Luận văn thạc sĩ: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối thành phố Quảng Ngãi

pdf
Số trang Luận văn thạc sĩ: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối thành phố Quảng Ngãi 13 Cỡ tệp Luận văn thạc sĩ: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối thành phố Quảng Ngãi 172 KB Lượt tải Luận văn thạc sĩ: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối thành phố Quảng Ngãi 31 Lượt đọc Luận văn thạc sĩ: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối thành phố Quảng Ngãi 61
Đánh giá Luận văn thạc sĩ: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối thành phố Quảng Ngãi
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 13 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

1 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THƯỢNG VĂN THỊNH TÍNH TOÁN BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ KIM HÙNG Phản biện 1: TS. TRẦN VINH TỊNH Phản biện 2: PGS.TS. HỒ ĐẮC LỘC Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống ñiện Mã số: 60.52.50 Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 10 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 3 4 MỞ ĐẦU phân phối ñược nâng lên, tỷ lệ tổn thất ñiện năng giảm, nhưng mức giảm tổn thất này vẫn còn khiêm tốn. Để khắc phục, cần khảo sát hệ số công suất, sự thay ñổi phụ tải… ñể làm cơ sở phân tích, tính toán lắp ñặt thêm thiết bị bù mới hoặc hoán chuyển kịp thời các vị trí bù chưa phù hợp ñến các vị trí mới tối ưu hơn ñể góp phần giảm tổn thất ñiện năng xuống mức thấp nhất trong năm 2012 khoảng 6,23% theo chỉ tiêu của Điện lực 3 và giảm nhiều hơn trong những năm ñến. Với các lý do trên, ñề tài “Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới ñiện phân phối thành phố Quảng Ngãi” hiện nay là thiết thực góp phần vào nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế lưới ñiện phân phối thành phố. 1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Phân phối ñiện là khâu cuối cùng của hệ thống ñiện ñưa ñiện năng trực tiếp ñến hộ tiêu thụ. Trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối ñiện, lượng tổn thất chếm tỷ lệ lớn nhất ñó là lưới ñiện phân phối. Kinh nghiệm các ñiện lực trên thế giới cho thấy tổn thất thấp nhất trên lưới truyền tải vào khoảng 2% trong khi trên phân phối là 4%, tổn thất trên lưới phân phối liên quan chặt chẽ ñến các vấn ñề kỹ thuật của lưới ñiện từ giai ñoạn thiết kế ñến vận hành. Nhiệm vụ và mục tiêu ñặt ra hiện nay của các Điện lực là phải tìm ra các giải pháp tối ưu ñể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất có thể và vấn ñề giảm tổn thất công suất, tổn thất ñiện năng…vẫn sẽ là trọng tâm trong công tác ñiều hành quản lý, vận hành của các Điện lực hiện nay, trong ñó có Điện lực Quảng Ngãi. Nhiều giải pháp ñã ñược áp dụng ñể tính toán cho việc giảm tổn thất như: hoán chuyển các MBA non tải thay thế cho MBA quá tải, thay dây dẫn lớn hơn, lắp ñặt tụ bù …vv. Trong ñó, bù CSPK là giải pháp ñơn giản và hiệu quả nhất. Đối với Quảng Ngãi, do sự phân bố dân cư trên ñịa bàn cũng như tính chất ña dạng của các hộ tiêu thụ, các nhà máy, khu công nghiệp ñược xây dựng và ñã ñi vào hoạt ñộng nên nhu cầu phụ tải tăng nhanh, do ñó cấu trúc của lưới ñiện phân phối cũng thay ñổi dẫn ñến thiếu hụt cả công suất tác dụng và CSPK (thiếu dung lượng bù), tổn thất ñiện năng vẫn còn cao khoảng 6,8% năm 2011, ñiều này ảnh hưởng ñến hiệu quả vận hành kinh tế của lưới ñiện. Trong những năm gần ñây Điện lực Quảng Ngãi quan tâm nhiều ñến việc quản lý vận hành nên chất lượng vận hành của lưới 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Nội dung luận văn ñi nghiên cứu tính toán xác ñịnh vị trí và dung lượng bù cho một lưới ñiện cụ thể ñó là “Lưới ñiện phân phối thành phố Quảng Ngãi”. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết các vấn ñề kỹ thuât, kinh tế liên quan ñến bù tối ưu công suất phản kháng cho lưới ñiện phân phối, áp dụng tính toán bù tối ưu cho lưới phân phối 22kV/0.4kV khu vực thành phố Quảng Ngãi có sử dụng phần mềm PSS/ADEPT. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Phân tích tình hình tổn thất và tìm hiểu hiện trạng bù công suất phản kháng trên lưới ñiện phân phối Tp Quảng Ngãi. Sử dụng PSS/ADEPT tính chọn vị trí, dung lượng và số lượng bù tối ưu công suất phản kháng cho lưới phân phối Tp Quảng Ngãi ñể giảm tổn thất công suất và ñiện năng... 5 4. TÊN ĐỀ TÀI Căn cứ vào nhiệm vụ ñặt ra, ñề tài có tên: “Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới ñiện phân phối thành phố Quảng Ngãi” Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo trong luận văn ñược chia thành 3 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG Chương 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Chương 3: SỬ DỤNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT TÍNH TOÁN BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI. 6 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 1.1. Sự tiêu thụ và các nguồn phát CSPK 1.1.1. Sự tiêu thụ CSPK 1.1.2. Nguồn phát công suất phản kháng 1.2. Bù công suất phản kháng trên lưới ñiện phân phối (LĐPP) 1.2.1. Các phương thức bù công suất phản kháng LĐPP 1.2.1.1. Bù tự nhiên 1.2.1.2. Bù nhân tạo 1.2.2. Các kiểu bù công suất thường sử dụng 1.2.2.1. Bù trên lưới ñiện áp (bù cố ñịnh) 1.2.2.2. Bù ñiều khiển tự ñộng (bù ứng ñộng) 1.2.3. Các tiêu chí bù CSPK trên lưới ñiện phân phối. 1.2.3.1. Tiêu chí về kỹ thuật - Yêu cầu về cosφ - Nâng cao hệ số cosφ ñường dây - Đảm bảo mức ñiện áp cho phép 1.2.3.2. Tiêu chí về kinh tế - Lợi ích của bù ngang trong mạng ñiện phân phối - Chi phí khi ñặt tụ bù 1.3. Kết luận Qua tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích nội dung chương 1 cho thấy: CSPK là một phần không thể thiếu của các thiết bị trong hệ thống ñiện (máy biến áp, ñộng cơ ñiện,… Trong quá trình truyền tải ñiện trên ñường dây gây nên tổn thất ñiện năng, tổn thất ñiện áp, làm tăng công suất truyền tải dẫn ñến tăng chi phí xây lắp…, Vì vậy phải có những biện pháp ñể giảm lượng tổn thất công suất . Một trong những biện pháp ñơn giản và hiệu quả nhất ñó là bù CSPK, sau khi bù sẽ làm giảm ñược các loại tổn thất nói trên. 7 8 CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.5.3. Phương pháp giá trị hiện tại 2.5.4. Nội dung phương pháp tính toán bù tối ưu Đối với LĐPP thì hàm Z có thành phần lợi ích Z1 do giảm tổn thất ñiện năng so với trước khi bù; thành phần chi phí Z2 do lắp ñặt, 2.1. Xác ñịnh dung lượng bù CSPK ñể nâng cao hệ số cosφ 2.2. Bù CSPK theo ñiều kiện cực tiểu tổn thất công suất 2.2.1. Phân phối dung lượng bù trong mạng hình tia 2.2.2. Phân phối dung lượng bù trong mạng phân nhánh 2.3. Tính toán lựa chọn công suất và vị trí bù tối ưu trong mạng ñiện phân phối. 2.3.1. Lựa chọn dung lượng bù hợp lý nhất về mặt kinh tế 2.3.2. Tính toán lựa chọn công suất và vị trí bù tối ưu trong mạng ñiện phân phối 2.3.2.1. Các trường hợp mô tả vị trí tụ bù trên ñường dây chính có phụ tải phân bố ñều và tập trung. 2.3.2.2. Xác ñịnh vị trí tối ưu của tụ bù vận hành thiết bị bù; thành phần chi phí Z3 do tổn thất ñiện năng bên 2.4. Đánh giá hiệu quả bù công suất phản kháng   R X  Z = − T .N e  cP ∑ i2 + cP ∑ 2i  Qbj2 + i∈D U i     i∈D U i  2.4.1. Ảnh hưởng của hệ số công suất và thời gian Tm 2.4.1.1. Ảnh hưởng của hệ số cosφ ñến tổn thất công suất 2.4.1.2. Quan hệ giữa tổn thất ñiện năng với hệ số cosφ và Tm 2.4.1.3. Quan hệ phụ thuộc giữa chi phí ñầu tư với cosφ và Tm 2.4.1.4. Quan hệ phụ thuộc giữa chi phí tính toán với cosφ và Tm 2.4.2. Hiệu quả của việc bù công suất phản kháng 2.4.2.1. Lượng tiết kiệm công suất do bù CSPK 2.4.2.2. Khảo sát các thành phần chi phí bù 2.4.2.3. Hiệu quả kinh tế bù CSPK 2.5. Bù kinh tế bằng phương pháp phân tích ñộng theo dòng tiền 2.5.1. Cơ sở phương pháp 2.5.2. Giá trị tương ñương cho các dòng tiền tệ trong thiết bị bù: Z = Z1 - Z2 - Z3 , và hàm Z phải ñạt giá trị cực ñại. Thành phần Z1: Z1 = T.Ne(cP.∆P+cQ.∆Q) (2.55) Z2 = (qo + Ne.Cbt )Qbj (2.61) Z3 = T.∆Pb.cP.Ne.Qbj (2.63) Thành phần Z2: Thành phần Z3: Thay Z1, Z2, Z3 vào hàm Z ta ñược công thức 2.64 sau:   RQ XQ + 2.T .N e  cP∑ i 2 i + cP∑ i 2 i i∈D U i  i∈D U i     − (1 + 0.03N e )q0 − T .∆Pb .cP.N e Qbj   (2.64) Xét trong khoảng thời gian tính toán N năm với hệ số chiết khấu r% và lạm phát i% mà NPV > 0 tức là Z = Z1 – Z2 – Z3 > 0 thì phương án khả thi về mặt tài chính, nghĩa là ta có thể ñầu tư lắp ñặt tụ bù tại nút j. 9 10 2.6. Xác ñịnh dung lượng bù tối ưu CSPK phía hạ áp 2.6.1. Bù CSPK do tổn thất trong MBA 2.6.2. Tính toán hệ số tụ bù CSPK: 2.6.3. Tính toán dung lượng bù hợp lý về kinh tế sau các TBA. 2.7. Kết luận Để tính toán bù CSPK trong hệ thống ñiện ñã có nhiều phương pháp khác nhau và rất phức tạp. Đề tài ñã ñưa ra môt số pháp tính toán, tùy thuộc vào tình hình lưới và mục ñích bù CSPK mà lựa chọn phương án phù hợp. Sau khi tiến hành phân tích ñánh giá hiệu quả bù cho thấy rằng: Việc bù công suất phản kháng rất cần thiết cho lưới ñiện ñể giảm hao tổn, giảm vốn ñầu tư. Hiệu quả bù sẽ cao khi: Phụ tải phản kháng trong mạng ñiện lớn (Q lớn), vị trí của cơ cấu bù cách xa nguồn (R lớn), ñiện áp của mạng ñiện thấp. Quá trình bù ñể nâng cao hệ số cosφ chỉ ñến một giá trị cosφ nhỏ dưới 1 thì mới ñạt hiệu quả, nếu bù cosφ cao hơn thì hiệu quả bù lại giảm và không kinh tế. Do vậy cần phải xác ñịnh lại các vị trí lắp ñặt và ñiều chỉnh lượng công suất bù bù tối ưu trên lưới ñiện khi cần thiết, có thể giảm từ 5% ñến 20% mức tổn thất ñiện năng. Nhưng việc xác ñịnh và phân tích các phương án vận hành tìm ra phương án tối ưu rất khó khăn, ñòi hỏi những phương tiện công nghệ nhất ñịnh. Một giải pháp công nghệ cho phép giải quyết cơ bản các vấn ñề kỹ thuật trên ñược Tư vấn KEMA (Mỹ) kiến nghị sử dụng trong các Công ty Điện lực [5], ñó chính là ứng dụng phần mềm công nghệ phân tích lưới ñiện phân phối. CHƯƠNG 3 - SỬ DỤNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT TÍNH TOÁN BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 3.1 Giới thiệu phần mềm sử dụng ñể tính toán. 3.1.1 Khái quát Phần mềm PSS/ADEPT ñược phát triển dành cho các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật trong ngành ñiện. Nó ñược sử dụng như một công cụ ñể thiết kế và phân tích lưới ñiện phân phối. PSS/ADEPT cũng cho phép chúng ta thiết kế, chỉnh sửa và phân tích sơ ñồ lưới và các mô hình lưới ñiện một cách trực quan theo giao diện ñồ họa với số nút không giới hạn. Cho ñến nay, hãng Shaw Power Technologies ñã cho ra ñời phiên bản PSS/ADEPT 5.16 với nhiều tính năng bổ sung và cập nhật ñầy ñủ các thông số thực tế của các phần tử trên lưới ñiện. 3.1.2 Các chức năng ứng dụng Qua nghiên cứu sử dụng chương trình tính toán phân tích lưới ñiện phân phối PSS/ADEPT, cần chú trọng chính vào 4 mục tiêu áp dụng như sau: 3.1.3 Phương pháp PSS/ADEPT tính các vấn ñề kinh tế trong CAPO Giả sử CAPO ñang tính toán lắp ñặt tụ bù thứ n, ñộ lớn sF. Tất cả các nút hợp lệ trong lưới ñiện ñược xem xét ñể tìm vị trí ñặt tụ bù sao cho số tiền tiết kiệm ñược là lớn nhất; giả sử công suất thực tiết kiệm ñược là xP (kW) và công suất phản kháng tiết kiệm ñược là xQ (kvar). Năng lượng tiết kiệm và quá trình bảo trì diễn ra trong một khoảng thời gian, vì vậy chúng ta sử dụng một ñại lượng thời gian tương ñương. 11 12 Tiền tiết kiệm cho mỗi tụ bù cố ñịnh (luôn ñược ñóng vào lưới) là tổng tiền tiết kiệm của tất cả các trường hợp tải. + Xuất tuyến 473E16.1: có chiều dài 12,457km; 53 TBA 22(15)/0,4kVA và 2440 khách hàng. Tiền tiết kiệm tụ bù ứng ñộng cũng liên quan ñến lịch ñóng cắt của tụ. + Xuất tuyến 475E16.1: có chiều dài 15,24km; 61 TBA 22(15)/0,4kVA và 2753 khách hàng. 3.2. Đặc ñiểm của lưới ñiện Quảng Ngãi + Xuất tuyến 477E16.1: có chiều dài 35,267km; 46 TBA 22(15)/0,4 kVA và 853 khách hàng. 3.2.1 Quy mô quản lý Đến nay trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ñã có 01 trạm biến áp 500/220kV; 03 trạm biến áp 220/110kV; 08 trạm biến áp 110/(35)/22(15)kV; 14 tổ máy diesel phát ñiện, với tổng công suất lắp ñặt: 11.864 kW; 8 trạm biến áp 35/22(15)kV, gồm 20 máy biến áp với tổng dung lượng 46.900 kVA, 227,9 km ñường dây 35kV; 1.972,3 km ñường dây 22(15)kV; 1.513,0 km ñường dây 0,4kV; 2.648 trạm biến áp phân phối. Hơn 122.000 khách hàng sử dụng ñiện. Trong ñó ñịa bàn của thành phố tính ñến cuối năm 2011 có 2124 km ñường dây trung áp, 950 km ñường dây hạ áp, 2093 máy biến áp phụ tải có tổng công suất 302 MVA, với 108.630 khách hàng sử dụng ñiện. Sản lượng ñiện thương phẩm của toàn tỉnh năm 2010 là 573,829,248 kWh trong ñó công nghiệp 166,5 triệu kWh chiếm 29.5%, ánh sáng sinh hoạt 343,5 triệu kWh chiếm 60,7%, dịch vụ và các ngành khác 45,8 triệu kWh chiếm 8,03%. Công suất phụ tải cực ñại của toàn thành phố năm 2011 là 107MW, tải trung bình là 77,5MW. Nguồn cấp ñiện chính cho lưới ñiện phân phối (LPP) TP Quảng Ngãi hiện nay là từ các thanh cái phía hạ áp của các trạm 110 kV, nguồn ñiện này ñược lấy từ lưới truyền tải Quốc gia. 3.2.2 Hiện trạng LĐPP thành phố Quảng Ngãi + Xuất tuyến 471E16.1: có chiều dài 15,102km; 53 TBA 22(15)/0,4kVA và 1897 khách hàng. + Xuất tuyến 479E16.1: có chiều dài 40,623km; 51 TBA 22(15)/0,4 kVA và 1635 khách hàng. Các cấp 15kV, 10kV, 6KV: Gồm các xuất tuyến cấp ñiện cho nội thành thành phố và khu vực( nhưng ngày càng ít ñược sử dụng). 3.2.3. Tình hình sản xuất và tổn thất ñiện năng 3.2.4. Hiện trạng bù trên lưới Hiện trạng bù trên lưới phân phối Điện lực thành phố Quảng Ngãi tính ñến tháng 12 năm 2011 ñã thống kế gồm tổng dung lượng bù trung áp là 2700kVAr gồm các ñiểm bù: TBN401VTSau 3x200 – 13,857, TBN402HVuong 3x200-22, TBN401HBTr 3x200-13,857, TBN401NMĐ 3x100-13,857, TBN401LaHa 3x100-15, TBN401Nghiaphu 3x100-15, TBN402NghiaHoa 3x100-13,857 và tổng dung lượng bù hạ áp là 7,614kVAr 3.3. Các cơ sở tính toán bù CSPK bằng chương trình PSS/ADEPT 3.3.1. Xây dựng sơ ñồ tính toán (phụ lục 1) 3.3.2. Thiết lập các thống số của ñường dây và máy biến áp 3.3.3. Xây dựng các chỉ số kinh tế cho chương trình PSS/ADEPT 13 14 Bảng 3.1. Các thông số kinh tế cho lắp ñặt tụ bù 3.4. Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng bù tối ưu cho lưới ñiện phân phối Tp Quảng Ngãi 3.4.1. Xây dựng ñồ thị phụ tải ñiển hình các xuất tuyến a. Đồ thị phụ tải ngày ñiển hình các xuất tuyến b. Xây dựng ñồ thị trên phần mềm PSS/ADEPT Giá ñiện năng tiêu thụ 1kWh (cP)[ñồng/kWh] Giá ñiện năng phản kháng tiêu thụ kVArh(cQ) [ñồng/kVArh] Tỷ số chiết khấu [pu/year] (r) Tỷ số lạm phát [pu/year] (i) Thời gian tính toán (years) (N) Suất ñầu tư lắp ñặt tụ bù trung áp cố ñịnh(cFTA) [ñồng/kVAr] Suất ñầu tư lắp ñặt tụ bù trung áp ñiều chỉnh(cSTA) [ñồng/kVAr] Suất ñầu tư lắp ñặt tụ bù hạ áp cố ñịnh(cFHA) [ñồng/kVAr] Suất ñầu tư lắp ñặt tụ bù hạ áp ñiều chỉnh(cSHA) [ñồng/kVAr] Chi phí bảo trì tụ bù trung áp cố ñịnh hàng năm(mFTA) [ñ/kVAr.năm] Chi phí bảo trì tụ bù trung áp ñiều chỉnh hàng năm(mSTA) [ñ/kVAr.năm] Chi phí bảo trì tụ bù hạ áp cố ñịnh hàng năm(mFHA) [ñ/kVAr.năm] Chi phí bảo trì tụ bù hạ áp ñiều chỉnh hàng năm [ñ/kVAr.năm] Giá bình quân cP tại khu vực tính bù CSPK là 1450 ñ/kWh cQ = k% x cP (hệ số k tra theo cosφ tại Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27/10/2006) bảng 3.2 0,15 0,06 5 281.730 Bảng 3.3 . Bảng chia nhóm thời gian ñể xây dựng ñồ thị phụ tải Hệ số tỷ lệ nhóm phụ tải Khoảng thời gian Thời gian tương ñối 349.130 Sản xuất Thương mại dịch vụ Hành chính Sinh hoạt XT471 160.655 23h – 7h 9/24(0.333) 0.6 0.6 0.6 208400 8h – 13h 5/24(0.208) 1.0 0.7 0.75 14h – 22h 10/24(0.417) 0.8 0.6 0.9 3% x cFTA = 8452 XT473 3% x cSTA = 10.474 3% x cFHA =4819 23h – 7h 9/24 (0.375) 0 0.55 0.6 8h – 13h 6/24 (0.25) 0 1.0 0.76 14h – 22h 9/24 (0.375) 0 0.75 1.0 XT475 3% x cSTA =6252 23h – 7h 9/24 (0.375) 0.6 0.7 0.9 8h – 15h 8/24 (0.333) 1 0.95 0.75 16h – 22h 7/24 (0.291) 0.9 1 1 15 16 Hệ số tỷ lệ nhóm phụ tải Khoảng thời gian Thời gian tương ñối Sản xuất Thương mại dịch vụ Hành chính Sinh hoạt XT477 22h – 8h 11/24 (0.45) 0.6 0.5 0.7 9h – 21h 13/24 (0.54) 0.7 0.9 1 XT479 lượng tụ bù cố ñịnh là 5 (giả sử số bộ tụ là không giới hạn, chúng ta tìm dụng lượng và vị trí cần bù tối ưu) và dung lượng mỗi tụ 300 kVar(dung lượng nhỏ nhất của 1 cụm tụ bù). Để xác ñinh dung lượng và vị trí bù trung áp ta tiến hành bù ở từng thời ñiểm [8]. Cuối cùng nhấn CAPO chương trình sẽ tiến hành tính toán bù cho phía trung áp. Kết quả tổng dung lượng bù và tổn thất công suất của các xuất tuyến như bảng 3.4 và 3.5. Bảng 3.4. Kết quả tính toán phân bố công suất trên trước bù các XT Thời gian ∆Q (kVAr) Tổn thất ñiện năng ∆A (kWh) 55.40 96.44 498.6 2,903.99 79.75 143.69 478.5 3,274.46 103.27 190.11 929.43 Công suất Tổn thất công suất 23h – 8h 10/24 (0.416) 0 0.4 0.7 9h – 12h 4/24 (0.166) 0 0.8 0.9 13h – 18h 6/24 (0.25) 0 1 0.75 23 – 7h 4,492.51 2,401.12 19h – 22h 4/24 (0.166) 0 0.7 1 8 – 13h 5,369.65 14 – 22h 6,015.79 3.4.2. Tính toán tổn thất của các xuất tuyến trước khi bù Phân bố công suất trong hệ thống ñiện nhằm quy hoạch, hoạch ñịnh kinh tế, dự kiến tương lai,… là tìm giá trị (|V|, δ,P,Q) chạy trên mỗi nhánh. Sau các thiết lập cài ñặt các thông số cho phần mềm, chúng ta tiến hành xác ñịnh các tổn hao trên lưới bằng cách kích vào Load flow calculation, sau ñó vào Report xuất ra kết quả, từ ñó thống kê ñược các kết quả của xuất tuyến (phụ lục 2). 3.4.3. Xác ñịnh vị trí và dung lượng bù cho các xuất tuyến 3.4.3.1.Tính toán bù tự nhiên 3.4.3.2. Tính toán bù kinh tế cho các xuất tuyến 1. Tính toán bù phía trung áp 22kV Sau khi bù tự nhiên, cần cài ñặt các chỉ số kinh tế vào thẻ Economic ñã tính toán ở mục 3.3.3 và vào thẻ CAPO ñiều chỉnh số P (kW) Q (kVAr) ∆P (kW) XT471 XT473 23 – 7h 5,115.60 2,285.91 54.04 129.43 486.36 8 – 13h 7,310.51 3,604.24 113.79 279.51 682.74 14 – 22h 7,86.60 3,920.41 135.85 332.95 1,222.65 XT475 23 – 7h 6,434.14 3,268.84 125.96 255.93 1,133.64 8 – 13h 7,651.00 4,050.35 187.09 381.11 1,122.54 14 – 22h 8,127.04 4,296.04 204.54 416.19 1,840.86 17 18 XT477 XT475 22 – 8h 1,476.31 566.98 8.23 -25.37 90.53 23 – 7h 6,419.86 1,652.83 111.919 235.481 1007.271 9 – 21h 2,279.89 1,004.15 19.37 3.23 251.81 8 – 13h 7,629.18 2,443.78 165.728 350.653 994.368 14 – 22h 8,104.43 2,690.94 182.425 384.479 1641.825 XT479 23 – 8h 4,155.22 1,912.98 66.9 81.49 669 9 – 12h 5,498.38 2,725.25 117.72 178.14 470.4 13 – 18h 4,703.17 2,240.22 83.48 112.90 500.88 19 – 22h 5,878.46 2,965.05 139.95 221.90 559.8 Bảng 3.5. Kết quả tính toán tổn thất sau bù trung áp các xuất tuyến Thời gian Công suất P (kW) Tổn thất công suất Q (kVAr) ∆P (kW) ∆Q (kVAr) Tổn thất ñiện năng ∆A (kWh) XT471 23 – 7h 4,488.69 1,827.77 51.883 93.135 446.947 8 – 13h 5,364.71 2,335.30 75.297 139.521 451.782 14 – 22h 6,010.80 2,712.08 98.154 185.375 883.39 XT473 23 – 7h 5,112.87 1,634.92 51.329 125.027 461.96 8 – 13h 7,306.42 2,956.65 108.999 271.669 653.994 14 – 22h 7,863.31 3,272.72 130.569 324.299 1175.121 XT477 22 – 8h 1,476.03 239.59 7.961 -25.836 87.571 9 – 21h 2,279.89 1,004.15 21.261 7.905 276.393 XT479 23 – 8h 4,148.14 942.73 59.904 72.417 599.04 9 – 12h 5,486.21 1,762.26 105.754 162.844 423.016 13 – 18h 4,694.39 1,272.52 74.801 101.721 448.806 19 – 22h 5,864.29 2,004.59 126.045 204.186 504.18 Kết quả khi tính toán phân bố lại công suất sau bù trung áp theo các khoảng thời gian ñược tổng hợp ở bảng 3.4 và vị trí – dung lượng bù ở bảng 3.6. 19 20 Bảng 3.6. Vị trí và dung lượng sau bù trung áp các xuất tuyến Bảng 3.7 Tổn thất công suất trước và sau bù trung áp TT 1 2 Tên xuất tuyến Vị trí bù Dung lượng Qbù cố ñịnh (kVar) XT 471E16.1 NODE16 300 NODE2354 300 NODE2508 300 NODE2536 300 NODE20 300 NODE2553 600 NODE2550 300 XT473E16.1 XT475E16.1 Dung lượng Qbù ñiều chỉnh (kVar) XT479E16.1 300 NODE2867 300 NODE6 300 NODE41 300 ∆P (kW) ∆Q (kVAr) XT471 23 – 7h 55.40 96.44 51.883 93.135 8 – 13h 79.75 143.69 75.297 139.521 14 – 22h 103.27 190.11 98.154 185.375 23 – 7h 54.04 129.43 51.329 125.027 8 – 13h 113.79 279.51 108.999 271.669 14 – 22h 135.85 332.95 130.569 324.299 300 3600 Qua quả tính toán cho thấy tổn thất sau bù kinh tế phía trung áp trên các xuất tuyến ñều giảm so với trước bù ñồng thời cosφ cũng tăng lên so với trước bù và ñiện áp tại các nút nằm trong giới hạn cho phép. So sánh kết quả tính toán bảng 3.4 và bảng 3.5 cho thấy tổn thất sau bù kinh tế phía trung áp trên các xuất tuyến ñều giảm so với trước bù như bảng 3.7. ∆Q (kVAr) XT475 3300 Tổng dung lượng bù ∆P (kW) Tổn thất sau bù XT473 NODE2649 3 Tổn thất trước bù Thời gian 23 – 7h 125.96 255.93 111.919 235.481 8 – 13h 187.09 381.11 165.728 350.653 14 – 22h 204.54 416.19 182.425 384.479 XT477 22 – 8h 8.23 -25.37 7.961 -25.836 9 – 21h 19.37 3.23 21.261 7.905 Tổn thất trước bù Thời gian ∆P (kW) ∆Q (kVAr) Tổn thất sau bù ∆P (kW) ∆Q (kVAr)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.