ng c¸o ®Õn víi ng−êi tiªu dïng, ®Õn víi x· héi trë nªn dÔ dµng vµ nhanh chãng. Th«ng qua nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c nhau mµ c¸c doanh nghiÖp giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh ®Õn mäi ng−êi. Trong nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng cña Th«ng tin qu¶ng c¸o nh−: b¸o, ®µi, tivi, tê r¬i, ¸p phÝch… th× viÖc dïng B¶ng th«ng tin ®iÖn tö lµ mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ ®Ó qu¶ng c¸o. Chóng ta b¾t gÆp rÊt nhiÒu b¶ng th«ng tin nh− vËy trong thùc tÕ. Khi ®i vµo mét hiÖu s¸ch, b¹n cã thÓ biÕt ®−îc hiÖu s¸ch ®ã b¸n lo¹i s¸ch g×, gi¸ c¶ ra sao… lµ nhê vµo b¶ng ®Ìn quang b¸o rÊt b¾t m¾t tr−íc cöa hiÖu. HoÆc khi vµo s©n bay, b¹n biÕt ®−îc giê giÊc c¸c chuyÕn bay, c¸c th«ng b¸o ng¾n cña phi tr−êng,… còng lµ nhê vµo quang b¸o. Vµ khi ®i trªn ®−êng phè lóc vÒ ®ªm, b¹n sÏ b¾t gÆp cïng víi ¸nh ®Ìn mµu lµ rÊt nhiÒu c¸c b¶ng quang b¸o lín víi c¸c h×nh ¶nh sinh ®éng nh− ly bia Tiger ®ang trµo bät, hay c¸c h×nh ¶nh, logo hiÖn lªn víi ®ñ kiÓu (tõ trªn xuèng, tõ tr¸i sang,……). Qua ®ã ta thÊy r»ng, b¶ng th«ng tin ®iÖn tö ®· ®−îc øng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh−: giíi thiÖu s¶n phÈm, th«ng b¸o tin tøc, lµm biÓn hiÖu… Víi øng dông réng r·i nh− vËy, viÖc t×m hiÓu vµ thiÕt kÕ mét b¶ng th«ng tin nh− vËy ®· th«i thóc em thùc hiÖn ®Ò tµi “thiÕt kÕ m¹ch quang b¸o dïng Vi §iÒu KhiÓn” • Giíi h¹n ®Ò tµi Nh− ®· giíi thiÖu, b¶ng th«ng tin ®iªn tö cã thÓ hiÓn thÞ ®−îc c¸c h×nh ¶nh cö ®éng, chø kh«ng chØ gíi gän trong viÖc hiÓn thÞ ch÷. Tuy nhiªn, do ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn ®Ò tµi chØ giíi h¹n ë viÖc hiÓn thÞ ch÷ ch¹y, kÕt nèi m¸y tÝnh ®Ò thay ®æi th«ng tin hiÓn thÞ vµ mét sè hiÖu øng kh¸c nh− thay ®æi tèc ®é ch÷ ch¹y, hiÓn thÞ nhiÖt ®é trªn b¶ng ®Ìn v.v… Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n Ch−¬ng 1 Giíi thiÖu m¹ch quang b¸o II. Tæng quan §Ó thiÕt kÕ mét m¹ch quang b¸o th× cã nhiÒu ph−¬ng ¸n ®Ó lùa chän nh−: dïng EEPROM, dïng m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn trùc tiÕp, dïng vi xö lý, vi ®iÒu khiÓn. Khi sö dông EEPROM ®Ó l−u tr÷ th«ng tin hiÓn thÞ kÕt hîp víi c¸c IC gi¶i ®a hîp (Demultiplexer) ®Ó ®iÒu khiÓn qua tr×nh hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. −u ®iÓm cña EEPROM lµ th«ng tin kh«ng bÞ mÊt khi kh«ng cã nguån cÊp vµ khi muèn thay ®æi néi dung b¶n tin ta chØ viÖc lËp tr×nh l¹i cho EEPROM (thay ®æi phÇn mÒm). ViÖc thay ®«i nh− vËy xem ra cã vÎ ®¬n gi¶n, nh−ng ta cÇn cã m¹ch n¹p vµ phÇn mÒm ®iÒu khiÓn. ViÖc th¸o l¾p nhiÒu sÏ dÉn ®Õn háng hãc kh«ng ®¸ng cã. Khi vi xö lý ®−îc sö dông trong m¹ch th× m¹ch sÏ cã thªm nhiÒu tÝnh n¨ng h¬n nh−ng gi¸ thµnh cho mét s¶n phÈm còng v× thÕ mµ t¨ng lªn. Mét m¹ch vi xö lý cÇn cã thªm EEPROM(®Ó l−u ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn), RAM vµ c¸c IC giao tiÕp ngo¹i vi kh¸c(8255, 74373…). Mét kÝt vi xö lý snh− vËy sÏ ®em l¹i cho b¶ng th«ng tin nh÷ng tÝnh n¨ng nh−: viÖc cËp nhËt néi dung hiÓn thÞ sÏ dÔ dµng h¬n(kh«ng cÇn th¸o IC ra) b»ng c¸c nhËp ch−¬ng tr×nh míi vµo RAM, c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt vÒ mµu s¾c còng ®−îc thùc hiÖn dÔ dµng. Tuy nhiªn nh− ®· nãi ë trªn, do vÊn ®Ò gi¸ thµnh cao nªn ph−¬ng ¸n nµy kh«ng ®−îc chän. Dïng m¸y tÝnh ®Ó ®iÒu khiÓn b¶ng tin còng lµ mét ph−¬ng ¸n. Nh−ng do kÝch th−íc m¸y tÝnh lín chiÕm nhiÒu diÖn tÝch, l¹i ®¾t tiÒn nªn ta kh«ng sö dông. Ph−¬ng ¸n ®−îc lùa chän lµ dïng Vi §iÒu KhiÓn. V× sao l¹i chän Vi §iÒu KhiÓn? Thø nhÊt: Ngµy nay Vi §iÒu KhiÓn ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c øng dông h−íng ®iÒu khiÓn do kÝch th−íc gän, kh¶ n¨ng tÝch hîp cao nhiÒu tÝnh n¨ng trong mét con Vi §iÒu KhiÓn khiÕn cho m¹ch ®iÖn tö trë nªn ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu. Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n Thø hai: Gi¸ thµnh cña Vi §iÒu KhiÓn kh«ng qu¸ ®¾t nh− Vi xö lý. Trªn thÕ giíi hiÖn cã rÊt nhiÒu nhµ s¶n xuÊt Vi §iÒu KhiÓn (ATMEL, ZILOG, MicroChip, Motorola, Cypress…). Sù c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vÒ gi¸ thµnh vµ kh¶ n¨ng tÝch hîp ®em l¹i lîi Ých cho ng−êi sö dông. Thø ba: Vi §iÒu KhiÓn ®−îc coi nh− mét “small computer” hay System On Chip (SoC). Bªn trong vi ®iÒu khiÓn ®· bao gåm CPU, ROM , RAM, EEPOM, c¸c giao tiÕo ngo¹i vi, c¸c khèi sè häc vµ t−¬ng tù (ADC,DAC, op-amp, bé so s¸nh…) tuú theo tõng lo¹i. T¹i Viªt Nam, thÞ tr−êng Vi §iÒu KhiÓn kh¸ s«i ®éng. ChØ cÇn vµo mét cña hµng ®iÖn tö bÊt kú ta ®Òu cã thÓ mua ®−îc mét con Vi §iÒu KhiÓn −ng ý. VÒ c«ng cô ph¸t triÓn cho Vi §iÒu KhiÓn ta cã thÓ t×m thÊy rÊt nhiÒu trªn m¹ng Internet, trªn c¸c diÔn ®µn vÒ ®iÖn tö trong vµ ngoµi n−íc, hÇu hÕt ®Òu lµ c¸c tiÖn Ých miÔn phÝ dµnh cho ng−êi sö dông … Sau mét thêi gian nghiªn cøu vÒ Vi §iÒu KhiÓn, mµ cô thÓ lµ dßng Vi §iÒu KhiÓn 8051 vµ PIC, em quyÕt ®Þnh chän Vi §iÒu KhiÓn ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi “thiÕt kÕ m¹ch quang b¸o dïng Vi §iÒu KhiÓn ”. Vi §iÒu KhiÓn ®−îc chän lµ Vi §iÒu KhiÓn PIC dßng Mid-range cña h·ng MicroChip: PIC16F88. §©y lµ mét dßng Vi §iÒu KhiÓn m¹nh, ph¸t triÓn tõ l©u ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. T¹i ViÖt Nam, tuy xuÊt hiÖn sau dßng 89C (ATMEL), nh−ng víi nh÷ng tÝnh n¨ng næi bËt, nã dÇn ®· cã ®−îc mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong c¸c lo¹i Vi §iÒu KhiÓn. Khi PIC ®−îc sö dông trong m¹ch quang b¸o, viÖc thiÕt kÕ phÇn cøng sÏ ®¬n gi¶n ®i nhiÒu mµ hiÖu n¨ng cña m¹ch vÉn lu«n ®−îc ®¶m b¶o (sù linh ho¹t trong viÖc hiÓn thÞ, c¸c hiÖu øng, kh¶ n¨ng n©ng cÊp phÇn cøng vµ phÇn mÒm…) D−íi ®©y lµ s¬ ®å khèi cña m¹ch quang b¸o Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n S¬ ®å khèi m¹ch ®iÖn quang b¸o Dao ®éng Khèi ®iÒu khiÓn trung t©m Gi¶i m· ®Þa chØ cét Gi¶i m· hµng vµ Chèt d÷ liÖu hµng ®Öm dßng cho hµng Khèi giao tiÕp víi m¸y tÝnh (rs232) M¸y tÝnh Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN Nguån cÊp cho m¹ch §Öm dßng cho cét B¶ng ®Ìn (ma trËn LED 16x8) §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n II. Chøc n¨ng tõng khèi (giíi thiÖu chung). - Dao ®éng: t¹o xung nhÞp dao ®éng cho Vi §iÒu KhiÓn. Sö dông th¹ch anh tÇn sè 20MHz cïng víi hai tô 22pF - Gi¶i m· ®Þa chØ cét : nhËn tÝn hiÖu tõ Vi §iÒu KhiÓn, t¹o ®Þa chØ, tõ ®ã ®−a ra tÝn hiÖu cho phÐp cét LED nµo trªn b¶ng ®Ìn (ma trËn LED) ®−îc phÐp s¸ng. T¹i mçi thêi ®iÓm chØ cã mét cét LED ®−îc phÐp s¸ng. TÝn hiÖu nµy ®−îc ®−a ®Õn bé ®Öm dßng cho. IC ®−îc sö dông lµ 74HC154 – decoder/demux1 – 16. - Gi¶i m· hµng vµ chèt d÷ liÖu hµng: NhËn tÝn hiÖu tõ Vi §iÒu KhiÓn lµ tÝn hiÖu quy ®Þnh LED nµo trong cét ®−îc s¸ng, LED nµo t¾t khi mét cét ®−îc cho phÐp. TÝn hiÖu sau ®ã ®−îc ®−a qua bé ®Öm dßng cho hµng. IC ®−îc sö dông cho bé gi¶i m· hµng lµ 74HC595 – Ghi dÞch 8 bit vµo nèi tiÕp ra song song - C¸c bé ®Öm dßng cho hµng vµ cét ®−îc sö dông ®Ò ®¶m b¶o ®é s¸ng cña c¸c LED tr©n mµn h×nh lµ ®ång ®Òu khi chØ 1 LED s¸ng hay c¶ 8 LED cña mét cét ®Òu s¸ng(ë mét møc ®é nµo ®ã). Sö dông transistor vµ c¸c IC ®Öm chuyªn dông(ULN2803). - Khèi giao tiÕp víi m¸y tÝnh ®−îc dïng ®Ó kÕt nèi gi÷a Vi §iÒu KhiÓn víi m¸y tÝnh khi cÇn cËp nhËt d÷ liÖu, thay ®æi th«ng tin hiÓn thÞ. Giao tiÕp ®−îc dïng lµ th«ng qua cæng COM cña m¸y tÝnh. Dïng IC ®Öm cæng MAX232 - Khèi ®iÒu khiÓn trung t©m (PIC16F88): Lµ mét Vi §iÒu KhiÓn PIC16F88. §©y lµ phÇn tö ®iÒu khiÓn chÝnh trong m¹ch ®iÖn. Nã chøa trong ROM phÇn mÒm ®iÒu khiÓn bao gåm viÖc gi¶i m· ký tù tõ ASCII ®Ó ®−a ra b¶ng LED, chøa bé font cho b¶ng LED m· ho¸ cho c¸c ch÷ c¸i vµ c¸c sè, ký tù ®Æc biÖt kh¸c. Ngoµi ra cßn chøa phÇn mÒm ®iÒu khiÓn tèc ®é ch÷ hiªn thÞ trªn b¶ng LED, phÇn giao tiÕp víi m¸y tÝnh cho viÖc cËp nhËt d÷ liÖu. Néi dung hiÓn thÞ ®−îc l−u trong EEPROM cña Vi §iÒu KhiÓn (cã 256 byte). - Khèi nguån cÊp: cã nhiÖm vô cÊp ®ñ nguån cho m¹ch ®iÖn nh−ng b¶n th©n nã kh«ng bÞ qu¸ dßng. Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n Ch−¬ng 2 Mét sè ph−¬ng ¸n thùc hiÖn m¹ch quang b¸o Nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, ®Ó thùc hiÖn mét m¹ch quang b¸o ta cã nhiÒu ph−¬ng ¸n ®Ó lùa chän nh−: dïng EEPROM, dïng m¸y tÝnh ®iÌu khiÓn trùc tiÕp, dïng vi xö lý, vi ®iÒu khiÓn…Sau ®©y xin giíi thiÖu qua mét vµi ph−¬ng ¸n ®Ó lµm mét b¶ng th«ng tin ®iªn tö. I. M¹ch quang b¸o dïng EEPROM EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only-Memory - §©y lµ lo¹i bé nhí chØ ®äc lËp tr×nh vµ xo¸ ®−îc b»ng ®iÖn. EEPROM cã ®Æc ®iÓm lµ kÝch th−íc chip hÇu nh− kh«ng t¨ng theo dung l−îng bé nhí cña nã. M¹ch quang b¸o dïng EEPROM cã ®Æc ®iÓm lµ néi dung hiÓn thÞ kh«ng bÞ mÊt khi mÊt ®iÖn, viÖc thay ®æi néi dung hiÓn thÞ còng dÔ dµng h¬n bëi chØ cÇn lËp tr×nh l¹i cho EEPROM (n¹p mét ch−¬ng tr×nh míi, néi dung hiÓn thÞ míi). Tuy vËy ®Êy chÝnh lµ nh−îc ®iÓm cña m¹ch quang b¸o dïng EEPROM v× khi muèn thay ®æi ta l¹i ph¶i th¸o b¶ng dÌn xuèng, thay IC, nh− vËy sÏ tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. H¬n n÷a viÖc t¹o c¸c hiÖu øng ®Ëc biÖt sÏ khã kh¨n. Nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch: M¹ch dao ®éng t¹o ra tÇn sè dao ®éng ®−a ®Õn EEPROM vµ khèi gi¶i m· ®Þa chØ. Trong EEPROM chøa néi dung cÇn hiÓn thÞ, gåm cã néi dung b¶n tin, c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn mµu…Tõ ®ã chóng ®−îc ®−a ®Õn lÇn l−ît c¸c m¹ch ®iÓu khiÓn mµu, m¹ch chèt ®Þa chØ cét, hµng vµ ®−a ra b¶ng LED ®Ó hiÓn thÞ. Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n S¬ ®å khèi m¹ch quang b¸o dïng EEPROM DAO ÑOÄNG TAÏO ÑÒA CHÆ GIAÛI MAÕ HIEÅN THÒ (EPROM) ÑEÄM NGOÕ RA (HAØNG) THUÙC COÂNG SUAÁT (HAØNG) ÑIEÀU KHIEÅN MAØU GIAÛI MAÕ ÑÒA CHÆ CHOÁT DÖÕ LIEÄU (I) ÑEÄM NGOÕ RA COÄT (I) THUÙC COÂNG SUAÁT COÄT CHOÁT DÖÕ LIEÄU (II) ÑEÄM NGOÕ RA COÄT THUÙC COÂNG SUAÁTCOÄT BAÛNG ÑEØN (MA TRAÄN LED) NGUOÀN NhËn xÐt: - M¹ch tËn dông ®−îc kh¶ n¨ng cña EEPROM vµ c¸c m¹ch sè - Linh kiÖn dÔ mua, dÔ t×m - Khi cÇn thay ®æi th× ta ph¶i lËp tr×nh l¹i cho EEPROM, ®©y lµ nh−îc ®iÓm chÝnh - Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña hÖ thèng ch−a linh ho¹t. M¹ch cÇn nhiÒu bé gi¶i m·, kÝch th−íc m¹ch t¨ng lªn, sè l−îng IC còng t¨ng khi ta t¨ng kÝch th−íc b¶ng th«ng tin. Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n Mét sè lo¹i EEPROM trªn thÞ tr−êng. 1. EPROM 2732: EPROM 2732 laø moät IC nhôù coù dung löôïng 4 Kbyte, goàm 12 ñöôøng ñòa chæ, 24 chaân. Caùc chaân ñöôïc saép xeáp nhö sau: 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 A10 CE D7 D6 D5 D4 D3 VCC A8 A9 A11 OE/VPP 1 2 A7 A6 1 2 3 5 2732 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 2732 - A0 ~ A11 lµ c¸c ch©n ®Þa chØ cña EEPROM, khi n¹p hay truy xuÊt ®Òu cÇn c¸c ®−êng ®Þa chØ nµy - D0 ~ D7 : c¸c ®−êng vµo/ra d÷ liÖu cña EEPROM, 2. EPROM 2764: EPROM 2764 coù dung löôïng nhôù lôùn gaáp ñoâi EPROM 2732 (8 Kbyte), noù coù taát caû laø 28 chaân. Trong ñoù coù 13 chaân ñöôïc duøng laøm ñöôøng ñòa chæ, 8 chaân laøm ñöôøng döõ lieäu, caùc chaân coøn laïi duøng caáp nguoàn vaø ñieàu khieån. EPROM 2764 coù sô ñoà chaân nhö sau: 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 VCC PGM\ NC A8 A9 A11 OE A10 CE D7 D6 D5 D4 D3 1 2 3 5 2764 VPP A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 2764 Ngoµi ta cßn nhiÒu lo¹i EEPROM kh¸c nh− 27128, 27256… C¸c EEPROM kh¸c hä 28xxx, 29xxx. Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN §å ¸n m«n ThiÕt kÕ m¹ch Logic Gi¶ng viªn: NguyÔn Nam Qu©n II. M¹ch quang b¸o dïng Vi §iÒu KhiÓn Vi §iÒu KhiÓn nh− mét m¸y vi tÝnh thu nhá – Small Computer víi ®Çy ®ñ ROM, RAM vµ c¸c ngo¹i vi giao tiÕp kh¸c. Ngµy nay Vi §iÒu KhiÓn ®−îc sö dông kh¸ réng r·i vµ tá ra rÊt phï hîp cho c¸c hÖ thèng h−íng ®iÒu khiÓn, yªu cÊu vÒ chi phÝ thÊp. ViÖc sö dông Vi §iÒu KhiÓn cho m¹ch quang b¸o cã thªm nhiÒu chøc n¨ng h¬n. HÖ thèng tá ra linh ho¹t, kh¶ n¨ng giao tiÕp víi ngo¹i vi bªn ngoµi m¹nh. ViÖc kÕt hîp gi÷a Vi §iÒu KhiÓn vµ EEPROM sÏ tËn dông ®−îc nh÷ng −u ®iÓm cña c¶ EEPROM vµ Vi §iÒu KhiÓn. TÝnh n¨ng cña m¹ch: - D÷ liÖu hiÓn thÞ l−u trong EEPROM, kh«ng bÞ mÊt khi mÊt nguån cÊp - Ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn chøa trong ROM cña Vi §iÒu KhiÓn ®iÒukhiÓn viÖc gi¶i m· vµ ®iÒu khiÓn mµu, c¸c giao tiÕp víi EEPROM - Giao tiÕp víi bµn phÝm bªn ngoµi hay m¸y tÝnh ®Ò thay ®æi néi dung b¶n tin trùc tiÕp - Tèc ®é ch÷ ch¹y thay ®æi linh ho¹t HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã kh¸ nhiÒu lo¹i Vi §iÒu KhiÓn ®Ó ta lùa chän cña h·ng nh− ATMEL, ZILOG, MicroChip, Motorola… Mçi lo¹i, mçi dßng cã nh÷ng tÝnh n¨ng riªng. Trong ®Ò tµi nµy em ®−a ra hai ph−¬ng ¸n sö dông Vi §iÒu KhiÓn. 1. M¹ch quang b¸o dïng Vi §iÒu KhiÓn AT89S52 2. M¹ch quang b¸o dïng Vi §iÒu KhiÓn PIC16F88 Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Linh – DT8 K47 - DHBKHN
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.