Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

pdf
Số trang Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 105 Cỡ tệp Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2 MB Lượt tải Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 64 Lượt đọc Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 115
Đánh giá Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 105 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ..………./………… ..………./………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ THỊ HUYỀN TRÂN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC S T CH NH - N THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 NH N BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ..………./………… ..………./………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ THỊ HUYỀN TRÂN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC S T CH NH - N NH N Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG D N HO HỌC: TS. ĐẶNG ĐÌNH TH NH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi, được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn, dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Đình Thanh. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa ra trên quan điểm cá nhân sau khi nghiên cứu. Luận văn không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khoa học đã được công bố nào. Học viên Ngô Thị Huyền Trân MỤC LỤC trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài luận văn ............................................................................ 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ..................................... 2 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn ............................................................. 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ........................................... 4 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ..................................................... 5 7. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................... 7 1.1 Lý luận chung về Ngân hàng thương mại ................................................... 7 1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại ................................................ 7 1.1.2 Vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường................................ 8 1.2 Vốn của Ngân hàng thương mại ............................................................... 10 1.2.1 Khái niệm về vốn của NHTM.......................................................... 10 1.2.2 Cơ cấu vốn của NHTM .................................................................... 10 1.2.3 Vai trò của nguồn vốn ...................................................................... 15 1.3 Hiệu quả huy động vốn của NHTM .......................................................... 17 1.3.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn ................................................... 17 1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả huy động vốn trong hoạt động của NHTM ................................................................................................ 18 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM............... 19 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM .. 25 1.4 Kinh nghiệm huy động vốn của một số Ngân hàng thương mại .............. 31 1.4.1 Kinh nghiệm huy động vốn của một số NHTM .............................. 31 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ........................................................... 34 TÓM TẮT CHƢƠNG 1 ................................................................................ 35 Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ GI I ĐOẠN 2013 – 2015 ...................................................... 36 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ........................................................................................................ 36 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ................................................... 36 2.1.2 Môi trường hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ...................................... 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ............................................................................. 41 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế từ 2013-2015 ............................ 44 2.2 Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......................................................... 56 2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh .................................................... 56 2.2.2 Đánh giá hiệu quả huy động vốn ..................................................... 58 2.3 Kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác huy động vốn của Chi nhánh ........................................................................................... 70 2.3.1 Kết quả đạt được .............................................................................. 70 2.3.2 Hạn chế còn tồn tại........................................................................... 73 TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ................................................................................ 75 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ............................................................. 76 3.1 Định hướng nhiệm vụ của Chi nhánh trong thời gian tới ......................... 76 3.1.1 Định hướng nhiệm vụ 2015 – 2020 ................................................. 76 3.1.2 Kế hoạch của Chi nhánh năm 2017 ................................................. 78 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh .. 79 3.2.1 Tăng cường công tác Marketing ...................................................... 79 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ ........................................................... 81 3.2.3 Mở rộng mạng lưới huy động .......................................................... 83 3.2.4 Mở rộng hình thức mở tài khoản cá nhân ........................................ 84 3.2.5 Xây dựng chính sách khách hàng .................................................... 84 3.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên Ngân hàng và đổi mới phong cách quản lý ................................................................................... 86 3.2.7 Phân tích quy mô và cấu trúc nguồn vốn ......................................... 87 3.3 Kiến nghị ................................................................................................... 88 3.3.1 Đối với Nhà nước ............................................................................. 88 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước .......................................................... 89 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ........................ 90 3.3.4 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ........................................................................................ 91 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ................................................................................ 92 KẾT LUẬN .................................................................................................... 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 95 D NH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ATM Diễn giải Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) CN Chi nhánh ĐVT Đơn vị tính HĐ Hoạt động HĐV Huy động vốn HĐKD Hoạt động kinh doanh NH Ngân hàng NHCT Ngân hàng Công thương NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank Thừa Thiên Huế Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế D NH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Vietinbank Huế .................................. 47 Bảng 2.2: Tình hình cho vay tại Vietinbank Huế ........................................... 48 Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của Chi nhánh ................................................ 54 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh................................................... 56 Bảng 2.5: Quy mô, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động tại Vietinbank Huế từ 2013-2015 ......................................................................... 58 Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi huy động theo loại tiền ......................................... 60 Bảng 2.7: Cơ cấu tiền gửi huy động theo kỳ hạn ............................................ 62 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chi phí huy động vốn ............................................. 64 Bảng 2.9: Tỷ lệ chi phí cho một đồng vốn huy động và huy động vốn bình quân theo đầu người ..................................................................... 66 Bảng 2.10: Số liệu huy động vốn và cho vay.................................................. 67 Bảng 2.11: Tình hình huy động vốn và cho vay vốn ngắn hạn ...................... 69 Bảng 2.12: Tình hình huy động vốn và cho vay vốn trung, dài hạn ............... 69 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Quy mô, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động tại Vietinbank Huế .............................................................................................. 59 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tiền gửi huy động theo loại tiền ..................................... 61 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tiền gửi huy động theo kỳ hạn........................................ 64 Biểu đồ 2.4: Tổng hợp chi phí huy động vốn ................................................. 65 Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động ..................................... 68 Sơ đồ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức VietinBank Thừa Thiên Huế ................................ 41 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Ngân hàng thương mại cổ phần là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. Đối với hoạt động Ngân hàng, vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh. Thực tế tại các NHTM hiện nay, vốn tự có chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác. Trong đó, vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy động vốn có vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của Ngân hàng. Tại Việt Nam, việc huy động vốn bằng cách khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng, hộ gia đình, của các tổ chức kinh tế xã hội hay các tổ chức tín dụng khác của NHTM còn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc Ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro. Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí và vai trò của các NHTM, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng cho nền kinh tế và dân cư. Việc làm này của các NHTM đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, hiện đại hoá công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng như góp phần tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Để có thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trên, Ngân hàng cần phải có nguồn vốn. Vốn huy động trở
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.