Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế

pdf
Số trang Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế 145 Cỡ tệp Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế 2 MB Lượt tải Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế 5 Lượt đọc Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế 60
Đánh giá Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phân tích tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 145 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN PHAN KHÁNH TRANG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THỪA THIÊN HUẾ – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN PHAN KHÁNH TRANG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. BÙI THỊ THÙY NHI THỪA THIÊN HUẾ – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là khách quan, trung thực và chưa từng được công bố trong bất kì một công trình nào khác. Thừa Thiên Huế, ngày….tháng…..năm 201… Tác giả Trần Phan Khánh Trang LỜI CÁM ƠN Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ này, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Bùi Thị Thùy Nhi, người đã hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể Quý Thầy Cô của Học Viện Hành Chính đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và cho đến khi thực hiện đề tài luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến các Ban Giám đốc, phòng Tài chính - Kế toán của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ này. Huế, ngày tháng năm 2017 Học viên thực hiện Trần Phan Khánh Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU ..................................................................................................................2 1. Lý do chọn đề tài luận văn ....................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ..............................................3 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn ......................................................................4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ....................................................4 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn ................................5 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ..............................................................5 7. Kết cấu của luận văn .............................................................................................6 Chƣơng 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...................................................................................................................7 1.1. Tổng quan về phân tích tài chính Công ty cổ phần .............................................7 1.1.1. Khái quát về Công ty cổ phần (Joint – stock Company) ..................................7 1.1.2. Các khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp .............................................7 1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................................9 1.2.1. Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp .........................9 1.2.2. Các phương pháp, kỹ thuật cơ bản phân tích tài chính ..................................12 1.2.3. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp ...............................15 1.2.4. Nội dung cơ bản phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................24 1.2.5. Phân tích Dupont ...........................................................................................38 1.2.6. Chỉ số Z của Altman (Altman’s Zscore) ........................................................38 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính doanh nghiệp .................................40 1.4. Kinh nghiệm về phân tích tài chính của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty cổ phần Dệt May Huế ..........................42 1.4.1. Kinh nghiệm về phân tích tài chính của các Doanh nghiệp nước ngoài ........42 1.4.2. Kinh nghiệm về phân tích tài chính của các Doanh nghiệp Việt Nam ...........43 1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty cổ phần Dệt May Huế ....................44 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ........................................................................................47 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Dệt May Huế ..........................................47 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ..............................................47 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty .............................................................48 2.1.3. Đặc Điểm tổ chức sản xuất của Công Ty.......................................................49 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty .............................................................51 2.1.5. Đặc điểm tổ chức của bộ máy kế toán tại công ty..........................................56 2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính Công ty cổ phần Dệt May Huế ...........59 2.2.1. Thực trạng công tác tổ chức phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dệt may Huế ..........................................................................................................................59 2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dệt may Huế..........60 2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty cổ phần Dệt may Huế......69 2.2.4. Phân tích Du Pont ..........................................................................................87 2.2.5. Đánh giá rủi ro tài chính thông qua chỉ số Z của Altman (Altman’s Zscore)........91 2.2.6. Tổng kết tình hình tài chính của Công ty .......................................................92 2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế .. 93 2.3.1. Thành công .....................................................................................................93 2.3.2. Hạn chế ..........................................................................................................93 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế................................................................................93 Chƣơng 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ .............95 3.1. Cơ hội, thách thức và phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Dệt may Huế trong thời gian tới ............................................................................................95 3.1.1 Cơ hội của ngành dệt may ..............................................................................95 3.1.2 Thách thức của ngành dệt may .......................................................................96 3.1.3 Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Dệt may Huế .........................97 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế ..................................................................................................................98 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài chính ................................98 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý phân tích tài chính...........................100 3.2.3. Giải pháp chung...........................................................................................111 3.3 Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước...........................................................114 KẾT LUẬN ..........................................................................................................117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................118 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Dệt May Huế giai đoạn 2013-2015 ...62 Bảng 2.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Dệt May Huế giai đoạn 20132015.........................................................................................................................65 Bảng 2.3. Bình Quân tỷ lệ tăng trưởng Vốn chủ sở hữu của ngành .........................66 Bảng 2.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt May Huế giai đoạn 2013-2015 ........................................................................................67 Bảng 2.5. Bình Quân tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu của ngành .................................68 Bảng 2.6. Bình quân Tỷ số thanh toán hiện hành của ngành giai đoạn 2013 -2015........69 Bảng 2.7. Bình quân Tỷ số thanh toán nhanh của ngành giai đoạn 2013 -2015 ......70 Bảng 2.8. Bình quân Tỷ số thanh toán tiền mặt của ngành giai đoạn 2013 -2015 ...72 Bảng 2.9. Bình quân Vòng quay tài sản lưu động của ngành giai đoạn 2013 -2015 .......77 Bảng 2.10. Bình quân Vòng quay tổng tài sản của ngành giai đoạn 2013 -2015 .....78 Bảng 2.11. Bình quân Tỷ số nợ trên tổng tài sản của ngành giai đoạn 2013 -2015 ........79 Bảng 2.12. Bình quân Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu của ngành giai đoạn 2013 -2015 .. 81 Bảng 2.13. Bình quân Tỷ suất lợi nhuận doanh thu của ngành giai đoạn 2013 -2015 .....83 Bảng 2.14. Bình quân Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của ngành giai đoạn 2013 -2015 ......................................................................................................84 Bảng 2.15. Bình quân Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngành giai đoạn 2013 -2015 ...............................................................................................86 Bảng 2.16. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE giai đoạn 2013 -201587 Bảng 2.17. Tổng hợp các tính toán phương trình Dupont rút gọn giai đoạn 2013 -2015 89 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Tỷ số thanh toán hiện hành của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ...69 Biểu đồ 2.2. Tỷ số thanh toán nhanh của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 .........70 Biểu đồ 2.3. Tỷ số thanh toán tiền mặt của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015......71 Biểu đồ 2.4. Tỷ số hàng tồn kho của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ...............73 Biểu đồ 2.5. Số hàng tồn kho của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ....................74 Biểu đồ 2.6. Tỷ số khoản phải thu của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ............75 Biểu đồ 2.7. Kỳ thu tiền bình quân của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ...........75 Biểu đồ 2.8. Vòng quay tài sản cố định của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ....76 Biểu đồ 2.9. Vòng quay tài sản lưu động của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ..77 Biểu đồ 2.10. Tỷ số vòng quay tổng tài sản của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015......78 Biểu đồ 2.11. Tỷ số nợ trên tài sản của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015............79 Biểu đồ 2.12. Tỷ số nợ so với vốn chỉ sở hữu của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ..81 Biểu đồ 2.13. Tỷ số khả năng trả lãi của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 .........82 Biểu đồ 2.14. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015...83 Biểu đồ 2.15. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 .......................................................................................................84 Biểu đồ 2.16. Tỷ số sức sinh lời căn bản của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015...85 Biểu đồ 2.17. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của HUEGATEX giai đoạn 2013-2015 ........................................................................................................86 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất sợi thành phẩm .........................................................50 Sơ đồ 2.2. Quy trình sản xuất tại nhà máy Dệt nhuộm ............................................50 Sơ đồ 2.3. Quy trình sản xuất tại nhà máy May 1,2,3 ..............................................50 Sơ đồ 2.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Dệt may Huế ..........................................51 Sơ đồ 2.5. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ................................................................56 Sơ đồ 2.6. Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức Nhật Ký Chứng Từ ......................58
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.