Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình

pdf
Số trang Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 129 Cỡ tệp Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 1 MB Lượt tải Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 7 Lượt đọc Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 36
Đánh giá Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 129 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ THỊ ANH VÂN THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi. Các tài liệu tham khảo và số liệu mà được sử dụng trong khi thực hiện đề tài đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính chính xác. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Hồng Xuân LỜI CẢM ƠN Học viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Học viện cùng các thầy, cô giáo tham gia giảng dạy đã cung cấp những kiến thức sâu sắc cho học viên trong quá trình học tập nghiên cứu. Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lê Thị Anh Vân, là người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tâm giúp đỡ, chỉ dẫn cho học viên những kiến thức cũng như phương pháp luận trong suốt thời gian nghiên cứu. Học viên xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc tài liệu, số liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu. Học viên xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp, những người thân, bạn bè đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Hồng Xuân MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......................................................................................... 9 1.1. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .................................................... 9 1.1.1. Tín dụng tại ngân hàng thương mại................................................................ 9 1.1.2. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .................................................... 13 1.2. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .................................... 16 1.2.1. Khái niệm về hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .. 16 1.2.2. Mục tiêu của hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ... 17 1.2.3. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ............................................................................................................ 18 1.2.4. Nội dung hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ......... 21 1.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .................................................................................................... 30 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH ..... 35 2.1. Tổng quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình ................................................................................ 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................ 35 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân lực .......................................................................... 36 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn 2014-2017 ..... 38 2.2. Bộ máy thực hiện hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình ........ 45 2.3. Thực trạng hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình .................... 47 2.3.1. Thực trạng nhận diện rủi ro.......................................................................... 47 2.3.2. Thực trạng đo lường rủi ro ........................................................................... 49 2.3.3. Thực trạng thực hiện phương án hạn chế rủi ro ............................................ 64 2.3.4. Thực trạng kiểm soát rủi ro .......................................................................... 69 2.3.5. Thực trạng tài trợ rủi ro................................................................................ 72 2.4. Đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình ......................... 73 2.4.1. Đánh giá theo hệ thống tiêu chí phản ánh kết quả hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng ...................................................................................................................... 73 2.4.2. Đánh giá theo nội dung hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng............................ 78 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH ........................................... 88 3.1. Phương hướng tăng cường hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 .............................................................................................. 88 3.1.1. Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 ................ 88 3.1.2. Định hướng về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 ................................ 89 3.1.3. Phương hướng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 ........................ 90 3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình ................................. 91 3.2.1. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng cho cán bộ, viên chức ................. 91 3.2.2. Hoàn thiện nhận diện rủi ro.......................................................................... 94 3.2.3. Hoàn thiện đo lường rủi ro ........................................................................... 96 3.2.4. Hoàn thiện thực hiện phương án hạn chế rủi ro ............................................ 98 3.2.5. Hoàn thiện kiểm soát rủi ro ........................................................................ 104 3.2.6. Hoàn thiện tài trợ rủi ro.............................................................................. 107 3.3. Một số kiến nghị.......................................................................................... 110 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ...................................................................... 110 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước .................................................... 111 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 113 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa CBTD Cán bộ tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại No&PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NSNN Ngân sách Nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng theo Moody’s và Standard & Poor............................ 26 Bảng 2.1: Cơ cấu CBNV của NHNo&PTNT Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 .... 38 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ............................................................................................................. 40 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay của Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ... 42 Bảng 2.4: Xác định nguy cơ RRTD tại Agribank Quảng Bình ............................... 48 Bảng 2.5: Bảng xếp hạng doanh nghiệp tại Agribank Quảng Bình......................... 50 Bảng 2.6: Chấm điểm quy mô doanh nghiệp tại Agribank Quảng Bình ................. 53 Bảng 2.7: Bảng xếp hạng quy mô doanh nghiệp .................................................... 53 Bảng 2.8: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Quảng Bình ................... 54 Bảng 2.9: Chính sách tín dụng áp dụng theo các mức độ rủi ro .............................. 55 Bảng 2.10: Xếp hạng khách hàng cá nhân tại Agribank Quảng Bình ..................... 56 Bảng 2.11: Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản của khách hàng cá nhân tại Agribank Quảng Bình............................................................................................ 57 Bảng 2.12: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Agribank Quảng Bình............................................................................................ 58 Bảng 2.13: Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Quảng Bình........ 59 Bảng 2.14: Ra quyết định cấp tín dụng theo hạng khách hàng cá nhân tại Agribank Quảng Bình ........................................................................................................... 60 Bảng 2.15: Tỷ lệ trích dự phòng cụ thể .................................................................. 68 Bảng 2.16: Bảng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 (Theo dư nợ) ............................................................................... 71 Bảng 2.17: Tình hình trích lập dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 .......................................................................... 73 Bảng 2.18: Phân loại nợ của Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ........ 74 Bảng 2.19: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tại Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ..................................................................................................... 75 Bảng 2.20: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ... 76 Bảng 2.21: Hệ số RRTD tại Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ..... 76 Bảng 2.22: Khả năng bù đắp RRTD tại Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 .... 77 Bảng 2.23: Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu tại Agribank Quảng Bình trong giai đoạn 2014-2017 ......................................................................................................... 77 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Agribank Quảng Bình ............................................. 37 Hình 2.2: Cơ cấu bộ máy hạn chế RRTD tại Agribank Quảng Bình....................... 45
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.